[block id=”bo-sung-1″]

Trên cơsởphân tích pháp luật thực định, bài báo đã chỉra những chủthể, nội dung,
phạm vi, hình thức, hệquảgiám sát của nhân dân đối với cơquan hành chính nhà nước, trách
nhiệm của các đối tượng chịu sựgiám sát của nhân dân, những hạn chếcủa pháp luật vềgiám sát
của nhân dân đối với cơquan hành chính nhà nước, đồng thời đưa ra những khuyến nghịkhoa học
nhằm hoàn thiện pháp luật vềgiám sát của nhân dân đối với cơquan hành chính nhà nước.

thuc trang phap luat ve giam sat cua nhan dan doi voi co quan hanh chinh nha nuoc
pdf9 trang | Chia sẻ: superlens | Ngày: 19/09/2015 | Lượt xem: 1363 | Lượt tải: 9download

Bạn đang xem nội dung tài liệu Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 42‐50
42
TRAO ĐỔI
Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân
đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay
và một số kiến nghị
Hoàng Minh Hội*
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh,
135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam
Nhận ngày 22 tháng 2 năm 2014
Chỉnh sửa ngày 16 tháng 2 năm 2014; Chấp nhận đăng ngày 15 tháng 6 năm 2014
Tóm tắt: Trên cơ sở phân tích pháp luật thực định, bài báo đã chỉ ra những chủ thể, nội dung,
phạm vi, hình thức, hệ quả giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, trách
nhiệm của các đối tượng chịu sự giám sát của nhân dân, những hạn chế của pháp luật về giám sát
của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước, đồng thời đưa ra những khuyến nghị khoa học
nhằm hoàn thiện pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.
Từ khóa: Giám sát nhân dân; giám sát hành chính; pháp luật giám sát.
1. Đặt vấn đề∗
Với tư cách là chủ thể tối cao của quyền
nhà nước đã được ghi nhận trong Hiến pháp
thông qua quy phạm “ Nước Cộng hòa xã hội
chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất
cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân…”
(Điều 2 Hiến pháp năm 2013), nhân dân thực
hiện quyền giám sát của mình đối với các cơ
quan nhà nước nói chung, cơ quan hành chính
nhà nước nói riêng. Giám sát của nhân dân đối
với cơ quan hành chính nhà nước là một trong
những phương thức bảo đảm pháp chế và kỷ
_______
∗ ĐT: 84-975693738.
Email: hoangminhhoi@yahoo.com
luật trong quản lý hành chính nhà nước, bảo
đảm quyền con người, quyền công dân. Nhân
dân có thể trực tiếp thực hiện quyền giám sát,
hoặc thông qua các cơ quan đại diện của mình,
thông qua các tổ chức xã hội, mà họ là thành
viên. Để bảo đảm cho nhân dân thực hiện được
quyền giám sát đối với cơ quan hành chính nhà
nước trước hết phải hoàn thiện pháp luật về
giám sát của nhân dân. Bài báo tập trung phân
tích, đánh giá sự điều chỉnh của pháp luật về
giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành
chính nhà nước, chỉ ra những ưu điểm, hạn chế
và hướng hoàn thiện pháp luật về giám sát của
nhân dân đối với cơ quan hành chính nhà nước
ở Việt Nam hiện nay.
H.M. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 42‐50  43
2. Pháp luật về giám sát đối với cơ quan
hành chính nhà nước
Thời gian gần đây, nhiều công trình nghiên
cứu tiếp cận pháp luật về giám sát của nhân dân
đối với cơ quan hành chính nhà nước ở những
góc độ khác nhau và vì vậy có những quan
điểm khác nhau. Quan điểm được thừa nhận
cho rằng pháp luật về giám sát của nhân dân đối
với cơ quan hành chính nhà nước là tổng thể
các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ
phát sinh trong hoạt động giám sát của chủ thể
thực hiện quyền giám sát của nhân dân đối với
tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành
chính nhà nước nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu
quả hoạt động quản lý hành chính nhà nước,
bảo đảm quyền làm chủ của nhân dân, bảo đảm
quyền, lợi ích của nhà nước, xã hội và cá nhân,
tổ chức.
Pháp luật về giám sát của nhân dân đối với
cơ quan hành chính nhà nước bao gồm những
quy định về đối tượng, hình thức, phạm vi giám
sát được quy định ngày càng hoàn thiện, cụ thể
là điều kiện pháp lý cần thiết cho nhân dân thực
hiện quyền giám sát của mình đối với tổ chức
và hoạt động của cơ quan hành chính, góp phần
hoàn thiện cơ chế pháp lý về hoạt động giám sát
quyền lực nhà nước trong bối cảnh xây dựng
Nhà nước pháp quyền XHCN của nhân dân, do
nhân dân, vì nhân dân ở Việt Nam hiện nay.
Hơn 25 đổi mới, hệ thống pháp luật về giám
sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính
nhà nước đạt được những thành tựu quan trọng.
Tính từ thời điểm ban hành Hiến pháp năm
1992 đến nay, đã có nhiều đạo luật cụ thể hoá
quy định của Hiến pháp về quyền giám sát của
nhân dân đối với cơ quan hành chính với các
cấp độ hiệu lực pháp lý khác nhau. Trong hệ
thống văn bản pháp luật đó có nhiều văn bản
liên tịch giữa các cơ quan nhà nước với các tổ
chức chính trị-xã hội phối hợp nhằm tạo điều
kiện và nâng cao chất lượng giám sát. Pháp luật
quy định thẩm quyền giám sát của các chủ thể
giám sát nhân dân với mức độ tham gia rộng
lớn của nhân dân. Các tổ chức là chủ thể thực
hiện quyền giám sát của nhân dân nói ở đây là
các tổ chức xã hội ngoài nhà nước, bao gồm các
tổ chức chính trị -xã hội, các tổ chức xã hội, các
hiệp hội, các tập thể lao động và cá nhân công
dân thuộc các giai cấp, tầng lớp khác nhau
trong xã hội đều có quyền giám sát đối với cơ
quan hành chính nhà nước.
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau đây viết tắt
là MTTQ) và các tổ chức thành viên giám sát
hoạt động của cơ quan nhà nước, đại biểu dân
cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
thông qua phương thức hiệp thương phối hợp
và thống nhất hành động trong việc thực hiện
chương trình giám sát đã được bàn bạc, thỏa
thuận. Sự hiệp thương và phối hợp đó nhằm
phát huy vai trò của các tổ chức thành viên [1].
Hoạt động giám sát của MTTQ là giám sát
mang tính nhân dân, hỗ trợ cho công tác giám sát,
kiểm tra, thanh tra của Nhà nước. Tuy nhiên,
MTTQ mới chỉ đóng vai trò là cơ quan phối
hợp, là bộ phận gián tiếp thực hiện giám sát chứ
chưa thể hiện được hết vai trò giám sát của
mình một cách chủ động và độc lập với các chủ
thể giám sát khác. Gần đây chức năng giám sát,
phản biện xã hội của MTTQ; chức năng giám
sát, thanh tra, kiểm tra của Công đoàn mới được
ghi nhận trong Hiến pháp [2]. Giám sát của Ban
Thanh tra nhân dân đối với cơ quan hành chính
với tư cách là thiết chế bán chuyên trách đã
được chú trọng hơn và cụ thể hóa trong Luật
Thanh tra năm 2004 và năm 2010. Cùng với đó
quyền giám sát trực tiếp của công dân đối với
cơ quan hành chính cũng được khẳng định
trong các văn bản pháp luật về dân chủ ở cơ sở,
pháp luật khiếu nại, tố cáo, báo chí, phòng,
chống tham nhũng, bầu cử
H.M. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 42‐50
44
Pháp luật xác định trách nhiệm của các cơ
quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc
hỗ trợ, tạo điều kiện, hoặc thực hiện các yêu
cầu kiến nghị của chủ thể trong hoạt động giám
sát. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức có trách
nhiệm tạo điều kiện để MTTQ thực hiện nhiệm
vụ giám sát. Khi nhận được kiến nghị của
MTTQ thì người đứng đầu cơ quan tổ chức có
trách nhiệm xem xét, trả lời trong thời hạn theo
quy định của pháp luật. Chủ tịch Uỷ ban trung
ương MTTQ, người đứng đầu cơ quan trung
ương của tổ chức chính trị – xã hội được mời
tham dự các phiên họp của Chính phủ khi bàn
các vấn đề có liên quan và Chính phủ phối hợp
với MTTQ các đoàn thể nhân dân trong khi
thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình  [3].
Tương tự như vậy, Uỷ ban nhân dân các cấp
thực hiện chế độ thông báo tình hình mọi mặt
của địa phương cho MTTQ và các tổ chức
thành viên lắng nghe ý kiến, kiến nghị của các
tổ chức này về xây dựng chính quyền. Chủ tịch
Uỷ ban MTTQ và người đứng đầu tổ chức
chính trị – xã hội ở địa phương được mời
tham dự hội nghị Uỷ ban nhân dân cùng cấp
khi bàn các vấn đề có liên quan  [4]. Trước
đó, tại Nghị quyết liên tịch số
19/NQLT/CP-UBTWMTTQVN năm 2008
qui định khi xây dựng mới, sửa đổi, bổ sung
văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến
quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân, đến các
tầng lớp nhân dân do Ủy ban Trung ương
MTTQ trực tiếp vận động; đến chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn của MTTQ; đến tổ chức
bộ máy Nhà nước thì các Bộ, cơ quan ngang
Bộ chủ trì soạn thảo gửi dự thảo văn bản để
Ủy ban Trung ương MTTQ tham gia ý kiến.
Đặc biệt, Hiến pháp năm 2013 xác định trách
nhiệm của Thủ tướng Chính phủ thực hiện chế
độ báo cáo trước Nhân dân thông qua các
phương tiện thông tin đại chúng về những vấn
đề quan trọng thuộc thẩm quyền giải quyết của
Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ. Bộ trưởng,
Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thực hiện chế độ
báo cáo trước Nhân dân về những vấn đề quan
trọng thuộc trách nhiệm quản lý [5]. Pháp luật
về báo chí hiện hành quy định trách nhiệm của
cơ quan báo chí trong việc bảo đảm cho quyền
giám sát của công dân nêu trên được thực hiện.
Theo đó, cơ quan báo chí có trách nhiệm đăng,
phát sóng tác phẩm, ý kiến của công dân. Trong
trường hợp không đăng, phát sóng phải trả lời
và nói rõ lý do; trả lời hoặc yêu cầu tổ chức,
người có chức vụ trả lời bằng thư hoặc trên báo
chí về kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân
gửi đến. Đồng thời, người đứng đầu cơ quan
báo chí có quyền yêu cầu các tổ chức, người có
chức vụ trả lời vấn đề mà công dân nêu ra trên
báo chí; các tổ chức, người có chức vụ, có trách
nhiệm trả lời trên báo chí; tổ chức, công dân có
quyền yêu cầu cơ quan báo chí trả lời về vấn đề
mà báo chí đã thông tin. Như vậy, pháp luật về
giám sát của công dân đối với cơ quan nhà
nước đã có bước phát triển trong việc quy định
ngày càng cụ thể hơn trách nhiệm của cơ quan
báo chí. Pháp luật về báo chí là công cụ đảm
bảo cho công dân quyền giám sát đối với hoạt
động hành chính của cơ quan hành vừa là chủ
thể thực hiện hoạt động giám sát.
Phạm vi giám sát của nhân dân đối với cơ
quan hành chính ngày càng được pháp luật quy
định cụ thể, rõ ràng. Trước hết, các chủ thể
giám sát của nhân dân thực hiện quyền giám sát
đối với hoạt động xây dựng và ban hành văn
bản quy phạm pháp luật của các cơ quan hành
chính; giám sát cả quy trình ban hành lẫn nội
dung văn bản, bảo đảm tính hợp hiến, hợp
pháp, hợp lý, tính khả thi của hệ thống văn bản
đó. Tiếp đó là giám sát hoạt động chấp hành –
điều hành của cơ quan hành chính trong việc
triển khai thực hiện các quy định của Hiến
pháp, pháp luật; chủ trương, chính sách văn bản
của cơ quan nhà nước cấp trên trên các lĩnh vực
H.M. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 42‐50  45
của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, nhân dân còn
có thẩm quyền giám sát các quyết định hành
chính, hành vi hành chính của cơ quan hành
chính, người có thẩm quyền bảo đảm chúng
được thực hiện trên cơ sở pháp luật, không xâm
phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của công
dân.
Tóm lại, đối tượng giám sát của nhân dân
đối với cơ quan hành chính là các hoạt động
quản lý nhà nước diễn ra trên tất cả các lĩnh vực
của đời sống xã hội theo quy định của pháp
luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cá
nhân, công dân và các tổ chức.
Hậu quả pháp lý của hoạt động giám sát
nhân dân đối với các văn bản của cơ quan hành
chính trong trường hợp các văn bản đó trái Hiến
pháp, luật và văn bản của cơ quan nhà nước cấp
trên thì MTTQ và các tổ chức thành viên có
quyền đề nghị cơ quan đã ban hành hoặc yêu
cầu cơ quan cấp trên của cơ quan đó đình chỉ,
hủy bỏ văn bản đó. Đối với các quyết định hành
chính bất hợp lý, dự án, đề án ảnh hưởng đến
quyền, lợi ích hợp pháp của công dân thì chủ
thể giám sát có quyền đề nghị chưa thi hành
hoặc lùi thời gian thi hành, đình chỉ việc thi
hành quyết định; đồng thời kiến nghị người có
thẩm quyền xem xét trách nhiệm cá nhân có
hành vi vi phạm.
Như vậy, nhìn một cách tổng quát có thể
khẳng định rằng pháp luật về giám sát của nhân
dân đối với cơ quan hành chính nhà nước ngày
càng được hoàn thiện, mở ra nhiều phương
thức, cách thức để nhân dân thực hiện quyền
giám sát đối với cơ quan hành chính nhà nước,
phát huy tính tích cực chính trị, quyền làm chủ
của nhân dân, hướng tới bảo đảm pháp chế và
kỷ luật trong quản lý hành chính nhà nước, bảo
vệ quyền, lợi ích của nhà nước, xã hội, cá nhân,
tổ chức.
3. Một số hạn chế của pháp luật về giám sát
đối với cơ quan hành chính nhà nước
Bên cạnh những tích cực nêu trên, pháp luật
về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành
chính tồn tại những bất cập như sau:
Hệ thống pháp luật về hoạt động giám sát
của nhân dân đối vơi cơ quan hành chính tản
mạn trong nhiều văn bản pháp luật, từ Hiến
pháp đến các đạo luật, nghị định, thông tư
hướng dẫn do nhiều cơ quan nhà nước có thẩm
quyền ban hành nên thiếu tính tập trung, thống
nhất. Thực tế còn nhiều quy định pháp luật dưới
dạng Quy chế nên giá trị pháp lý thấp, nhiều
quy định chồng chéo, mâu thuẫn hoặc đã lỗi
thời và thiếu ổn định. Trong khi đó một số qui
định trong văn bản luật chỉ dừng ở mức độ quy
định những nguyên tắc chính trị – pháp lý
chung, mang tính luật khung, thiếu các quy
định cụ thể và tính quy phạm chưa cao.
Trong nhiều hoạt động, MTTQ và các thành
viên là chủ thể giám sát nhưng chỉ thực hiện
nhiệm vụ của mình trong khuôn khổ được mời
tham dự các phiên họp của Chính phủ hoặc
được mời tham dự các phiên họp của Uỷ ban
nhân dân khi bàn các vấn đề có liên quan. Như
vậy cho thấy vai trò và trách nhiệm giám sát
của MTTQ và các tổ chức thành viên còn mang
tính hình thức, khuôn mẫu. Ở một khía cạnh
khác, pháp luật chưa có quy định bắt buộc, hoặc
chưa có biện pháp chế tài thích hợp với các cơ
quan hành chính và người có thẩm quyền trong
việc tiếp nhận và xử lý kết quả giám sát do
MTTQ kiến nghị. Do vậy, dẫn đến tình trạng cơ
quan chức năng không xử lý, không giải quyết
kết quả giám sát của MTTQ theo kiến nghị
cũng không phải chịu trách nhiệm, thậm chí nếu
có giải quyết thì chỉ mang tính chiếu lệ cho nên
hoạt động giám sát không đặt kết quả như mong
muốn.
H.M. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 42‐50
46
Pháp luật chưa tạo ra cơ chế phối hợp giữa
các chủ thể có quyền giám sát đối với cơ quan
hành chính nhà nước cũng như cơ chế phối hợp
giữa giám sát của nhân dân với các hình thức
giám sát của Quốc hội, giám sát của Hội đồng
nhân dân. Do đó, các chủ thể thực hiện quyền
giám sát trong cơ chế giám sát đối với cơ quan
hành chính còn rời rạc, thiếu đồng bộ, hiệu quả
giám sát của nhân dân cũng như của cả hệ
thống giám sát việc thực hiện quyền lực nhà
nước chưa cao. Có ý kiến cho rằng, theo quy
định của pháp luật, MTTQ có vai trò rất lớn
trong việc giám sát cơ quan hành chính và cả bộ
máy nhà nước nhưng việc thiết kế mô hình trên
thực tế lại làm cho MTTQ lệ thuộc vào chính
đối tượng bị giám sát về ngân sách, biên chế do
vậy MTTQ rất khó độc lập khi thực hiện nhiệm
vụ của mình.
Kế thừa các quy định của Luật Thanh tra
năm 2004, Luật Thanh tra năm 2010 tiếp tục
khẳng định Thanh tra nhân dân được tổ chức
dưới hình thức Ban Thanh tra nhân dân có
nhiệm vụ giám sát việc thực hiện chính sách,
pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thực
hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở của cơ quan,
tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ở xã, phường,
thị trấn, cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp
công lập và doanh nghiệp nhà nước. Tuy nhiên,
Ban thanh tra nhân dân là một thiết chế bán
chuyên trách thực hiện giám sát mang tính xã
hội trong khi đó lại được quy định trong một
văn bản pháp luật cùng với thanh tra nhà nước.
Điều đó cho thấy đang có sự lúng túng, khó
khăn trong việc tìm kiếm mô hình phù hợp bảo
đảm hiệu quả hoạt động giám sát của nhân dân
qua đối với cơ quan nhà nước nói chung và cơ
quan hành chính thiết chế này. Thêm vào đó,
tuy là cùng được quy định trong một đạo luật
nhưng không hề có sự liên hệ, hỗ trợ nhau giữa
thanh tra nhà nước và thanh tra nhân dân ở cấp
chính quyền cơ sở và các cơ quan, doanh
nghiệp nhà nước. Mặt khác, Luật Thanh tra
hiện hành không có quy định nào xác định trách
nhiệm hoặc vận động, thu hút sự tham gia của
các cấp MTTQ và các tổ chức thành viên vào
hoạt động thanh tra của Chính phủ, thanh tra
Bộ, thanh tra tỉnh, huyện và hoạt động của các
đoàn thanh tra Nhà nước. Vì vậy, việc quy định
về thanh tra nhân dân trong Luật Thanh tra là
chưa hợp lý, dễ dẫn đến sự nhầm lẫn giữa hoạt
động giám sát của tổ chức do nhân dân bầu ra
với hoạt động kiểm tra, thanh tra của cơ quan
nhà nước [6].
Tại chương trình Công bố điều tra cơ bản
thực trạng thi hành Pháp lệnh thực hiện dân chủ
ở xã, phường, thị trấn do Bộ Tư pháp tổ chức
ngày 2/10/2013, kết quả cho thấy Ban Thanh tra
nhân dân, Ban Giám sát đầu tư công của cộng
đồng còn nhiều bất cập, nhiều nơi hoạt động
mang tính hình thức, hiệu quả không cao. Điển
hình như đối với Ban thanh tra nhân dân, có đến
44,4% các đối tượng được hỏi, từ cán bộ, công
chức thuộc chính quyền cấp cơ sở cho đến nhân
dân đều cho rằng hiệu quả hoạt động giám sát
của Ban thanh tra nhân dân chỉ đạt ở mức trung
bình, thậm chí 12,5% cho rằng rằng hiệu quả
hoạt động còn chưa tốt  [7]. Phải chăng thực
trạng đó một phần là do những quy định bất cập
khi nhiều cuộc giám sát của Ban thanh tra nhân
dân thường do Ủy ban nhân dân xã, phường yêu
cầu, giao nhiệm vụ nhưng luật quy định Thanh
tra nhân dân phải chịu sự chỉ đạo của Ủy ban
nhân dân. Như vậy, Ban thanh tra khó có thể
làm được đúng chức năng giám sát Ủy ban
nhân dân đúng như pháp luật quy định.
Như đã đề cập ở trên, cùng tính chất như
hoạt động giám sát của Ban thanh tra nhân dân,
tổ chức Ban giám sát đầu tư của cộng đồng
được thành lập ở sở sở theo Quyết định số
80/2005/QĐ-TTg ngày 18/4/2005 của Thủ
tướng để thực hiện giám sát trong đầu tư, xây
dựng. Việc giám sát đối với các dự án đầu tư
H.M. Hội / Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Luật học, Tập 30, Số 2 (2014) 42‐50  47
xây dựng công trình không phải do xã làm chủ
đầu tư càng trở nên khó khăn hơn vì Ban giám
sát đầu tư của cộng đồng khó tiếp cận với hồ sơ
dự án. Trong khi đó, hiện tại “pháp luật chưa có
bất kỳ quy định nào về chế tài cụ thể đối với
những trường hợp cố tình không cung cấp
thông tin cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám
sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của
pháp luật. Chính điều này đã làm giảm đáng kể
hiệu lực thực thi các quy định của pháp luật về
giám sát đầu tư cộng đồng” [8].
Pháp luật về dân chủ ở cơ sở, mặc dù có
nhiều tác động và ý nghĩa quan trọng song cũng
đang đặt ra những bất cập. Các văn bản mang
tính pháp lý không cao, chủ yếu dưới dạng các
quy chế. Trong Quy chế thực hiện dân chủ
trong các cơ quan nhà nước có nhiều quy định
không mang tính khả thi; chưa đảm bảo tính
đồng bộ, tính thống nhất, tính khoa học, thiếu
vắng chế định trưng cầu ý dân trong thực tế,
hoặc là đang thiếu vắng cơ chế thực thi các
quyền hiến định của công dân một cách trực
tiếp [9]. Trong nội dung Quy chế dân chủ ở cơ
sở nhân dân chỉ có quyền yêu cầu, đề nghị các
cá nhân, tổ chức thực hiện nhưng lại thiếu biện
pháp trách nhiệm hoặc chế tài xác định trách
nhiệm của cơ quan tổ chức đó nếu họ không
thực hiện đúng các quy định. Vì vậy, cùng với
thiết chế Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát
đầu tư của cộng đồng, cần nghiên cứu hoàn
thiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo hướng
quy định trách nhiệm, hoặc chế tài cho các đối
tượng giám sát khi nhân dân yêu cầu thực hiện
nghĩa vụ. Cần phải đưa các quy chế đó lên
thành luật để tạo cơ sở pháp lý cao, bảo đảm sự
giám sát.
Đối với hoạt động giám sát trực tiếp của
công dân chưa có cơ chế để hiện thực hóa một
cách đầy đủ trong khi đó một số quyền chính
trị, dân sự bảo đảm quyền giám sát nhân dân
mới chỉ tồn tại ở những quy định có tính
nguyên tắc, tuyên ngôn như quyền tham gia
quản lý nhà nước, quyền tiếp cận thông tin.
Chưa có chế tài xử lý người lợi dụng chức vụ,
quyền hạn trù úm người góp ý, phê bình hoặc
bao che cho các sai phạm, cũng như chưa có
biện pháp hiệu quả để bảo vệ người trung thực,
thẳng thắn khi đấu tranh chống tiêu cực của cán
bộ, công chức. Tuy nhiên những điểm bất hợp
lý trong pháp luật như quy định người tố cáo
phải nêu rõ họ tên, địa chỉ của mình trong đơn
tố cáo trong khi cơ chế bảo vệ người tố cáo
tham nhũng chưa được quy định cụ thể và bảo
đảm thực hiện trong thực tế. Bởi vậy, có ý kiến
cho rằng, “ở chừng mực nào đó, chính sự thiếu
công khai, minh bạch trong các hoạt động Nhà
nước, thiếu thông tin đầy đủ và xác thực về các
hoạt động thực tiễn của công quyền trên thực tế
đã đặt nhân dân với

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Thực trạng pháp luật về giám sát của nhân dân đối với cơ quan hành chính Nhà nước ở Việt Nam hiện nay và một số kiến nghị

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *