[block id=”bo-sung-1″]

Lý do chọn đề tài:
a. Tính cấp thiết:
-Trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc hiện nay
chúng ta chứng kiến sự thay đổi từng ngày của đất nƣớc, kinh tế tăng trƣởng
mạnh, giáo dục, văn hóa xã hội đƣợc nâng cao, cuộc sống của ngƣời dân ngày
càng tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng có những
bƣớc tiến vƣợt bậc đem lại diện mạo mới cho đất nƣớc. Trong xu hƣớng chung
của đất nƣớc, thành phố Huế cũng có sự phát triễn không ngừng vƣơn lên trở
thành một thành phố lớn của cả nƣớc.
b. Sự cần thiết phải đầu tƣ:
– Hiện nay thành phố Hải phòng đang trên đà phát triển kinh tế vì vậy việc
chọn đề tài này phục vụ cho việc phát triển kinh tế của thành phố Hải phòng .
Trung tâm thƣơng mại sẽ đem lai môi trƣờng làm việc và giao dịch thƣơng mại
thuận tiện và thoải mái cho các doanh nghiệp, tạo lối sống văn minh đô thị.
Giúp phát triển kinh tế, đẩy mạnh giao dịch thƣơng mại.

thiet_ke_xay_dung_trung_tam_thuong_mai_nga_nam_san_bay_cat

pdf15 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1368 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Thiết kế xây dựng Trung tâm thương mại ngã năm sân bay Cát Bi, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Lời cảm ơn
Trƣớc tiên em xin gởi lời cảm ơn đến các thầy các cô đã tạo điều kiện
thuận lợi để em có thể hoàn thành đồ án tốt nghiệp này.
Trong quá trình 5 năm học tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng em đã
học tập và tích lũy đƣợc nhiều kiến thức và kinh nghiệm quý báu để phục vụ
cho công việc sau này cũng nhƣ phục vụ cho việc hoàn thành đồ án tốt nghiệp.
Sau những tháng khẩn trƣơng nghiên cứu và thể hiện đến nay em đã hoàn
thành đồ án tốt nghiệp kiến trúc sƣ của mình. Đây là thành quả cuối cùng của
em sau 5 năm nghiên cứu và học tập tại trƣờng Đại Học Dân Lập Hải Phòng
dƣới sự dẫn dắt chỉ bảo nhiệt tình của các thầy cô trong trƣờng.
Trong suốt quá trình làm đồ án em đã nhận đƣợc sự hƣớng dẫn tận tình
của các thầy cô trong trƣờng. Đặc biệt em xin chân thành cảm ơn sự hƣớng dẫn
nhiệt tình, chu đáo của giảng viên hƣớng dẫn : KTS. Nguyễn Thế Duy đã giúp
em hoàn thành đồ án.
Mặc dù đã cố gắng hết sức nhƣng với lƣợng kiến thức còn hạn hẹp nên
chắc chắn đồ án của em sẽ không tránh khỏi những sai sótEm rất mong nhận
đƣợc sự đóng góp, nhận xét và chỉ bảo thêm của các thầy cô.
Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn
Hải Phòng, ngày 15 tháng 7 năm 2013
Sinh viên
Nguyễn Tất Thắng
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 1
ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG
KHOA XÂY DỰNG NGÀNH KIẾN TRÚC
THUYẾT MINH ĐỒ ÁN K12
Tên đề tài: TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY
CÁT BI
Giáo viên hƣớng dẫn : KTS. NGUYỄN THẾ DUY
Sinh viên thực hiện : NGUYỄN TẤT THẮNG
Đơn vị: KHOA KIẾN TRÚC
MỤC LỤC:
PHẦN MỞ ĐẦU
1. Tên đề tài “Trung tâm thƣơng mại”
2. Lý do chọn đề tài:
PHẦN NỘI DUNG:
CHƢƠNG I: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG
I. Vị trí khu đất:
II. Giao thông:
III. Kỹ thuật hạ tầng:
IV. Khí hậu:
CHƢƠNG II: KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG
I. Khối dịch vụ và thƣơng mại
II.Khối văn phòng
III.Khối khách sạn
IV.Khối kỹ thuật- phục vụ đều hành.
CHƢƠNG III: GIẢI PHÁP QUY HOẠCH VÀ THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
I. Định hƣớng quy hoạch:
II. Giải pháp quy hoạch:
III. Định hƣớng kiến trúc:
IV. Giải pháp ý tƣởng kiến trúc:
V. Giải pháp kết cấu công trình.
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 2
PHẦN MỞ ĐẦU
Lý do chọn đề tài:
a. Tính cấp thiết:
-Trong công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nƣớc hiện nay
chúng ta chứng kiến sự thay đổi từng ngày của đất nƣớc, kinh tế tăng trƣởng
mạnh, giáo dục, văn hóa xã hội đƣợc nâng cao, cuộc sống của ngƣời dân ngày
càng tốt hơn. Bên cạnh đó, công tác xây dựng cơ sở hạ tầng cũng có những
bƣớc tiến vƣợt bậc đem lại diện mạo mới cho đất nƣớc. Trong xu hƣớng chung
của đất nƣớc, thành phố Huế cũng có sự phát triễn không ngừng vƣơn lên trở
thành một thành phố lớn của cả nƣớc.
b. Sự cần thiết phải đầu tƣ:
– Hiện nay thành phố Hải phòng đang trên đà phát triển kinh tế vì vậy việc
chọn đề tài này phục vụ cho việc phát triển kinh tế của thành phố Hải phòng.
Trung tâm thƣơng mại sẽ đem lai môi trƣờng làm việc và giao dịch thƣơng mại
thuận tiện và thoải mái cho các doanh nghiệp, tạo lối sống văn minh đô thị.
Giúp phát triển kinh tế, đẩy mạnh giao dịch thƣơng mại.
-Trung tâm thƣơng mại văn phòng cho thuê đã phát triển trên thế giới từ khá
sớm từ những năm 30 của thế kỷ XX đặc biệt là ở các nƣớc tƣ bản, do tốc độ
phát triển kinh tế cao, công nghệ và kỹ thuật xây dựng có những bƣớc đột phá.
Ngành vật liệu xây dựng đã tạo ra đƣợc nhiều loại vật liệu xây dựng có chất
lƣợng cao, đa dạng về chủng loại. Do vậy việc bùng nỗ xây dựng trung tâm
thƣơng mại văn phòng cho thuê đã xảy ra trên khắp thế giới, những phải đến
những năm sau này trung tâm thƣơng mại văn phòng cho thuê mới phát triển
mạnh cả về số lƣợng và chất lƣợng.
Tình hình phát triển trung tâm thƣơng mại – văn phòng cho thuê ở các
nƣớc có khác nhau, riêng ở Anh và Mỹ do có nền công nghiệp phát triển nhanh
nên trung tâm thƣơng mại văn phòng cho thuê phát triển khá sớm.
Tại Châu Á trung tâm thƣơng mại – văn phòng cho thuê cũng phát triển
khá sớm, đặc biệt từ những năm 1970 hầu hết các nƣớc phát triển đều xây dựng
trung tâm thƣơng mại – văn phòng cho thuê nhƣ Nhật Bản, Hồng Kông, Trung
Quốc, Singapo càng gần đến những năm cuối thập kỷ 90 các mẫu trung tâm
thƣơng mại – văn phòng cho thuê có nhiều cải tiến phục vụ tối đa nhu cầu
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 3
thƣơng mại và nơi làm việc của ngƣời dân, có sự tìm tòi học hỏi, đem lại những
hình thức có giá trị biểu hiện.
Trong vài thập kỷ gần đây xuất hiện xu hƣớng thiết kế trung tâm thƣơng
mại văn phòng cho thuê có xét đến ảnh hƣởng của điều kiện vì khí hậu, tiết
kiệm năng lƣợng, khác với các nhà tháp kính mong phong cách quốc tế đang
thịnh hành trên thế giới. Đặc biệt với trung tâm thƣơng mại – văn phòng cho
thuê, Châu Á đã có những đại diện xuất sắc dẫn đầu trong việc tạo ra những
không gian phát triển bền vững với môi trƣờng bên ngoài nhƣ Ấn Độ,
Malayxia, ngay từ những năm 1960 charles Correa đã quan tâm đến mối liên
hệ giữa kiến trúc và khí hậu sinh thái, với Correa thì nguyên tắc thiết kế là
khí hậu và khu vực đƣợc thể hiện ở công trình tòa nhà.
ECIL, MRF Buiding. Với hệ thống mái nhà nhiệt đới ông đã tìm đến sự
thích ứng của kiến trúc với khí hậu nóng khô hoặc nóng ẩm với những tòa
nhà trên đã giảm đƣợc tác động xấu đến môi trƣờng sinh thái ở mức độ tối đa.
Đây chính là một hƣớng đi tất yếu trong điều kiện môi trƣờng đô thị đang bị đe
dọa bởi khói, bụi và con ngƣời.
Từ thực tế đời sống rút ra những ghi nhận đóng góp cho thiết kế trung tâm
thƣơng mại – cao ốc văn phòng với ba yếu tố: tiện nghi, an toàn, sức khỏe.
Trung tâm thƣơng mại , căn hộ cao cấp – cao ốc văn phòng không chỉ thỏa mãn
nhu cầu vật chất, còn cả tâm hồn, tâm lý. Nói cách khác vấn đề trung tâm
thƣơng mại ,căn hộ cao cấp và cao ốc văn phòng không chỉ giới KTS quan tâm
mà còn là một trong số những vấn đề đƣợc xã hội và mọi quốc gia trên thế giới
quan tâm và giành cho nó những đầu tƣ không nhỏ. Việc giải quyết vấn đề này
là trách nhiệm cao cả đặt nên vai giới KTS. Trong tình hình phát triển kinh tế
nhƣ hiện nay của nƣớc ta nói chung và của Hà Nội nói riêng, cuộc sống của con
ngƣời đƣợc nâng cao thì nhu cầu thƣơng mại mua sắm ngày một nâng lên, bên
cạnh đó là một sự phát triển mang tính bền vững, tiết kiệm, và tạo đƣợc môi
trƣờng vi khí hậu tốt, là một trong những nhu cầu cơ bản của ngƣời dân. Đây
cũng là ý tƣởng cơ bản mang tính nhân văn trong đề tài “Trung tâm thƣơng mại
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 4
VỊ TRÍ, VAI TRÒ CỦA TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI TRONG XÃ HỘI
Trên thế giới bất kỳ quốc gia nào cũng đặt vấn đề giải quyết chỗ ở, nhu
cầu thƣơng mại – làm việc cho ngƣời dân là mục tiêu quốc sách số một. Nhu
cầu về thƣơng mại – nơi làm việc là một nhu cầu thiết yếu cho một xã hội phát
triển, thỏa mãn nhu cầu này tức là nhằm ổn định chế độ chính trị và phát triển
vững chắc nền kinh tế.
Tính ƣu việt của Trung tâm thƣơng mại , và cao ốc văn phòng (city centre
complex):
Tiết kiệm xây dựng, đó là động lực chủ yếu của việc phát triển cao ốc,
nhà cao tầng ở thành phố. Sự phát triển của kinh tế đô thị và tập trung dân số đã
làm tăng thêm nhu cầu phát triển xây dựng, sự căng thẳng về đất đai xây dựng
là mâu thuẫn chủ yếu, vì vậy con đƣờng giải quyết ngoài việc mở rộng thích
đáng ranh giới đô thị thì phải suy nghĩ đến việc trên một diện tích có hạn xây
dựng đƣợc công trình tốt hơn, sử dụng đƣợc nhiều hơn. Căn cứ vào thực tiễn
xây dựng một số đô thị ở Trung Quốc, trong khu ở xây dựng một số kiến trúc
nhà cao tầng so với việc toàn bộ nhà nhiều tầng có thể tăng đƣợc từ 20% – 80%
diện tích sàn, hiệu quả tiết kiệm tăng rõ rệt.
Căn cứ vào các đặc điểm của thành phố và khu vực xây dựng các trung
tâm thƣơng mại cao tầng có thể tạo đƣợc những hình dáng đẹp cho thành phố,
một số kiến trúc cao tầng xuất hiện luôn luôn trở thành những cảnh quan và tiêu
chí mới.
Điểm khác biệt của kiến trúc nhà cao tầng với nhà thấp tầng:
Nhà cao tầng nhà chọc trời là công trình của khoa học và công nghệ cao
từ thiết kế xây dựng đến vận hành công trình. Vì vậy, ngƣời ta coi việc sử dụng
nhiều năng lƣợng trong tòa nhà này là đƣơng nhiên. Năng lƣợng và ô nhiễm với
nhau theo luật đồng tiến làm ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng sống.
Do đặc điểm chịu lực, tổ chức không gian kiến trúc thƣờng theo kiểu hợp
khối, bố cục chặt và đặc. Điều này thƣờng gây khó khăn cho tổ chức thông gió
tự nhiên không gian bên trong, chính vì vậy giải pháp sử dụng điều hòa gần nhƣ
bắt buộc và duy nhất. Các tƣờng có biên độ diện tích lớn gấp nhiều lần diện tích
mái làm cho việc hấp thụ bức xạ mặt trời cao dù có thông gió tốt nhƣng vẫn
nóng bức do cơ thể chúng ta phải trao đổi nhiệt bằng bức xạ với các bề mặt có
nhiệt độ cao.
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 5
Trên tầng cao con ngƣời phải sống xa cây xanh, tạo sự ức chế về tâm lý
cảnh quan thiên nhiên, bất tiện trong mọi sinh hoạt hàng ngày của con ngƣời.
Nƣớc ta hiện nay có 14 triệu ngƣời sống trong đô thị, nhƣ vậy để thỏa
mãn nhu cầu ở và làm việc của ngƣời dân ở đô thị phải có khoảng 250 – 350m2.
Vì vậy, phát triển chiều cao là hƣớng đi tất yếu của đô thị.
– THỰC TRẠNG TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI, VÀ CAO ỐC VĂN
PHÒNG Ở VIỆT NAM.
1. Thực trạng trung tâm thƣơng mại,căn hộ cao cấp và cao ốc văn phòng
hiện nay
Hiện nay ở nƣớc ta có rất nhiều khu đô thị mọc lên ở các thành phố, để
đáp ứng nhu cầu ở và làm việc trong khi dân số không ngừng gia tăng, đồng
thời xây dựng thành phố ngày càng to đẹp đàng hoàng hơn, cao ốc văn phòng ở
các thành phố vẫn là một chiến lƣợc phát triển lâu dài.
Về quy hoạch hiện nay ở bất cứ đô thị lớn hay nhỏ trong cả nƣớc việc bố
trí không gian ở các đô thị cứ đều đặn giống nhau.
Về vấn đề kỹ thuật môi trƣờng một số đô thị mới hiện nay thiết kế với
đƣờng giao thông nội bộ nhiều ngõ cụt nối vòng gây bất tiện cho ngƣời dân, dẫn
đến ùn tắc giao thông.
2. Định hƣớng và giải pháp
– Một là phải hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, hoàn thiện các quy chuẩn –
tiêu chuẩn thiết kế hiện hành
Tài liệu tham khảo:
I. Vị trí khu đất:
– Giáp 2 mặt đƣờng:
Đƣờng Lê Hồng Phong
Đƣờng Nguyễn Bỉnh Khiêm
– Nằm ở điểm mút giao thông quan trọng của thành phố.
 Có thể phát triển các hoạt động kinh doanh, thƣơng mại dịch vụ.
Diện tích khu đất
Bảng phân tích đánh giá khu đất :
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 6
II. Giao thông:
Mặt bằng giao thông và cảnh quan các công trình hiện trạng.
S(Điểm
mạnh)
Là nơi tập trung dân cƣ đông đúc ở miền Bắc. Nằm giữa tuyến
đƣờng chính Lê Hồng Phong , Đà Nẵng. Địa hình bằng phẳng, kết
cấu đất vững chắc nên có thể xây dựng trung tâm thƣơng mại lớn
ở đây. Điểm nhấn chính của khu thƣơng mại trọng điểm trong quy
hoạch của thành phố.
W(Điểm yếu)
Kinh phí đầu tƣ lớn. Điều kiện kinh tế ở đây chƣa phát triển mạnh.
Có thể ảnh hƣởng đến các công trình xung quanh tƣơng đối thấp
tầng.
O(Cơ Hội)
Nằm trong khu vực có tiềm năng phát triển kinh tế, du lịch và dịch
vụ của thành phố
T(Đe Dọa)
Hải phòng chƣa phải là thành phố phát triển mạnh. Khí hậu khắc
nghiệt, nóng ẩm mƣa nhiều. Giới hạn tầm cao, quỹ đất cho phát
triển hạn hẹp.
Đƣờng Lê Hồng
Phong
(64m)
Đƣờng Đà Nẵng
(28m)
S
Trục đƣờng lớn của
thành phố.
Trục đƣờng lớn tập trung
buôn bán.
W Ồn ào do giao thông
O Tổ chức thƣơng mại,
triễn lãm thu hút ngƣời
dân
Tổ chức dịch vụ
T Xử lý tiếng ồn Xử lý tiếng ồn
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 7
Mật độ lƣu lƣợng cao đặt biệt là giờ cao điểm. Tiếng ồn, khói bụi do giao thông.
 Tạo khoảng lùi cho công trình
 Tổ chức không gian cây xanh để giảm bớt tiếng ồn.
 Xử lý cách âm.
III. Kỹ thuật hạ tầng:
– Các công trình xung quanh tƣơng đối thấp tầng  không cản trở tầm
nhìn và cản gió.
– Hệ thống diện nƣớc, hệ thống cáp viễn thông có thể đáp ứng nhu cầu.
– Hệ thống đƣờng dây chằng chịt làm mất mỹ quan đô thị.
– Các khu đất trống, công trình cũ chƣa đƣợc giải tỏa.
Khí hậu:
Hải phòng thuộc miền bắc có đủ 4 mùa Xuân , Hạ , Thu , Đông khác
Miền Nam chỉ có 2 mùa nắng và mùa mƣa.Nơi đây khí hậu khắc nghiệt và nóng
ẩm mƣa nhiều .
Hải Phòng là thành phố cảng – công nghiệp lớn nhất miền Bắc, thuộc vùng
duyên hải Bắc Bộ. Đây còn là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Tp. Hồ
Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Do nằm sát biên giới với Trung Quốc và là đầu mối
giao thông đƣờng biển phía Bắc, Hải Phòng giữ một vị trí quan trọng về kinh tế-
xã hội của cả nƣớc.
Hải Phòng nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, thời tiết mang tính chất cận
nhiệt đới ẩm, mang những đặc trƣng của thời tiết miền Bắc Việt Nam: mùa hè
nóng ẩm, mƣa nhiều, mùa đông khô và lạnh; trong năm có bốn mùa xuân, hè,
thu và đông tƣơng đối rõ rệt.
NHIệT Độ TRUNG BÌNH
mùa hè ở vào khoảng 32,5ºC, mùa đông là 20,3ºC và nhiệt độ trung bình năm
trên 23,9 °C. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 20 – 23ºC,
Độ ẩM TRUNG BÌNH
trong năm là 80-85%, cao nhất là 100% vào những tháng 7, tháng 8, tháng 9,
thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1. Trong suốt năm có khoảng 1.692,4 giờ nắng.
Độ ẩm không khí trung bình 85 – 86%.
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 8
Tuy nhiên, Hải Phòng có một chút khác biệt so với Hà Nội về mặt nhiệt độ và
thời tiết. Do nằm sát biển, thành phố này ấm hơn Hà Nội 1°C vào mùa đông và
mát hơn 1-2°C vào mùa hè.
Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa châu Á nên Hải Phòng chịu ảnh hƣởng
của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều mƣa kéo dài từ tháng 5
đến tháng 10. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm từ 1.600 – 1.800 mm. Bão
thƣờng xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9.
1. Nắng:
– Trung bình 1 năm tổng số giờ nắng dao động từ 1. đến 2.000 giờ/ năm.
Các thắng 5-7 thuộc thời kỳ nắng nhất, có giờ nắng 200 giờ/tháng. Từ
tháng 8-9 số giờ nắng thoạt đầu giảm mạnh và đạt giá trị cực tiểu 70-90
vào tháng 12, sau đó lại tăng nhanh từ các tháng của đầu năm sau (tháng
1-2).
 Giải quyết che nắng chống nóng.
2. Gió:
– Tốc độ gió trung bình không lớn,
dao động từ 1,0 đến 8,6m/s
– Về mùa đông (từ tháng 10 đến
tháng 4 năm sau)
+ Gió Tây Bắc với tần suất 25 – 29 %
+ Gió Đông Bắc với tần suất 10 – 15%
– Về mùa hè (từ tháng 5 đến tháng 9)
+ Gió Nam đạt 10 – 16 %
+ Gió Tây Nam khoảng 11 – 14%
+ Đông bắc là 10 – 16%
3. Mƣa:
Hải Phòng là thành phố cảng – công nghiệp lớn nhất miền Bắc, thuộc vùng
duyên hải Bắc Bộ. Đây còn là thành phố lớn thứ 3 của Việt Nam, sau Tp. Hồ
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 9
Chí Minh và thủ đô Hà Nội. Do nằm sát biên giới với Trung Quốc và là đầu mối
giao thông đƣờng biển phía Bắc, Hải Phòng giữ một vị trí quan trọng về kinh tế-
xã hội của cả nƣớc.
Hải Phòng nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa, thời tiết mang tính chất cận
nhiệt đới ẩm, mang những đặc trƣng của thời tiết miền Bắc Việt Nam: mùa hè
nóng ẩm, mƣa nhiều, mùa đông khô và lạnh; trong năm có bốn mùa xuân, hè,
thu và đông tƣơng đối rõ rệt.
NHIệT Độ TRUNG BÌNH
mùa hè ở vào khoảng 32,5ºC, mùa đông là 20,3ºC và nhiệt độ trung bình năm
trên 23,9 °C. Nhiệt độ trung bình hàng tháng từ 20 – 23ºC, cao nhất có khi tới
40ºC, thấp nhất ít khi dƣới 50C.
Độ ẩM TRUNG BÌNH
trong năm là 80-85%, cao nhất là 100% vào những tháng 7, tháng 8, tháng 9,
thấp nhất vào tháng 12 và tháng 1. Trong suốt năm có khoảng 1.692,4 giờ nắng.
Độ ẩm không khí trung bình 85 – 86%.
Tuy nhiên, Hải Phòng có một chút khác biệt so với Hà Nội về mặt nhiệt độ và
thời tiết. Do nằm sát biển, thành phố này ấm hơn Hà Nội 1°C vào mùa đông và
mát hơn 1-2°C vào mùa hè.
Nằm trong vành đai nhiệt đới gió mùa châu Á nên Hải Phòng chịu ảnh hƣởng
của gió mùa. Mùa gió bấc (mùa đông) lạnh và khô kéo dài từ tháng 11 đến
tháng 4 năm sau. Gió mùa nồm (mùa hè) mát mẻ, nhiều mƣa kéo dài từ tháng 5
đến tháng 10. Lƣợng mƣa trung bình hàng năm từ 1.600 – 1.800 mm. Bão
thƣờng xảy ra từ tháng 6 đến tháng 9.
HƢƠNG II: KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG
 ,
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 10
I. m
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 11
III.kinh doanh

IV. –
thông internet,ATM)

năng)cho nhân viên
, )

TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 12
+


, ) 
,
CHƢƠNG II: ĐỊNH HƢỚNG VÀ GIẢI PHÁP QUY HOẠCH VÀ THIẾT
KẾ KIẾN TRÚC
I. Định hƣớng quy hoạch:
– Do công trình có vị trí xây dựng nằm sát bên giao lộ của ba trục đƣờng
chính , xung quanh đều là những khu vực có nhiều hƣớng, tầm nhìn tốt
nên để khai thác và sử dụng tối đa cần phải linh động trong việc quy
hoạch giao thông đối nội và đối ngoại.
– Khai thác các tầm nhìn từ các trục chính.
– Quy hoạch các không gian chức năng chặt chẽ tránh gây lộn xộn trong
nghệ thuật tổ chức vị trí các không gian chức năng.
II. Giải pháp quy hoạch:
– Việc phân loại và bố trí các công trình trong tổng mặt bằng tuân theo các
tiêu chuẩn Nhà Nƣớc hiện hành có liên quan.
– Phân khu chức năng sủ dụng mặt bằng khu đất rõ ràng, đảm bảo mối
quan hệ chặt chẽ với các không gian xung quanh.
III. Định hƣớng kiến trúc:
– Kiến trúc hiện đại, không nặng nề.
– Tổ chức công trình theo lối tự do nhƣng phù hợp với tổng thể chung của
từng vùng.
– Công trình phải gắn liền với địa hình cảnh quan, không làm ảnh hƣởng
lớn đến tự nhiên xung quanh.
– Tạo ra các không gian thoáng mát hiện đại, nhẹ nhàng.
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 13
– Thiết kế những không gian xanh.
IV. Giải pháp ý tƣởng kiến trúc:
V. Giải pháp kết cấu công trình:
– Hệ thống kết cấu chịu lực chính bao gồm lõi chịu lực và hệ thống khung thép
tạo nên độ vững chắc cho công trình. Sử dụng công nghệ mới sàn DUBB
LEDECK
Dựa vào khí hậu hải phòng :
– Sử dụng công nghệ kính 2 lớp.
Nhật Bản là nƣớc luôn ƣu tiên việc tiết kiệm năng lƣợng và tài nguyên
cũng nhƣ áp dụng các tiêu chí rất khắt khe bảo vệ môi trƣờng khi đầu tƣ xây
dựng công trình, ở đó vật liệu kính cũng đƣợc sử dụng để làm kết cấu bao che
cho công trình là không hiếm tiêu biểu là công trình Japan Cocoon xây dựng ở
Tokyo.
Ở Anh vật liệu kính đƣợc sử dụng làm kết cấu bao che cho công trình hiện diện
qua một số tác phẩm kiến trúc đó là công trình 22 Marsh Wall (ảnh dƣới) hay
công trình Pioneer Point.
Hay những vùng có khí hậu nóng ẩm mƣa nhiều tƣơng tự khí hậu Việt Nam là
một số vùng ở Trung Quốc. Nếu các bạn đi thăm các thành phố ở Trung Quốc
thì việc sử dụng vật liệu kính làm kết cấu bao che cho những toà nhà cao tầng là
phổ biến, đặc biệt là ở thành phố Thƣợng Hải đã cấm xây dựng kết cấu bao che
cho các toà nhà cao tầng bằng vật liệu gạch nung ô nhiễm môi trƣờng. Các công
TRUNG TÂM THƢƠNG MẠI NGÃ NĂM SÂN BAY CÁT BI.
GVHD: KTS. Nguyễn Thế Duy . SVTH : Nguyễn Tất Thắng Page 14
trình có thể nói tới là công trình Wenzhou Shimao International Center hay toà
nhà Aurora (ảnh dƣới), Citigroup ở Thƣợng Hải.
Trong những năm gần đây, ở Việt Nam xuất hiện rất nhiều công trình đƣợc thiết
kế xây dựng sử dụng vật kính làm kết cấu bao che. Các công trình chủ yếu do
các KTS hay công ty thiết kế nƣớc ngo

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thiết kế xây dựng Trung tâm thương mại ngã năm sân bay Cát Bi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *