[block id=”bo-sung-1″]

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sức lao động trở thành hàng hóa thì tiền công là yếu tố quyết định rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền công là một nhân tố vật chất quan trọng trong việc kích thích người lao động tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, động viên người lao động nâng cao trình độ lành nghề, gắn trách nhiệm của người lao động với công việc để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nói đến tiền lương, một phạm trù kinh tế phức tạp và quan trọng, nó tác tố kinh tế, chính trị xã hội, công tác tiền lương là nội dung trọng yếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, là nội dung mà Nhà nước, người chủ sản xuất và mọi tầng lớp nhân dân đều quan tâm đến dưới nhiều góc độ khác nhau.
Đối vơi chủ doanh nghiệp, tiền lương là yếu tố của chi phí sản xuất song không thể giảm tiền lương mà chúng ta phải tìm cách quản lý tiền lương sao cho phù hợp, hợp lý nhất sao cho doanh nghiệp có thể tồn tại và đạt mục tiêu lợi nhuận cao. Đối với lao động thì tiền lương lại là nguồn thu nhập chủ yếu để đảm bảo cuộc sống và tài sản sức lao động. Chính vì vậy đổi mới hoàn thiện chính sách tiền lương là một nội dung hết sức quan trọng của doanh nghiệp. Do vậy các chính sách tiền lương cần phải thường xuyên đổi mới phù hợp với điều kiện kinh tế chính trị và xã hội trong từng thời kỳ. Muốn làm được điều này phải có sự quan tâm của Nhà nước thông qua các chính sách vĩ mô.

thuc_trang_cong_tac_ke_toan_hach_toan_tien_luong_va_cac_khoa

doc69 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 21/09/2015 | Lượt xem: 1073 | Lượt tải: 8download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng công tác kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
1. BHXH: ..Bảo Hiểm Xã Hội
2. BHYT.Bảo Hiểm Y Tế
3. KPCĐ.Kinh Phí Công Đoàn
4. CNV..Công Nhân Viên
5. TNHH…..Trách Nhiệm Hữu Hạn
6. LĐTL.. Lao Động Tiền Lương
7. SP.Sản Phẩm
8. TK…Tài Khoản
9.CBCNVCán Bộ Công Nhân Viên
10. SXKD.Sản Xuất Kinh Doanh
11. BHTN:.Bảo hiểm thất nghiệp
Danh mục sơ đồ bảng biểu
Trang
Sơ đồ 1.1 – Hạch toán các khoản phải trả công nhân viên..18
Sơ đồ 1.2 – Hạch toán các khoản trích theo lương..19
Sơ đồ 1.3 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký Chung…22
Sơ đồ 1.4 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Sổ Cái…23
Sơ đồ 1.5 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Nhật Ký – Chứng Từ..24
Sơ đồ 1.6 – Tổ chức hạch toán theo hình thức Chứng Từ – Ghi Sổ.26
Sơ đồ 2.1 – Tổ chức công tác kế toán..30
Bảng biểu 2.2 – Đặc điểm lao động của công ty.31
Bảng biểu 2.3 – Bảng chấm công tháng 12 văn phòng hành chính..37
Bảng biểu 2.4 – Bảng thanh toán lương tháng 12 văn phòng hành chính.41
Bảng biểu 2.5 – Bảng thanh toán lương tháng 12 Công ty….42
Bảng biểu 2.6 – Bảng phân bổ tiền lương và trích theo lương.43
Bảng biểu 2.7 – Bảng phân bổ tiền lương của các bộ phận.44
Bảng biểu 2.8 – Chứng từ ghi sổ 1.45
Bảng biểu 2.9 – Chứng từ ghi sổ 2..46
Bảng biểu 2.10 – Chứng từ ghi sổ 347
Bảng biểu 2.11 – Chứng từ ghi sổ 448
Bảng biểu 2.12 – Chứng từ ghi sổ 548
Bảng biểu 2.13 – Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ49
Bảng biểu 2.14 – Sổ cái TK 334.50
Bảng biểu 2.15 – Sổ cái TK 338.51
Bảng biểu 2.16 – Bảng tạm ứng lương kỳ I bộ phận tổng hợp…55
Bảng biểu 2.17 – Bảng tạm ứng lương kỳ I văn phòng hành chính56
LỜI CẢM ƠN
Để hoàn thành báo cáo này tôi đã nhận được sự quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ của nhiều cá nhân, tập thể trong và ngoài trường.
Em xin chân thành cảm ơn cô giáo Bộ môn Kế toán – Khoa Kinh tế Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ em trong suốt quá trình viết khóa luận tốt nghiệp
Em xin chân thành cảm ơn Khoa Kinh tế Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên; Ban giám đốc; Phòng Kế toán; Phòng Tổ chức Hành chính Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam đã tạo mọi điều kiện thuận lợi để giúp đỡ em hoàn thành bài khóa luận này.
Một lần nữa em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu này.
Nam Định ngày 1 tháng 03 năm 2014
Sinh viên
Đặng Thị Thắm
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
1. Tính cấp thiết của đề tài
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khi sức lao động trở thành hàng hóa thì tiền công là yếu tố quyết định rất lớn đến kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền công là một nhân tố vật chất quan trọng trong việc kích thích người lao động tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, động viên người lao động nâng cao trình độ lành nghề, gắn trách nhiệm của người lao động với công việc để từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nói đến tiền lương, một phạm trù kinh tế phức tạp và quan trọng, nó tác tố kinh tế, chính trị xã hội, công tác tiền lương là nội dung trọng yếu trong hoạt động quản trị doanh nghiệp, là nội dung mà Nhà nước, người chủ sản xuất và mọi tầng lớp nhân dân đều quan tâm đến dưới nhiều góc độ khác nhau.
Đối vơi chủ doanh nghiệp, tiền lương là yếu tố của chi phí sản xuất song không thể giảm tiền lương mà chúng ta phải tìm cách quản lý tiền lương sao cho phù hợp, hợp lý nhất sao cho doanh nghiệp có thể tồn tại và đạt mục tiêu lợi nhuận cao. Đối với lao động thì tiền lương lại là nguồn thu nhập chủ yếu để đảm bảo cuộc sống và tài sản sức lao động. Chính vì vậy đổi mới hoàn thiện chính sách tiền lương là một nội dung hết sức quan trọng của doanh nghiệp. Do vậy các chính sách tiền lương cần phải thường xuyên đổi mới phù hợp với điều kiện kinh tế chính trị và xã hội trong từng thời kỳ. Muốn làm được điều này phải có sự quan tâm của Nhà nước thông qua các chính sách vĩ mô.
Lương bổng là một vấn đề quan trọng và là vấn đề cần được chú ý của hầu hết các công ty tại việt nam. Chính vì tầm quan trọng của nó mà mỗi xí nghiệp, công ty hiện nay cần phải áp dụng hình thức trả công và quản lý công như thế nào cho nó phù hợp với tính chất và đặc điểm sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để có thể thu được hiệu quả kinh tế cao và là đòn bẩy mạnh mẽ kích thích đối với người lao động. Xuất phát từ vấn đề trên tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Thực trạng công tác kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam ”.
2. Mục tiêu
2.1. Mục tiêu chung
Tìm hiểu công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam nhằm đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam .
2.2. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hóa cơ sơ lý luận về công tác tổ chức quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam
Tìm hiểu thực trạng quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam
Đề xuất một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam
3. Đối tượng và Phạm vi nghiên cứu
3.1.Đối tượng nghiên cứu
Công tác quản lý tiền lương, các khoản trích theo lương và việc quản lý lao động qua tiền lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam
3.2 Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi không gian:
Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam
Địa chỉ công ty: Số 5/23 Trần Huy Liệu Nam Định
Về thời gian:
– Thời gian nghiên cứu lấy số liệu từ ngày 01/12/2013 đến ngày 31/12/2013
– Số liệu phan tích trong đề tài là các năm 2009, 2010 và 2011
4. Phương pháp nghiên cứu
Dựa trên những phương pháp phân tích, so sánh và những kiến thức, số liệu đã thu thấp được trong quá trình tìm hiểu về công ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Thành Nam em đã phân tích và nghiên cứu một cách kỹ lưỡng, hợp lý. Ngoài ra bài báo cáo thực tập này còn sử dụng những phương pháp như phương pháp tài khoản, có sử dụng các bảng biểu, sơ đồ minh họa để đạt được các mục tiêu nghiên cứu đã nêu ra ở trên.
5. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Tiền lương là một yếu tố quan trọng trong quá trình tập hợp chi phí sản xuất, đây chính là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động để đảm bảo cuộc sống của họ, chính vì điều quan trọng đó nên đây là một đề tài cần phải được tìm hiểu và phân tích kỹ để đưa ra được những điểm mạnh, điểm còn hạn chế trong công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Cổ Phần Tư Vấn và Đầu Tư Xây Dựng Thành Nam.Trong bài nghiên cứu sẽ hệ thống toàn bộ các bảng biểu cần có của một kế toán tiền lương như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội ….
6. Kết cấu của đề tài
Từ tính cấp thiết, mục tiêu và các phương pháp nghiên cứu về tiền lương và các khoản trích theo lương ở trên, khóa luận tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và phần kết luận gồn 4 chương:
Chương 1 : Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
Chương 2: Lý luận chung về hachju toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương 3: Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam .
Chương 4: Một số kiến nghị để hoàn thiện hạch toán tiền lương và các khoản theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam .
CHƯƠNG 2: LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
2.1. Khái niệm, đặc điểm và chức năng của tiền lương
2.1.1. Tiền lương danh nghĩa
Là biểu hiện bằng tiền, được phân phối cho cán bộ công nhân viên theo số luợng và chất lượng lao động mà họ đã cống hiến
Trên thực tế, mọi mức lương trả cho người lao động đều là tiền lương danh nghĩa, song bản thân tiền lương danh nghĩa lại chưa cho người ta nhận thức đầy đủ về mức trả công thực tế cho người lao động. Lợi ích mà người cung ứng sức lao động nhận được ngoài việc phụ thuộc vào mức lương danh nghĩa mà còn phụ thuộc vào giá cả hàng hoá dịch vụ và mức thuế mà nguời lao động sử dụng tiền lương đó để mua sắm và đóng thuế.
2.1.2. Tiền luơng thực tế
Là giá trị những tư liệu sinh hoạt và công phục vụ có thể trao đổi được bằng tiền lương danh nghĩa. Chỉ số tiền luơng thực tế tỷ lệ nghịch với tỷ số giá cả và tỷ lệ thuận với tiền lương danh nghĩa tại thời điểm xác định.
CT: Ltt=Ldn/Lg
Trong đó: Ltt: chỉ số tiền lương thực tế
Ldn: chỉ sốtiền lương danh nghĩa
Lg: chỉ số giá
Với một mức tiền lương nhất định nếu giá cả thị trường tăng thì tiền lương thực tế giảm và ngược lại. Nếu giá cả hàng hoá ổn định, tiền lương danh nghĩa tăng lên thì tiền lương thực tế cũng tăng. Nếu trong trường hợp tiền lương danh nghiã và giá cả hàng hoá thị trường cùng biến động thì đại lượng nào có mức biến động lớn hơn sẽ quyết định sự thay đổi của chỉ số tiền lương thực tế.
2.1.3. Tiền lương tối thiểu
Nghị định số 197/CP của nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngay 31.12.1994 về việc thi hành bộ luật lao động đã ghi: “mức lương tối thiểu là mức lương để trả cho người lao động làm việc đơn giản nhất (không qua đào tạo) với điều kiện lao động bình thường”
Trong nền kinh tế hàng hoá tiền lương là thước đo sự cống hiến của người lao động với quá trình sản xuất kinh doanh. Các chuẩn mực do sự cống hiến đó là mức lương tối thiểu và hệ số lương. Mức lương tối thiểu được luật định theo từng thời kỳ, tuỳ thuốc vào sự phát triển của nền kinh tế thị trường.
Từ trước đến nay, tiền lương tối thiểu được coi là cái ngượng cuối cùng để từ đó xây dựng các mức lương khác nhau tạo thành hệ thống tiền lương của 1 ngành nào đó hoặc hệ thống tiền lương chung của một quốc gia. Đó là căn cứ để xây dựng tiền lương. Như vậy mức lương tối thiểu được coi là yếu tố quan trọng của chính sách tiền lương bởi nó quan hệ chặt chẽ với cả 3 yếu tố sau:
Mức sống trung bình của cư dân một nước
Chỉ số giá cả sinh hoạt
Loại lao động và điều kiện lao động
Mức lương tối thiểu đo lường giá trị loại sức lao động thông thường trong điều kiện lao động bình thường, yêu cầu một kỹ năng đơn giản với một khung giá các tư liệu sinh hoạt hợp lý.
Theo điều 59 Bộ luật lao động thì mức lương tối thiểu được ấn định theo giá sinh hoạt hợp lý, bảo đảm cho người lao động làm công việc đơn giản nhất trong điều kiện bình thường cũng đủ để bù đắp sức lao động giản đơn và một phần tích luỹ tái sản xuất sức lao động mở rộng.
2.1.4. Tiền lương kinh tế
Là một khái niệm của kinh tế học, các doanh nghiệp muốn có được sự cung ứng lao động nhưng yêu cầu cần phải trả mức lương cao hơn mức lương tối thiểu.
Tiền trả thêm vào tiền lương tối thiểu để đạt được yêu cầu sự cung ứng sức lao động gọi là tiền lương kinh tế. Vì vậy, có người quan niệm tiền lương kinh tế giống như tiền lương thuần tuý cho những người đã hài lòng cung ứng sức lao động cho doanh nghiệp nào đó, với các điều kiện mà người sử dụng yêu cầu.
Cả tiền lương tối thiểu và tiền lương kinh tế thuần tuý xét theo cơ chế điều tiết của thị trường. Tác nhân chủ yếu hình thành mức lương tối thiểu và mức lương tối thiểu và mức lương kinh tế là các quan hệ cung cầu của thị trường. Mặt khác các mức lương này cũng ảnh hưởng trở lại tới hành vi và động cơ của doanh nghiệp khi thuê mướn lao động, ảnh hưởng đến quan hệ giữa mức thuê lao động vơi mức lương có thể đạt được ảnh hưởng sản xuát kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên với quan điểm như thế nào đi nữa thì tiền lương không thuần tuý là vấn đề kinh tế, vấn đề lợi ích mà cao hơn nó là vấn đề xã hội có liên quan trực tiếp đến các chính sách vĩ mô của Nhà nước. Mức lương tối thiểu phải đảm bảo:
– Là ranh giới cuối cùng để bảo trợ cho người lao động chống lại sức ép của thị trường lao động và đảm bảo sản xuất được tiến hành bình thường.
– Bảo đảm mối liên hệ giữa tăng tối thiểu và lương trung bình.
– Tạo điều kiện cho mọi người lao động được biết quyền lợi của họ, công khai hoá mức lương tối thiểu và sự thay đổi của nó.
2.2. Đặc điểm, vai trò, vị trí của tiền lương và các khoản trích theo tiền lương trong doanh nghiệp
2.2.1. Bản chất và chức năng của tiền lương
Tiền lương là biểu hiện bằng tiền phần sản phẩm xã hội trả cho người lao động tương ứng với thời gian chất lượng và kết quả lao động mà họ đã cống hiến. Như vậy tiền lương thực chất là khoản trù lao mà doanh nghiệp trả cho người lao động trong thời gian mà họ cống hiến cho doanh nghiệp. Tiền lương có thể biểu hiện bằng tiền hoặc bằng sản phẩm. Tiền lương có chức năng vô cùng quan trọng nó là đòn bẩy kinh tế vừa khuyến khích người lao động chấp hành kỷ luật lao động, đảm bảo ngày công, giờ công, năng suất lao động, vừa tiết kiệm chi phí về lao động, hạ giá thành sản phẩm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
2.2.2 . Vai trò và ý nghĩa của tiền lương
2.2.2.1.Vai trò của tiền lương
Tiền lương có vai trò rất to lớn nó làm thoả mãn nhu cầu của người lao động. Vì tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, người lao động đi làm cốt là để cho doanh nghiệp trả thù lao cho họ bằng tiền lương để đảm bảo cuộc sống tối thiểu cho họ. Đồng thời đó cũng là khoản chi phí doanh nghiệp bỏ ra trả cho người lao động vì họ đã làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp. Tiền lương có vai trò như một nhịp cầu nối giữa người sử dụng lao động với người lao động. Nếu tiền lương trả cho người lao động không hợp lý sẽ làm cho ngưòi lao động không đảm bảo ngày công và kỉ luật lao động cũng như chất lượng lao động. Lúc đó doanh nghiệp sẽ không đạt được mức tiết kiệm chi phí lao động cũng như lợi nhuận cần có được để doanh nghiệp tồn tại lúc này cả hai bên đều không có lợi. Vì vậy việc trả lương cho người lao động cần phải tính toán một cách hợp lý để cả hai bên cùng có lợi đồng thời kích thích người lao động tự giác và hăng say lao động.
2.2.2.2 . ý nghĩa của tiền lương
Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động. Ngoài ra người lao động còn được hưởng một số nguồn thu nhập khác như: Trợ cấp BHXH, tiền thưởng, tiền ăn ca Chi phí tiền lương là một phận chi phí cấu thành nên giá thành sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp sản xuất ra. Tổ chức sử dụng lao động hợp lý, hạch toán tốt lao động, trên cở sở đó tính đúng thù lao lao động, thanh toán kịp thời tiền lương và các khoản liên quan từ đó kích thích người lao động quan tâm đến thời gian, kết quả và chất lượng lao động, chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động, góp phần tiết kiện chi phí về lao động sống, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp đồng thời tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động.
2.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới tiền lương
Giờ công, ngày công lao động, năng suất lao động, cấp bậc hoặc chức danh, thang lương quy định, số lượng, chất lượng sản phẩm hoàn thành, độ tuổi, sức khoẻ, trang thiết bị kỹ thuật đều là những nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương cao hay thấp
+Giờ công: Là số giờ mà người lao động phải làm việc theo quy định.
Ví Dụ: 1 ngày công phải đủ 8 giờ nếu làm không đủ thì nó có ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất sản phẩm, đến năng suất lao động và từ đó ảnh hưởng đến tiền lương của người lao động.
+Ngày công: Là nhân tố ảnh hưởng rất lớn đến tiền lương của người lao động, ngày công quy định trong tháng là 22 ngày. Nếu người lao động làm thay đổi tăng hoặc giảm số ngày lao việc thì tiền lương của họ cũng thay đổi theo.
+Cấp bậc, Chức danh: Căn cứ vào mức lương cơ bản của các cấp bậc, chức vụ, chức danh mà CBCNV hưởng lương theo hệ số phụ cấp cao hay thấp theo quy định của nhà nước do vậy lương của CBCNV cũng bị ảnh hưỏng rất nhiều.
+Số lượng chất lượng hoàn thành cũng ảnh hưởng rất lớn đến tiền lương. Nếu làm được nhiều sản phẩm có chất lượng tốt đúng tiêu chuẩn và vượt mức số sản phẩm được giao thì tiền lương sẽ cao. Còn làm ít hoặc chất lượng sản phẩm kém thì tiền lương sẽ thấp.
+Độ tuổi và sức khoẻ cũng ảnh hưởng rất ảnh hưởng rất lớn đến tiền lương. Nếu cùng 1 công việc thì người lao động ở tuổi 30 – 40 có sức khoẻ tốt hơn và làm tốt hơn những người ở độ tuổi 50 – 60.
+Trang thiết bị, kỹ thuật, công nghệ cũng ảnh hưởng rất lớn tới tiền lương. Với 1 trang thiết bị cũ kỹ và lạc hậu thì không thể đem lại những sản phẩm có chất lượng cao và cũng không thể đem lại hiệu quả sản xuất như những trang thiết bị kỹ thuật công nghệ tiên tiến hiện đại được. Do vậy ảnh hưởng tới số lượng và chất lượng sản phẩm hoàn thành cũng từ đó nó ảnh hưởng tới tiền lương.
2.3. Các hình thức tiền lương trong Doanh Nghiệp
2.3.1. Hình thức tiền lương theo thời gian
Tiền lương trả cho người lao động tính theo thời gian làm việc, cấp bậc hoặc chức danh và thang lương theo quy định theo 2 cách: Lương thời gian giản đơn và lương thời gian có thưởng
– Lương thời gian giản đơn được chia thành:
+Lương tháng: Tiền lương trả cho người lao động theo thang bậc lương quy định gồm tiền lương cấp bặc và các khoản phụ cấp (nếu có). Lương tháng thường được áp dụng trả lương nhân viên làm công tác quản lý hành chính, quản lý kinh tế và các nhân viên thuộc các ngành hoạt động không có tính chất sản xuất.
+Lương ngày: Được tính bằng cách lấy lương tháng chia cho số ngày làm việc theo chế độ. Lương ngày làm căn cứ để tính trợ cấp BHXH phải trả CNV, tính trả lương cho CNV trong những ngày hội họp, học tập, trả lương theo hợp đồng.
+Lương giờ: Được tính bằng cách lấy lương ngày chia cho số giờ làm việc trong ngày theo chế độ. Lương giờ thường làm căn cứ để tính phụ cấp làm thêm giờ.
– Lương thời gian có thưởng: là hình thức tiền lương thời gian giản đơn
kết hợp với chế độ tiền thưởng trong sản xuất.
Hình thức tiền lương thời gian mặc dù đã tính đến thời gian làm việc thực tế, tuy nhiên nó vẫn còn hạn chế nhất định đó là chưa gắn tiền lương với chất lượng và kết quả lao động, vì vậy các doanh nghiệp cần kết hợp với các biện pháp khuyến khích vật chất, kiểm tra chấp hành kỷ luật lao động nhằm tạo cho người lao động tự giác làm việc, làm việc có kỷ luật và năng suất cao.
2.3.2. Hình thức tiền lương theo sản phẩm
Hình thức lương theo sản phẩm là tiền lương trả cho người lao động được tính theo số lượng, chất lượng của sản phẩm hoàn thành hoặc khối lượng công việc đã làm xong được nghiệm thu. Để tiến hành trả lương theo sản phẩm cần phải xây dựng được định mức lao động, đơn giá lương hợp lý trả cho từng loại sản phẩm, công việc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, phải kiểm trả, nghiệm thu sản phẩm chặt chẽ.
2.3.2.1. Theo sản phẩm trực tiếp
Là hình thức tiền lương trả cho người lao động được tính theo số lượng sản lượng hoàn thành đúng quy cách, phẩm chất và đơn giá lương sản phẩm. Đây là hình thức được các doanh nghiệp sử dụng phổ biến để tính lương phải trả cho CNV trực tiếp sản xuất hàng loạt sản phẩm.
+ Trả lương theo sản phẩm có thưởng: Là kết hợp trả lưong theo sản phẩm trực tiếp hoặc gián tiếp và chế độ tiền thưởng trong sản xuất ( thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng tăng suất lao động, năng cao chất lượng sản phẩm ).
+ Trả lương theo sản phẩm luỹ tiến: Theo hình thức này tiền lương trả cho người lao động gồm tiền lương tính theo sản phẩm trực tiếp và tiền lương tính theo tỷ lệ luỹ tiến căn cứ vào mức độ vượt định mức lao động của họ. Hình thức này nên áp dụng ở những khâu sản xuất quan trọng, cần thiết phải đẩy nhanh tiến độ sản xuất hoặc cần động viên công nhân phát huy sáng kiến phá vỡ định mức lao động.
2.3.2.2. Theo sản phẩm gián tiếp:
Được áp dụng để trả lương cho công nhân làm các công việc phục vụ sản xuất ở các bộ phận sản xuất như: công nhân vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm, bảo dưỡng máy móc thiết bị. Trong trường hợp này căn cứ vào kết quả sản xuất của lao động trực tiếp để tính lương cho lao động phục vụ sản xuất.
`2.3.2.3. Theo khối lượng công việc:
Là hình thức tiền lương trả theo sản phẩm áp dụng cho những công việc lao động đơn giản, công việc có tính chất đột xuất như: khoán bốc vác, khoán vận chuyển nguyên vật liệu, thành phẩm.
2.3.2.4. Các hình thức đãi ngộ khác ngoài tiền lương
Ngoài tiền lương, BHXH, công nhân viên có thành tích trong sản xuất, trong công tác được hưởng khoản tiền thưởng, việc tính toán tiền lương căn cứ vào quyết định và chế độ khen thưởng hiện hành
Tiền thưởng thi đua từ quỹ khen thưởng, căn cứ vào kết quả bình xét A,B,C và hệ số tiền thư

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thực trạng công tác kế toán hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Cổ phần tư vấn và đầu tư XD Thành Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *