Biện pháp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong dây chuyền may công nghiệp. mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Ngành công nghiệp dệt- may ở nước ta đang phát triển rất mạnh, với đường lối mở cửa và hoà nhập vào thị trường thế giới nói chung và các nước trong khu vực nói riêng.Cùng với sự chuyển dịch công nghệ đang diễn ra sôi động ngành công nghiệp dệt- may Việt […]

Read More

Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhiệt học phần – Thuyết động học phân tử của vật chất mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Trong quá trình dạy học, truyền đạt kiến thức và rèn luyện kỹ năng cho người học là rất quan trọng. Bên cạnh đó thì kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của người học tuy là khâu cuối cùng trong quá trình dạy học nhưng cũng đóng vai trò quan […]

Read More

Đề tài Nghiên cứu xây dựng nội dung đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thông tin mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Cuộc cách mạng thông tin cùng với quá trình toàn cầu hoá đang ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực trong đời sống kinh tế, chính trị, xã hội, ở đó năng lực cạnh tranh phụ thuộc chủ yếu vào năng lực sáng tạo, thu thập, xử lý và trao đổi thông […]

Read More

Đề tài Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Một thành viên Cao Su Mang Yang mới nhất

[block id=”bo-sung-1″] Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới,để đưa nền kinh tế nước nhà phát triển theo nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phấn đấu trở thành một nước có nền công nghiệp phát triển vào năm 2020. Trong lộ trình đó, năm […]

Read More