[block id=”bo-sung-1″]

Hiện nay, đất n-ớc ta đang trong giai đoạn phát triển, thực hiện công cuộc công
nghiệp hóa, hiện đại hóa, cùng với sự phát triển của nền kinh tế thị tr-ờng, việc giao l-u
buôn bán, trao đổi hàng hóa là một yêu cầu, nhu cầu của ng-ời dân, các cơ quan xí
nghiệp, các tổ chức kinh tế và toàn xã hội.
Để đáp ứng nhu cầu l-u thông, trao đổi hàng hóa ngày càng tăng nh- hiện nay, xây
dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống giao thông cơ sở là vấn đề rất quan trọng đặt ra
cho nghành cầu đ-ờng nói chung, nghành đ-ờng bộ nói riêng. Việc xây dựng các tuyến
đ-ờng góp phần đáng kể làm thay đổi bộ mặt đất n-ớc, tạo điều kiện thuận lợi cho
nghành kinh tế quốc dân, an ninh quốc phòng và sự đi lại giao l-u của nhân dân.
Là một sinh viên khoa Xây dựng cầu đ-ờng của tr-ờng ĐH Dân lập HP, sau 4 năm
học tập và rèn luyện d-ới sự chỉ bảo tận tình của các thầy giáo trong bộ môn Xây dựng
tr-ờng ĐH Dân lập HP và các thây giáo trong bộ môn Đ-ờng ô tô và đ-ờng đô thị em đã
học hỏi rất nhiều điều bổ ích. Theo nhiệm vụ thiết kế tốt nghiệp của bộ môn, đề tài tốt
nghiệp của em là: Thiết kế tuyến đ-ờng qua 2 điểm C2-A3 thuộc địa phận huyện Đăk
glei tỉnh Kon Tum
Nội dung đồ án gồm 4 phần:
Phần 1: Lập dự án khả thi xây dựng tuyến đ-ờng C2-A3
Phần 2: Thiết kế kỹ thuật.
Phần 3: Tổ chúc thi công.
Phần 4: Tính toán t-ờng chắn.

thiet_ke_tuyen_duong_qua_2_diem_c2_a3_thuoc_dia_phan_huyen

 

 

pdf117 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 954 | Lượt tải: 0download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm C2 – A3 thuộc địa phận huyện Đăk glei tỉnh Kon Tum, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 1
Lêi c¶m ¬n
HiÖn nay, ®Êt n-íc ta ®ang trong giai ®o¹n ph¸t triÓn, thùc hiÖn c«ng cuéc c«ng
nghiÖp hãa, hiÖn ®¹i hãa, cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, viÖc giao l-u
bu«n b¸n, trao ®æi hµng hãa lµ mét yªu cÇu, nhu cÇu cña ng-êi d©n, c¸c c¬ quan xÝ
nghiÖp, c¸c tæ chøc kinh tÕ vµ toµn x· héi.
§Ó ®¸p øng nhu cÇu l-u th«ng, trao ®æi hµng hãa ngµy cµng t¨ng nh- hiÖn nay, x©y
dùng c¬ së h¹ tÇng, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng giao th«ng c¬ së lµ vÊn ®Ò rÊt quan träng ®Æt ra
cho nghµnh cÇu ®-êng nãi chung, nghµnh ®-êng bé nãi riªng. ViÖc x©y dùng c¸c tuyÕn
®-êng gãp phÇn ®¸ng kÓ lµm thay ®æi bé mÆt ®Êt n-íc, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho
nghµnh kinh tÕ quèc d©n, an ninh quèc phßng vµ sù ®i l¹i giao l-u cña nh©n d©n.
Lµ mét sinh viªn khoa X©y dùng cÇu ®-êng cña tr-êng §H D©n lËp HP, sau 4 n¨m
häc tËp vµ rÌn luyÖn d-íi sù chØ b¶o tËn t×nh cña c¸c thÇy gi¸o trong bé m«n X©y dùng
tr-êng §H D©n lËp HP vµ c¸c th©y gi¸o trong bé m«n §-êng « t« vµ ®-êng ®« thÞ em ®·
häc hái rÊt nhiÒu ®iÒu bæ Ých. Theo nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp cña bé m«n, ®Ò tµi tèt
nghiÖp cña em lµ: ThiÕt kÕ tuyÕn ®-êng qua 2 ®iÓm C2-A3 thuéc ®Þa phËn huyÖn §¨k
glei tØnh Kon Tum
Néi dung ®å ¸n gåm 4 phÇn:
PhÇn 1: LËp dù ¸n kh¶ thi x©y dùng tuyÕn ®-êng C2-A3
PhÇn 2: ThiÕt kÕ kü thuËt.
PhÇn 3: Tæ chóc thi c«ng.
PhÇn 4: TÝnh to¸n t-êng ch¾n.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ ®iÒu kiÖn thùc tÕ nªn em khã tr¸nh
khái sai sãt, kÝnh mong c¸c thÇy gióp ®ì em hoµn thµnh tèt nhiÖm vô thiÕt kÕ tèt nghiÖp.
Em xin tr©n thµnh c¶m ¬n c¸c thÇy, c« trong bé m«n vµ ®Æc biÖt lµ Ths: NguyÔn
H÷u Kh¶i vµ KS : Hoµng Xu©n Trung ®· gióp ®ì em trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm ®å
¸n tèt nghiÖp.
H¶i Phßng, th¸ng 9 n¨m 2011
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 2
Sinh viªn
Lª Thanh Hoµ
PhÇn I:
lËp b¸o c¸o ®Çu t- x©y dùng tuyÕn ®-êng
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 3
Ch-¬ng 1: Giíi thiÖu chung
I. tªn c«ng tr×nh:
“LËp dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng tuyÕn ®­êng qua 2 ®iÓm C2-A3 thuéc huyÖn §¨k glei
tØnh Kon Tum
II. ®Þa ®iÓm x©y dùng:
HuyÖn §¨k glei tØnh Kon Tum
IIi. Chñ ®Çu t- vµ nguån vèn ®Çu t-:
Chñ ®Çu t- lµ UBND tØnh Kon Tum uû quyÒn cho Ban qu¶n lý dù ¸n huyÖn B¸t S¸t
thùc hÞªn. Trªn c¬ së ®Êu thÇu h¹n chÕ ®Ó tuyÓn chän nhµ thÇu cã ®ñ kh¶ n¨ng vÒ n¨ng
lùc, m¸y mãc, thiÕt bÞ, nh©n lùc vµ ®¸p øng kü thuËt yªu cÇu vÒ chÊt l-îng vµ tiÕn ®é thi
c«ng.
Nguån vèn x©y dùng c«ng tr×nh do nhµ n-íc cÊp.
IV. kÕ ho¹ch ®Çu t-:
Dù kiÕn nhµ n-íc ®Çu t- tËp trung trong vßng 6 th¸ng, b¾t ®Çu ®Çu t- tõ
th¸ng9/2011 ®Õn th¸ng 4/2012. Vµ trong thêi gian 15 n¨m kÓ tõ khi x©y dùng xong, mçi
n¨m nhµ n-íc cÊp cho 5% kinh phÝ x©y xùng ®Ó duy tu, b¶o d-ìng tuyÕn.
V. tÝnh kh¶ thi x©y dùng c«ng tr×nh:
§Ó ®¸nh gi¸ sù cÇn thiÕt ph¶i ®Çu t- x©y dùng tuyÕn ®-êng C2-A3 cÇn xem xÐt trªn
nhiÒu khÝa c¹nh ®Æc biÖt lµ cho sù phôc vô cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi nh»m c¸c
môc ®Ých chÝnh nh- sau:
* X©y dùng c¬ së h¹ tÇng v÷ng ch¾c vµ ®ång bé, ®Ó ®Èy m¹nh ph¸t triÓn c«ng n«ng
nghiiÖp, dÞch vô vµ c¸c tiÒm n¨ng kh¸c cña vïng.
* Sö dông cã hiÖu qu¶ c¸c nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nh-ng ph¶i ®¶m b¶o vÖ sinh
m«i tr-êng.
* Ph¸t huy triÖt ®Ó tiÒm n¨ng, nguån lùc cña khu vùc, khai th¸c cã hiÖu qu¶ c¸c nguån
lùc tõ bªn ngoµi.
* Trong nh÷ng tr-êng hîp cÇn thiÕt ®Ó phôc vô cho chÝnh trÞ, an ninh, quèc phßng.
Theo sè liÖu ®iÒu tra l-u l-îng xe thiÕt kÕ n¨m thø 15 sÏ lµ:1411 xe/ng.®. Víi thµnh
phÇn dßng xe:
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 4
– Xe con (Bo a M21) : 26%
– Xe t¶i nhÑ ( az 53) : 21%
– Xe t¶i trung (Zil 130) : 39%.
– Xe t¶i nÆng (Maz 500) : 14%.
– HÖ sè t¨ng xe : 0.7%.
Nh- vËy l-îng vËn chuyÓn gi÷a 2 ®iÓm C2-A3 lµ kh¸ lín víi hiÖn tr¹ng m¹ng l-íi
giao th«ng trong vïng ®· kh«ng thÓ ®¸p øng yªu cÇu vËn chuyÓn. ChÝnh v× vËy, viÖc x©y
dùng tuyÕn ®-êng C2-A3 lµ hoµn toµn cÇn thiÕt. Gãp phÇn vµo viÖc hoµn thiÖn m¹ng
l-íi giao th«ng trong khu vùc, gãp phÇn vµo viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi ë ®Þa ph-¬ng
vµ ph¸t triÓn c¸c khu c«ng nghiÖp chÕ biÕn, dÞch vô …
C¨n cø c¸c quy ho¹ch tæng thÓ m¹ng l-íi ®-êng giao th«ng cña vïng ®· ®-îc duyÖt,
c¨n cø theo v¨n b¶n gi÷a Së Giao th«ng c«ng chÝnh Kon Tum vµ ®¬n vÞ kh¶o s¸t thiÕt kÕ
®Ó tiÕn hµnh lËp dù ¸n.
vi. C¸c quy ph¹m sö dông:
– Tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng «t« TCVN 4054 – 05.
– Quy ph¹m thiÕt kÕ ¸o ®-êng mÒm (22TCN – 211 -06).
– Quy tr×nh kh¶o s¸t (22TCN – 27 – 84).
– Quy tr×nh kh¶o s¸t thuû v¨n (22TCN – 220 – 95) cña bé Giao th«ng VËn t¶i.
Vii. §Æc ®iÓm chung cña tuyÕn.
* §Þa h×nh :
TuyÕn ®i qua ®Þa h×nh t-¬ng phøc t¹p cã ®é dãc lín vµ cã ®Þa h×nh chia c¾t m¹nh.
Chªnh cao gi÷a 2 ®-êng ®ång møc lµ 5m.
§iÓm ®Çu vµ ®iÓm cuèi tuyÕn n»m ë 2 bªn s-ên cña mét d·y nói cã ®Þa h×mh tho¶i.
* §Þa chÊt thuû v¨n:
– §Þa chÊt khu vùc kh¸ æn ®Þnh Ýt bÞ phong ho¸ , kh«ng cã hiÖn t-îng nøt nÎ
kh«ng bÞ sôt lë. §Êt nÒn chñ yÕu lµ ®Êt ¸ sÐt, ®Þa chÊt lßng s«ng vµ c¸c suèi chÝnh nãi
chung æn ®Þnh .
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 5
– Cao ®é mùc n-íc ngÇm ë ®©y t-¬ng ®èi thÊp, cÊp tho¸t n-íc nhanh chãng, trong
vïng cã 1 dßng suèi h×nh thµnh dßng ch¶y râ rµng cã l-u l-îng t-¬ng ®èi lín vµ c¸c
suèi nh¸nh tËp trung n-íc vÒ dßng suèi nµy. tuy nhiªn ®Þa h×nh ë lßng suèi t-¬ng ®èi
tho¶i vµ tho¸t n-íc tèt nªn m-c n-íc ë c¸c dßng suèi kh«ng lín do ®ã kh«ng ¶nh h-ëng
tíi c¸c vung xung quanh.
* HiÖn tr¹ng m«i tr-êng
§©y lµ khu vùc rÊt Ýt bÞ « nhiÔm vµ Ýt bÞ ¶nh h-ëng xÊu cña con ng-êi, trong vïng
tuyÕn cã kh¶ n¨ng ®i qua cã 1 phÇn lµ ®Êt trßng trät. Do ®ã khi x©y dùng tuyÕn ®-êng
ph¶i chó ý kh«ng ph¸ vì c¶nh quan thiªn nhiªn, chiÕm nhiÒu diÖn tÝch ®Êt canh t¸c cña
ng-êi d©n vµ ph¸ ho¹i c«ng tr×nh xung quanh.
* T×nh h×nh vËt liÖu vµ ®iÒu kiÖn thi c«ng
C¸c nguån cung cÊp nguyªn vËt liÖu ®¸p øng ®ñ viÖc x©y dùng, ®-ßng cù ly vËn
chuyÓn < 5km. §¬n vÞ thi c«ng cã ®Çy ®ñ n¨ng lùc m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó ®¸p øng nhu
cÇu vÒ chÊt l-îng vµ tiÕn ®é x©y dùng c«ng tr×nh. Cã kh¶ n¨ng tËn dông nguyªn vËt liÖu
®Þa ph-¬ng trong khu v-c tuyÕn ®i qua cã má cÊp phèi ®¸ d¨m víi tr÷ l-îng t-¬ng ®èi
lín vµ theo sè liÖu kh¶o s¸t s¬ bé th× thÊy c¸c ®åi ®Êt gÇn ®ã cã thÓ ®¾p nÒn ®-êng ®-îc.
Ph¹m vi tõ c¸c má ®Õn ph¹m vi c«ng tr×nh tõ 500m ®Õn 1000m.
* §iÒu kiÖn khÝ hËu
TuyÕn n»m trong khu vùc khÝ hËu giã mïa ,nãng Èm m-a nhiÒu. NhiÖt ®é trung
b×nh kho¶ng 240c. mïa ®«ng nhiÖt ®é trung b×nh kho¶ng 180c, mïa h¹ nhiÖt ®é trung
b×nh kho¶ng 280 C nhiÖt ®é dao ®éng kho¶ng 100c. L-îng m-a trung b×nh kho¶ng 2000
mm. mïa m-a tõ th¸ng 8 ®Õn th¸ng 10.
Ch-¬ng 2: X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng
vµ c¸c chØ tiªu kü thuËt cña ®-êng
i. X¸c ®Þnh cÊp h¹ng ®-êng.
Quy ®æi l-u l-îng xe ra xe con:
Ta cã:
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 6
LL(N15)
Xe con
(Bo aM21)
Xe t¶i nhÑ
( az 53)
6,5T(2trôc)
Xe t¶i trung
(Zil 130)
8,5T(2Trôc)
Xe t¶i nÆng
(Maz 500)
10T(2trôc)
Hstx(δ)
1411 26% 21% 39% 14% 7
LL(N15)
Xe con
(Bo aM21)
Xe t¶i nhÑ
( az 53)
6,5T(2trôc)
Xe t¶i trung
(Zil 130)
8,5T(2Trôc)
Xe t¶i nÆng
(Maz 500)
10T(2trôc)
Hstx(δ)
1411 26% 21% 39% 14% 7
Xe q® 367 296 550 198
– Xe con: 26% => 26%.1411=367 (xe/ngµy ®ªm) hÖ sè quy ®æi =1
– Xe t¶i trôc 6.5T (2Trôc): 21% => 21%.1411=296 (xe/ngµy ®ªm)
hÖ sè quy ®æi=2.5
-xe t¶i trôc 8.5T (2trôc) : 39% => 39%.1411=550(xe/ngµy ®ªm) hÖ
sè quy ®æi =2.5
– Xe t¶i trôc 10T (2Trôc): 14% => 14%.1411=198 (xe/ngµy ®ªm)
hÖ sè quy ®æi =3
(HÖ sè quy ®æi tra môc 3.3.2/ TCVN 4054-05)
L-u l-îng xe quy ®æi ra xe con n¨m thø 15 lµ:
N15q® = (367.1+296.2,5+550.2,5+198.3)=3076 (xe/ngµy ®ªm)
Theo tiªu chuÈn thiÕt kÕ ®-êng « t« TCVN 4054-05 (môc 3.4.2), ph©n cÊp kü thuËt
®-êng « t« theo l-u l-îng xe thiÕt kÕ (xcq®/ngµy ®ªm): > 3.000 th× chän ®-êng cÊp III.
Nh- ta ®· biÕt, cÊp h¹ng xe phô thuéc nhiÒu yÕu tè nh-: chøc n¨ng ®-êng, ®Þa h×nh
vµ l-u l-îng thiÕt kÕ.
C¨n cø vµo c¸c yÕu tè trªn ta sÏ chän cÊp kü thuËt cña ®-êng lµ cÊp III, tèc ®é thiÕt
kÕ 60Km/h (®Þa h×nh nói)
II. X¸c ®Þnh c¸c chØ tiªu kü thuËt.
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 7
A. C¨n cø theo cÊp h¹ng ®· x¸c ®Þnh ta x¸c ®Þnh ®-îc chØ tiªu kü thuËt theo tiªu
chuÈn hiÖn hµnh (TCVN 4050-2005) nh- sau: (B¶ng 2.2.1)
C¸c chØ tiªu kü thuËt TrÞ sè
ChiÒu réng tèi thiÓu c¸c bé phËn trªn MCN cho ®Þa h×nh vïng nói (b¶ng 7)
Tèc ®é thiÕt kÕ (km/h) 60
Sè lµn xe giµnh cho xe c¬ giíi (lµn) 2
ChiÒu réng 1 lµn xe (m) 3
ChiÒu réng phÇn xe dµnh cho xe c¬ giíi (m) 6
ChiÒu réng tèi thiÓu cña lÒ ®-êng (m) 1.5 (gia cè 1m)
ChiÒu réng cña nÒn ®-êng (m) 9
TÇm nh×n tèi thiÓu khi xe ch¹y trªn ®-êng (B¶ng 10)
TÇm nh×n h·m xe (S1), m 75
TÇm nh×n tr-íc xe ng-îc chiÒu (S2), m 150
TÇm nh×n v-ît xe, m 350
B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu (B¶ng 11)
B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu giíi h¹n (m) 125
B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu th«ng th-êng (m) 250
B¸n kÝnh ®-êng cong n»m tèi thiÓu kh«ng siªu cao(m) 1500
§é dèc siªu cao (isc) vµ chiÒu dµi ®o¹n nèi siªu cao (B¶ng 14)
R (m) isc L(m)
125 150 0.07 70
150 175 0.06 60
175 200 0.05 55
200 250 0.04 50
250 300 0.03 50
300 1500 0.02 50
§é dèc däc lín nhÊt (B¶ng 15)
§é dèc däc lín nhÊt (%) 7
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 8
ChiÒu dµi tèi thiÓu ®æi dèc (B¶ng 17)
ChiÒu dµi tèi thiÓu ®æi dèc (m) 150 (70)
B¸n kÝnh tèi thiÓu cña ®-êng cong ®øng låi vµ lâm (B¶ng 19)
B¸n kÝnh ®-êng cong ®øng låi (m)
Tèi thiÓu giíi h¹n
Tèi thiÓu th«ng th-êng
2500
4000
B¸n kÝnh ®-êng cong ®øng lâm (m)
Tèi thiÓu giíi h¹n
Tèi thiÓu th«ng th-êng
1000
1500
ChiÒu dµi ®-êng cong ®øng tèi thiÓu (m) 50
Dèc ngang mÆt ®-êng (%) 2
Dèc ngang lÒ ®-êng (phÇn lÒ gia cè) (%) 2
Dèc ngang lÒ ®-êng (phÇn lÒ ®Êt) (%) 6
B. TÝnh to¸n chØ tiªu kü thuËt:
1. TÝnh to¸n tÇm nh×n xe ch¹y.
1.1. TÇm nh×n dõng xe.
S1
ShLp- lo
TÝnh cho «t« cÇn h·m ®Ó kÞp dõng xe tr-íc ch-íng ng¹i vËt.
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 9
TT Xe tt
Vtk
(km/h)
K i
t
(s)
l1=
)s(t.
3,6
V(m/s)
(m)
Sh =
)i(254
KV2
(m)
l0
(m)
S1=
l1+Sh+l0
(m)
1 Xe
con
60 1,2 0,0 0,5 1 16,667 34 10 60,67
2 Xe
t¶i
60 1,4 0,0 0,5 1 16,667 39,68 10 66,35
Theo môc 5.11/ TCVN 4054-05
S1 = 75m
VËy chän S1 = 75m ®Ó t¨ng møc ®é an toµn.
1.2. TÇm nh×n 2 chiÒu.
TÝnh cho 2 xe ng-îc chiÒu trªn cïng 1 lµn xe.
TT Xe tt
Vtk
(km/h)
K i
t
(s)
l1=
V(m/s)
. ( )
1,8
t s
(m)
ST1+ST2 =
2
2 2
.
127( )
KV
i
(m)
l0
(m)
S2=
2l1+ST1
+ST2+l0
(m)
1 Xe
con
60 1,2 0,0 0,5 1 33,33 68,03 10 111
2 Xe
t¶i
60 1,4 0,0 0,5 1 33,33 79,37 10 123
S¬ ®å tÝnh tÇm nh×n S2
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 10
Lp-Lo Sh
S1
Lp-
S1
Sh
S2 =
2
2
60 1,4.60 .0,5
10 123
1,8 127.0,5
m
Theo TCVN 4054-05 th× chiÒu tÇm nh×n S2 lµ 150(m)
VËy chän tÇm nh×n S2 theo TCVN S2 = 150(m)
S¬ ®å tÝnh tÇm nh×n v-ît xe.
TÝnh tÇm nh×n v-ît xe.
TÇm nh×n v-ît xe ®-îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc (sæ tay tk ®-êng T1/168).
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 11
TT Xe tt K
V
(km/h)
l0
S4
(m)
Ghi
chó
1 Xe
con
1,2 80 10 0,5 248,71
2 Xe t¶i 1,4 60 10 0,5 263,19 chän
1
3
21
1o
2
2211
21
2
1
4
V
V
1.
VV
V
254
lKV
254
)V(VKV
).3,6V(V
V
S
Theo tiªu chuÈn :V1 > V2 =20km/h (®èi víi ®-êng cÊp III)
Tr-êng hîp nµy ®-îc ¸p dông khi tr-êng hîp nguy hiÓm nhÊt x¶y ra V3 = V2 =VTK=
60Km/h.
Néi dung tÝnh to¸n phÇn nµy thùc hiÖn theo y/c ®å ¸n TN trong nhµ tr-êng.
2. §é dèc däc lín nhÊt cho phÐp imax
imax ®-îc tÝnh theo 2 ®iÒu kiÖn:
– §iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc kÐo (søc kÐo ph¶i lín h¬n søc c¶n – ®k cÇn ®Ó xe c®):
D f + i imax = D – f
D: nh©n tè ®éng lùc cña xe (gi¸ trÞ lùc kÐo trªn 1 ®¬n vÞ träng l-îng, th«ng sè nµy do
nhµ sx cung cÊp)
– §iÒu kiÖn ®¶m b¶o søc b¸m (søc kÐo ph¶i nhá h¬n søc b¸m, nÕu kh«ng xe sÏ tr-ît
– ®k ®ñ ®Ó xe c®)
D fD’i’
G
Pw
.
G
G
D’ max
K
Gk: träng l-îng b¸nh xe cã trôc chñ ®éng
G: träng l-îng xe.
Gi¸ trÞ tÝnh trong ®kiÖn bÊt lîi cña ®-êng (mÆt ®-êng tr¬n tr-ît: = 0,2)
PW: Lùc c¶n kh«ng khÝ.
13
V.F.K
P
2
w (m/s)
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 12
Sau khi tÝnh to¸n 2 ®iÒu kiÖn trªn ta so s¸nh vµ lÊy trÞ sè nhá h¬n.
2.1. TÝnh ®é dèc däc lín nhÊt theo ®iÒu kiÖn søc kÐo lín h¬n tæng søc b¸m.
Víi vËn tèc thiÕt kÕ lµ 60km/h. Dù tÝnh phÇn kÕt cÊu mÆt ®-êng sÏ lµm b»ng bª
t«ng nhùa. Ta cã:
f: hÖ sè c¶n l¨n, víi V > 50km/h ta cã:
f = fo [1 + 0,01 (V – 50)]
fo: hÖ sè c¶n l¨n khi xe ch¹y víi tèc ®é < 50km/h, víi mÆt ®-êng bª t«ng nhùa, bª t«ng
xi m¨ng, thÊm nhËp nhùa fo = 0,02 => f = 0,022
V: tèc ®é tÝnh to¸n km/h. KÕt qu¶ tÝnh to¸n ®-îc thÓ hiÖn b¶ng sau:
Dùa vµo biÓu ®å ®éng lùc h×nh 3.2.13 vµ 3.2.14 sæ tay thiÕt kÕ ®-êng «t« ta tiÕn
hµnh tÝnh to¸n ®-îc cho b¶ng
Lo¹i xe Xe con
Xe t¶i trôc
6.5T (2trôc)
Xe t¶i trôc
8.5T (2trôc)
Xe t¶i trôc
10T (2trôc)
Vtt km/h 60 60 60 60
f 0,022 0,022 0,022 0,022
D 0,13 0,035 0,033 0,048
imax(%) 10,8 1,3 1,1 2,6
(trang 149 sæ tay tkÕ ®-êng T1)
2.2 TÝnh ®é dèc däc lín nhÊt theo ®iÒu kiÖn søc kÐo nhá h¬n søc b¸m.
Trong tr-êng hîp nµy ta tÝnh to¸n cho c¸c xe trong thµnh phÇn xe
b wKmax
PG
i D’ f , D’ .
G G
Trong ®ã: Pw: søc c¶n kh«ng khÝ
13
)VgKF(V
P
22
W
V: tèc ®é thiÕt kÕ km/h, V = 60km/h
Vg: vËn tèc giã khi thiÕt kÕ lÊy Vg = 0(m/s)
F: DiÖn tÝch c¶n giã cña xe (m2)
K: HÖ sè c¶n kh«ng khÝ;
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 13
Lo¹i xe K F, m2
Xe con 0.015-0.03 1.5-2.6
Xe t¶i 0.05-0.07 3.0-6.0
: hÖ sè b¸m däc lÊy trong ®iÒu kiÖn bÊt lîi lµ mÆt ®-êng Èm -ít,bÈn. LÊy = 0,2
GK: träng l-îng trôc chñ ®éng (kg).
G: träng l-îng toµn bé xe (kg).
Xe con
Xe t¶i trôc
6,5T(2trôc)
Xe t¶i trôc
8,5T(2trôc)
Xe t¶i trôc
10T(2trôc)
K 0.03 0.05 0.06 0.07
F 2.6 3 5 6
V 60 60 60 60
Pw 1.667 3.206 6.413 8.978
Gk 960 6150 7400
G 1875 8250 13550
D’ 0.102 0.148 0.109
i’max 8% 12.6% 8.7%
Theo TCVN 4054-05 víi ®-êng III, tèc ®é thiÕt kÕ V = 60km/h th× imax = 0,07
cïng víi kÕt qu¶ võa cã (chän gi¸ trÞ nhá h¬n) h¬n n÷a khi thiÕt kÕ cÇn ph¶i c©n nh¾c
¶nh h-ëng gi÷a ®é dèc däc vµ khèi l-îng ®µo ®¾p ®Ó t¨ng thªm kh¶ n¨ng vËn hµnh cña
xe, ta sö dông id 5% víi chiÒu dµi tèi thiÓu ®æi dèc ®-îc quy ®Þnh trong quy tr×nh lµ
150m, tèi ®a lµ 800m.
III. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong n»m khi cã siªu cao.
)i127(μ
V
R
SC
2
min
SC
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 14
Trong ®ã:
V: vËn tèc tÝnh to¸n V= 60km/h
: hÖ sè lùc ngang = 0,15
iSC: ®é dèc siªu cao max 0,07
2
min
SC
60
R 128,85(m)
127(0,15 0,07)
Theo quy ph¹m: 125(m)R
min
SC
VËy chän 125(m)R
min
SC
IV.TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®-êng cong n»m khi kh«ng cã siªu cao.
)i127(
V
R
n
2
min
0SC
μ
: hÖ sè ¸p lùc ngang khi kh«ng lµm siªu cao lÊy
= 0,08 (hµnh kh¸ch kh«ng cã c¶m gi¸c khi ®i vµo ®-êng cong)
in: ®é dèc ngang mÆt ®-êng in = 0,02
)m(473
)02,008,0(127
60
R
2
min
SC0
Theo qui ph¹m )m(1500RminSC0 chän theo qui ph¹m.
V. TÝnh b¸n kÝnh th«ng th-êng.
Thay ®æi vµ iSC ®ång thêi sö dông c«ng thøc.
)i127(μ
V
R
SC
2
B¶ng b¸n kÝnh th«ng th-êng.
isc%
R(m)
=0.15 0.14 0.13 0.12 0.11 0.10 0.09 0.08
7% 128.85 134.98 141.73 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 15
6% 134.98 141.73 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47
5% 141.73 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05
4% 149.19 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05 236.22
3% 157.48 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05 236.22 257.70
2% 166.74 177.17 188.98 202.47 218.05 236.22 257.70 283.46
VI. TÝnh b¸n kÝnh tèi thiÓu ®Ó ®¶m b¶o tÇm nh×n ban ®ªm.
1.
min
.30 S
R đb
Trong ®ã :
S1: tÇm nh×n 1 chiÒu
: gãc chiÕu ®Ìn pha = 2o
)m(1125
2
75.30
R đb.min
Khi R < 1125(m) th× kh¾c phôc b»ng c¸ch chiÕu s¸ng hoÆc lµm biÓn b¸o cho l¸i xe
biÕt.
VII. ChiÒu dµi tèi thiÓu cña ®-êng cong chuyÓn tiÕp & bè trÝ siªu cao.
§-êng cong chuyÓn tiÕp cã t¸c dông dÉn h-íng b¸nh xe ch¹y vµo ®-êng cong vµ cã t¸c
dông h¹n chÕ sù xuÊt hiÖn ®ét ngét cña lùc ly t©m khi xe ch¹y vµo ®-êng cong, c¶i thiÖn
®iÒu kiÖn xe ch¹y vµo ®-êng cong.
a. §-êng cong chuyÓn tiÕp.
X¸c ®Þnh theo c«ng thøc: )(
47
3
m
RI
V
LCT
Trong ®ã:
V: tèc ®é xe ch¹y V = 60km/h.
I: ®é t¨ng gia tèc ly t©m trong ®-êng cong chuyÓn tiÕp, I = 0,5m/s2
R: b¸n kÝnh ®-êng cong trßn c¬ b¶n
b. ChiÒu dµi ®o¹n vuèt nèi siªu cao
ph
SC
SC
i
i.B
L
(®é më réng phÇn xe ch¹y = 0)
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 16
Trong ®ã:
B: lµ chiÒu réng mÆt ®-êng B=6m
iph: ®é dèc phô thªm mÐp ngoµi lÊy iph = 0,5% ¸p dông cho ®-êng vïng nói cã
Vtt 60km/h
iSC: ®é dèc siªu cao thay ®æi trong kho¶ng 0,02-0,07
B¶ng ChiÒu dµi ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®o¹n vuèt nèi siªu cao
Rtt (m) 125 150 175 200 250 300 400
isc 0.07 0.06 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02
LctiÕp(m) 73.53 62.28 52.52 45.96 36.77 30.64 22.98
Lsc (m) 84 72 60 48 36 24 24
Ltc (m) 70 60 55 50 50 50 50
(Theo TCVN4054-05, víi isc =2%, l=50m)
§Ó ®¬n gi¶n, ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®o¹n vuèt nèi siªu cao bè trÝ trïng nhau, do ®ã
ph¶i lÊy gi¸ trÞ lín nhÊt trong 2 ®o¹n ®ã.
§o¹n th¼ng chªm
§o¹n th¼ng chªm gi÷a 2 ®o¹n ®-êng cong n»m ng-îc chiÒu theo TCVN 4054-05
ph¶i ®¶m b¶o ®ñ ®Ó bè trÝ c¸c ®o¹n ®-êng cong chuyÓn tiÕp vµ ®o¹n nèi siªu cao.
Lchªm
2
L L 21
B¶ng tÝnh ®o¹n th¼ng chªm
Rtt(m)
Rtt(m)
150 175 200
250
300
400
Tr-êng ®¹i häc d©n lËp H¶i Phßng §å ¸n tèt nghiÖp
Bé m«n X©y dùng Ngµnh: X©y dùng cÇu ®-êng
Svth: Lª Thanh Hoµ. Líp C§1101 Trang: 17
150 60 57.5 55 55 55 55
175 57.5 55 52.5 52.5 52.5 52.5
200 55 52.5 50 50 50 50
250 55 52.5 50 50 50 50
300 55 52.5 50 50 50 50
400 55 52.5 50 50 50 50
VIII. §é më réng phÇn xe ch¹y trªn ®-êng cong n»m E.
Khi xe ch¹y ®-êng cong n»m trôc b¸nh xe chuyÓn ®éng trªn quÜ ®¹o riªng chiÕu
phÇn ®-êng lín h¬n do ®ã ph¶i më réng ®-êng cong.
Ta tÝnh cho khæ xe dµi nhÊt trong thµnh phÇn xe, dßng xe cã Lxe : 7,62(m)
§-êng cã 2 lµn xe ®é më réng E tÝnh nh- sau:
R
V1,0
R
L
E
2
A
Trong ®ã:
LA: lµ kho¶ng c¸ch tõ mòi xe ®Õn trôc sau cïng cña xe
R: b¸n kÝnh ®-êng cong n»m
V: lµ vËn tèc tÝnh to¸n
Theo quy ®Þnh trong TCVN 4054-05, khi b¸n kÝnh ®-êng cong n»m 250m th× míi
ph¶i më réng phÇn xe ch¹y. phÇn xe ch¹y ph¶i më réng theo qu

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thiết kế tuyến đường qua 2 điểm C2 – A3 thuộc địa phận huyện Đăk glei tỉnh Kon Tum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *