[block id=”bo-sung-1″]

Các khoản tiền tiết kiệm không bao giờ là vô tận và nó sẽ hết vào một ngày
nào đó. Giá trị của chúng là sẽ đem lại cho gia đình chúng ta sự thoải mái và đảm
bảo về mặt tài chính. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy tự do về tài chính nếu
không từ bỏ thói quen sa sỉ và thành lập cho mình thói quen tiết kiệm. Với một
doanh nghiệp thì việc tiết kiệm các khoản chi tiêu càng khó khăn hơn nữa và càng
cần thiết hơn nữa vì mỗi quyết định đều liên quan đến cả một tổ chức lớn gồm rất
nhiều những con ngườilao động gắn cuộc sống của mình với doanh nghiệp. Kể từ
năm 1986, khi Việt Nam chính thức mở cửa thị trường và có sự thông thoáng về
các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ sau 1990 đến nay ngành Du
lịch Việt Nam đã và đang khởi sắc. Thị trường du lịch cạnh tranh vô cùng sôi
động và gay gắt, các doanh nghiệp KS –DL luôn luôn phải thực hiện các biện
pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận, năng suất lao động và hiệu quả kinh
doanh.

Tải tài liệu miễn phí - My WordPress Blog8

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh khách sạn du lịch và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong caccs doanh nghiệp khách sạn du lịch ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 1
LỜI MỞ ĐẦU
Các khoản tiền tiết kiệm không bao giờ là vô tận và nó sẽ hết vào một ngày
nào đó. Giá trị của chúng là sẽ đem lại cho gia đình chúng ta sự thoải mái và đảm
bảo về mặt tài chính. Chúng ta sẽ không bao giờ cảm thấy tự do về tài chính nếu
không từ bỏ thói quen sa sỉ và thành lập cho mình thói quen tiết kiệm. Với một
doanh nghiệp thì việc tiết kiệm các khoản chi tiêu càng khó khăn hơn nữa và càng
cần thiết hơn nữa vì mỗi quyết định đều liên quan đến cả một tổ chức lớn gồm rất
nhiều những con người lao động gắn cuộc sống của mình với doanh nghiệp. Kể từ
năm 1986, khi Việt Nam chính thức mở cửa thị trường và có sự thông thoáng về
các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài, đặc biệt từ sau 1990 đến nay ngành Du
lịch Việt Nam đã và đang khởi sắc. Thị trường du lịch cạnh tranh vô cùng sôi
động và gay gắt, các doanh nghiệp KS – DL luôn luôn phải thực hiện các biện
pháp tiết kiệm chi phí, nâng cao lợi nhuận, năng suất lao động và hiệu quả kinh
doanh.
Trong khuôn khổ bài tiểu luận này, tôi xin đề cập tới các nhân tố ảnh
hưởng đến chi phí kinh doanh KS – DL và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong
các doanh nghiệp KS – DL ở nước ta hiện nay.
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 2
PHẦN 1
CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
CHÍ PHÍ KINH DOANH KS – DL
1.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CHI PHÍ KINH DOANH KS – DL:
1.1.1. Khái niệm:
– Khái niệm chung: chi phí là giá trị của những gì phải từ bỏ để có thể đạt được
hoặc có được một thứ gì đó thông qua sản xuất, trao đổi và các hoạt động của con
người.
– Khái niệm riêng: chi phí kinh doanh KS – DL là giá trị toàn bộ những hao phí
lao động xã hội cần thiết (gồm lao động sống và lao động vật hoá) để thực hiện
việc sản xuất và cung ứng các sản phẩm KS – DL.
Chi phí trong kinh doanh KS – DL đều được biểu hiện ra bằng tiền, khoản
chi phí được biểu hiện ra bằng tiền như: chi phí tiền lương, điện, nước, vận
chuyển…. Có những hao phí về hiện vật được quy ra tiền như: hao phí về tài sản
cố định, vật rẻ tiền mau hỏng, nhiên liệu, hao hụt nguyên liệu, hàng hoá….
1.1.2. Đặc điểm chi phí kinh doanh KS – DL:
 Chi phí kinh doanh KS – DL luôn luôn được biểu hiện dưới hình thái tiền tệ:
– Dùng tiền tệ để biểu hiện cho chi phí vì trong kinh doanh đòi hỏi nhiều chi
phí khác nhau nên cần phải thống nhất một đại lượng để xác định được toàn bộ
chi phí, các chi phí phát sinh khác nhau….
– Chi phí kinh doanh KS – DL biểu hiện dưới nhiều hình thức, trong đó:
+ Biểu hiện trực tiếp là chi phí hiện vật là sự hao mòn của các tài sản cố
định, công cụ lao động, nhiên liệu, hao hụt bằng hiện vật đó cũng được chuyên
thành tiền.
+ Biểu hiện trực tiếp bằng tiền đó là tiền lương, tiền trả cho các công dịch
vụ như vận chuyển, điện thoại….
 Chi phí kinh doanh KS – DL đa dạng thể hiện ở nhiều loại chi phí khác nhau,
mức độ chi phí khác nhau và các chi phí này cũng mang các tính chất khác nhau:
– Tính chất chi phí sản xuất: là chi phí tạo ra sản phẩm và giá trị mới hay giá trị
gia tăng của sản phẩm.
– Tính chất chi phí lưu thông: liên quan đến việc lam thay đổi hình thái của sản
phẩm hàng thành tiền hoặc tiền thành hàng.
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 3
– Tính chất chi phí dịch vụ: liên quan đến việc thoả mãn nhu cầu của khách
hàng ví dụ chi phí trang trí phòng ăn, đào tạo nhân viên….
– Tính chất chi phí quản lý hành chính không liên quan trực tiếp đến quá trình
cung ứng và tạo ra sản phẩm nhưng nó cũng rất cần thiết vì nó giúp cho quá trình
kinh doanh diễn ra trôi chảy.
 Chi phí là sự chuyển hoá của vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh:
– Chi phí là sự tiêu hao, mất mát trong quá trình sản xuất kinh doanh tạo nên sản
phẩm có ích cho con người và chi phí sẽ được bù đắp lại sau khi quá trình kinh
doanh kết thúc.
– Vốn biểu thị dưới dạng nguồn lực cần thiết để bắt đầu quá trình kinh doanh,
vốn sẽ được chuyển hoá từ tiền thành hàng, thành chi phí….Vốn phải được bảo
toàn và phải được thu hồi lại.
 Vấn đề giá trị nguyên liệu, hàng hoá trong kinh doanh ăn uống:
Giá trị nguyên liệu hàng hoá trong kinh doanh ăn uống mang tính chất chi phí
tuy nhiên bộ phận nay thường được quản lý riêng biệt.
1.2. TẦM QUAN TRỌNG VÀ PHÂN LOẠI CHI PHÍ KINH DOANH KS – DL:
1.2.1. Tầm quan trọng của chi phí kinh doanh KS – DL.
Về góc độ kinh tế, tiết kiệm chi phí là một trong những biện pháp cơ bản để
doanh nghiệp có thể tăng lợi nhuận, nâng cao hiệu quả kinh tế. Đó là điều kiện
cơ bản để tái sản xuất mở rộng tái sản cuất kinh doanh, nâng cao đời sống vật
chất cho cán bộ, công nhân viên.
Ngoài ra tiết kiệm chi phí còn cho phép doanh nghiệp hạ thấp được giá
thành các sản phẩm dịch vụ, hạ giá bán sản phẩm để thu hút khách hàng. Vì vậy
doanh nghiệp phải luôn luôn coi trọng công tác thực hành tiết kiệm chi phí.
1.2.2.Phân loại chi phí kinh doanh KS – DL:
 Căn cứ vào nghiệp vụ kinh doanh:
– Chi phí của nghiệp vụ kinh doanh ăn uống: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
những hao phí lao động xã hội cần thiết để tổ chức sản xuất, lưu thông và tổ chưc
tiêu dùng các sản phẩm ăn uống.
– Chi phí của nghiệp vụ kinh doanh lưu trú: là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ
những hao phí lao động xã hội cần thiết để phục vụ khách nghỉ trọ tại các cơ sở
kinh doanh lưu trú như: khách sạn, môtel, nhà nghỉ… Đó là những khoản chi về
tiền lương cho cán bộ, nhân viên phục vụ ở bộ phận kinh doanh lưu trú, về nhiên
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 4
liệu, điện, nước, khấu hao tài sản cố định, sửa chữa nhà cửa, trang bị máy móc,
bảo trì, bảo dưỡng tài sản và chi phí liên quan đến khách nghỉ trọ.
– Chi phí của nghiệp vụ hướng dẫn du lịch: là biểu hiện bằng tiền những hao phí
lao động xã hội cần thiết phát sinh trong quá trình phục vụ khách du lịch. Đó là
những chi phí trả lương cho hướng dẫn viên, chi phí xây dựng chương trình và
những chi phí phát sinh khác để tổ chức các hoạt động:
+ Tổ chức đón tiếp, vận chuyển khách du lịch.
+ Tổ chức bố trí nơi ăn chốn ở cho khách đi du lịch.
+ Tổ chức cho khách tham quan và tham gia chương trình vui chơi giải trí.
+ Tổ chức các buổi nói chuyện hoặc thuyết minh về các di tích lịch sử, các
ngày lễ hội cho khách đi tham quan được biết. Giới thiệu cho khách những thông
tin về giá cả, thị trường, địa danh du lịch, những phong tục tập quán của dân tộc
Việt Nam.
+ Tổ chức tiễn khách…
– Chi phí của các dịch vụ khác:
+ Dịch vụ dancing (khiêu vũ)
+ Dịch vụ karaoke
+ Dịch vụ massages
+ Dịch vụ đổi tiền, điện thoại, mua vé máy bay, tổ chức vui chơi…
 Căn cứ vào nội dung kinh tế của chi phí:
– Chi trả tiền lương cho cán nhân viên trong doanh nghiệp.
– Chi trả về cung cấp lao vụ cho các ngành kinh tế khác như: tiền điện, nước,
chi phí vận chuyển, thuê tài sản cố định…
– Hao phí về vật tư trong kinh doanh như: tiêu hao nhiên liệu, khấu hao tài sản
cố định…
– Hao hụt hàng hoá, nguyên liệu trong quá trình vân chuyển bảo quản, chế biến
và tiêu thụ.
– Các khoản chi phí khác như: trả lãi tiền vay ngân hàng, bảo hiểm xã hội…
 Căn cứ vào tính chất biến động của chi phí.
Trong trường hợp này chi phí được chia làm hai loại: Chi phí bất biến và chi phí
khả biến:
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 5
– Chi phí bất biến: là những khoản chi phí không thay đổi hoặc ít thay đổi khi
mức doanh thu thay đổi. Đó là những khoản chi phí như: khấu hao tài sản cố
định, bảo trì, bảo dưỡng nhà cửa trang thiết bị, chi phí quản lý hành chính…
– Chi phí khả biến: là những khoản chi luôn biến động theo sự biến động của
mức doanh thu đạt được như: chi phí tiền lương khoán, chi phí để may giặt đồ
vải, một phần chi phí nhiên liệu, điện năng…
 Căn cứ vào công tác quản lý:
– Chi phí vận chuyển, bốc vác: gồm cước phí vận chuyển thuê ngoài, tiền
lương, bảo hiểm xã hội, tiêu hao nhiên liệu, khấu hao phương tiện vân chuyển của
các phương tiện vận chuyển thuộc doanh nghiệp, tiền bốc dỡ, khuân vác.
– Chi phí bảo quản, chọn lọc, đóng gói, bao bì… là những khoản chi phí nhằm
giữ gìn số lượng và chất lượng hàng hoá, nguyên liệu như tiền làm sàn, mua hoá
chất phòng trừ chuột bọ…
– Khấu hao tài sản cố định.
– Trừ dần công cụ lao động nhỏ: là giá trị phân bổ công cụ lao động nhỏ dùng
trong mua, bán, bảo quản nguyên liệu, hàng hoá trong chế biến, phục vụ khách.
– Lãi phải trả ngân hàng và các đối tượng khác.
– Hao hụt nguyên liệu, hàng hoá định mức.
– Bảo hiểm xã hội.
– Các khoản chi phí trực tiếp khác cần thiết cho quá trình phục vụ khách.
– Tiền lương của cán bộ và nhân viên.
– Chi phí quản lý hành chính: là những khoản chi phí gián tiếp phục vụ cho quá
trình kinh doanh như văn phòng phẩm, y tế, hội nghị…
1.3.TỶ SUẤT CHI PHÍ:
1.3.1.Khái niệm:
Tỷ suất chi phí là tỷ số hoặc tỷ lệ phần trăm so sánh giữa tổng chi phí kinh
doanh KS – DL và doanh thu đạt được trong một thời kỳ nhất định (có thể là một
năm, một quý, một tháng) của doanh nghiệp.
Biểu hiện – công thức: F’ = F / D . 100
F’ : tỷ suất chi phí của doanh nghiệp
F : tổng chi phí kinh doanh
D : tổng doanh thu
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 6
1.3.2. Ý nghĩa của tỷ suất chi phí:
– Tỷ suất chi phí là chỉ tiêu chất lượng phản ánh trong một thời kỳ nhất định, để
đạt được một đồng doanh thu, doanh nghiệp cần phải bỏ ra bao nhiêu đồng chi
phí. Chỉ tiêu này có thể sử dụng để so sánh giữa các thời kỳ với nhau trong một
doanh nghiệp hoặc giữa các doanh nghiệp KS – DL trong cùng một thời kỳ với
nhau.
– Mức tăng (giảm) chi phí: chỉ tiêu này đánh giá đơn vị có quản lý tốt chi phí
hay không qua việc so sánh tỷ suất phí giữa kỳ này so với kỳ trước hoặc kỳ thực
hiện so với kỳ kế hoạch và chỉ tiêu biểu hiện dưới dạng số tương đối:
 F’ = F1’ – F0’
trong đó:  F : mức độ tăng hoặc giảm chi phí
F1’ : tỷ suất chi phí của kỳ này (thực hiện)
F0’ : tỷ suất chi phí của kỳ trước (kế hoạch)
– Đồng thời với chỉ tiêu trên chúng ta sử dụng thêm chỉ tiêu tốc độ tăng (giảm)
phí. Theo công thức sau:
Tốc độ tăng (giảm) phí =  F’ / F0’ . 100
– Qua hai chỉ tiêu trên cho thấy, mục tiêu của doanh nghiệp là phải luôn luôn
hướng tới việc giảm tỷ suất chi phí, tăng nhanh tốc độ giảm phí, đó là cơ sở cho
việc tiết kiệm chi phí, tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Chỉ tiêu số tiền tiết kiệm (bội chi) của doanh nghiệp:
 F =  F’ . D1 / 100
trong đó:  F : số tiền bội chi hoặc tiết kiệm của doanh nghiệp trong kỳ
D1 : doanh thu đạt được năm nay (thực hiện)
– Qua các chỉ tiêu trên chúng ta có thể đánh giá được chất lượng hoạt động của
doanh nghiệp trong việc quản lý và sử dụng chi phí nói chung và của từng nghiệp
vụ kinh doanh trong doanh nghiệp.
1.4. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHI PHÍ KINH DOANH KS – DL:
1.4.1. Sự ảnh hưởng của doanh thu và cấu thành doanh thu:
Trong chi phí KS – DL có 2 loại chi phí là: chi phí bất biến và chi phí khả
biến. Chi phí khả biến thay đổi khi mức doanh thu thay đổi, số tiền tuyệt đối của
loại chi phí này tăng lên theo sự tăng lên của doanh thu, song có thể tốc độ chậm
hơn vì doanh thu tăng thì sẽ tạo điều kiện tổ chức kinh doanh hợp lý hơn, năng
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 7
suất lao đọng có điều kiện tăng nhanh hơn. Mặt khác những chi phí bất biến
thường ít tăng hoặc không tăng lên khi doanh thu của doanh nghiệp tăng.
Như vậy khi doanh thu tăng lên thì số tiền tuyệt đối của chi phí có thể tăng
lên nhưng tốc độ tăng chậm dẫn đến tỷ suất chi phí có thể hạ thấp.
Đối với cấu thành doanh thu, do tính chất kinh doanh của mỗi nghiệp vụ
khác nhau, do vậy mà cấu thành doanh thu thay đổi sẽ làm cho tỷ suất chi phí của
doanh nghiệp thay đổi.
1.4.2. Ảnh hưởng của năng suất lao động:
Nếu năng suất lao động của doanh nghiệp tăng lên, doanh nghiệp sẽ tiết
kiệm được lao động sống, hay tiết kiệm được chi phí tiên lương. Đồng thời tăng
năng suất lao động sẽ có điều kiện tăng được thu nhập cho cán bộ, công nhân
viên, nhân viên, tuy nhiên chi phí về tiền lương sẽ phải có tốc độ tăng chậm hơn
tốc độ tăng của năng suất lao động, như vậy mới hợp lý và tiết kiệm được chi
phí.
1.4.3. Ảnh hưởng của việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật:
Việc đầu tư xây dựng khách sạn, các cơ sở kinh doanh, mua sắm phương
tiện, trang bị các trang thiết bị dụng cụ… trang một giai đoạn nhất định sẽ làm
tăng chi phí của doanh nghiệp. Tuy nhiên việc đầu tư hợp lý có vai trò nâng cao
chất lượng phục vụ sẽ thu hút được nhanh chóng khách hàng và vì vậy sẽ phát
huy được tác dụng của việc đầu tư.
1.4.4. Ảnh hưởng của trình độ tổ chức, quản lý trong doanh nghiệp.
Nhân tố này có vai trò trong toàn bộ quá trình kinh doanh và ảnh hưởng
trực tiếp đến chi phí của doanh nghiệp. Nếu kết hợp các yếu tố của quá trình sản
xuất – kinh doanh một cách hợp lý, doanh nghiệp sẽ phát triển được sản xuất –
kinh doanh, tiết kiệm được chi phí hay nói cách khác, doanh nghiệp sẽ sử dụng có
hiệu quả vật tư, lao động và tiền vốn daonh nghiêp bỏ ra.
Ngoài các nhân tố chủ quan trên còn có nhiều nhân tố tác động đến chi phí
của doanh nghiệp, nhưng mang tính chất khách quan như: sự phát triển của xã
hội, sự cạnh tranh trong thị trườngkinh doanh KS – DL, lưu lượng khách tham
quan Việt Nam, nhu cầu du lịch của nhân dân, giá cước phí…
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 8
PHẦN 2
CÁC BIỆN PHÁP TIẾT KIỆM CHI PHÍ TRONG
CÁC DOANH NGHIỆP KS – DL Ở NƯỚC TA HIỆN NAY
Nền kinh tế thị trường đã tạo đà cho các doanh nghiệp phát triển mạnh mẽ,
phát huy được hết các tiềm năng của mình. Đồng thời các doanh nghiệp cũng
phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Trong điều kiện đó các doanh nghiệp làm
ăn không thua lỗ đó là điều khó song để đứng vững được trên thị trường và kinh
doanh có hiệu quả lại càng khó hơn. Để kinh doanh có hiệu quả trong cơ chế này,
mỗi doanh nghiệp cần phải tìm ra những điểm mạnh điểm yếu của mình từ đó
phát huy những điểm mạnh và tìm giải pháp hạn chế những điểm yếu của mình.
Tuỳ thuộc vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và tình hình thực tế của doanh
nghiệp ta có thể đưa ra các biện pháp khác nhau nhằm tiết kiệm chi phí. Song qua
nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng của chi phí đến quá trình sản xuất kinh doanh
của doanh nghiệp du lịch, như sau:
2.1. XÂY DỰNG CÁC KẾ HOẠCH CHI PHÍ:
Xây dựng các kế hoạch phải dựa trên cơ sở các định mức chi phí. Doanh
nghiệp nên lập ra các kế hoạch chi phí cho cả một thời kỳ hoạt động kinh doanh
của mình. Các kế hoạch này phải được xác định mức chi phí hợp lý, tuỳ theo từng
loại chi phí mà xác định các mức chi tiêu cho từng bộ phận, từng nghiệp vụ kinh
doanh, thường xuyên kiểm tra và chấp hành mọi định mức đó.
Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh, trong đó có kế hoạch chi phí,
các doanh nghiệp cần lập các dự toán chi phí hàng tháng. Dự toán này được lập từ
các nghiệp vụ, các bộ phận kinh doanh trong khoảng thời gian ngắn. Do vậy
doanh nghiệp có khả năng năm bắt được tình hình chi tiêu một cách sát sao và cụ
thể hơn so với kế hoạch quý hoặc năm, có thể khai thác khả năng tiềm tàng, tiết
kiệm chi phí một cách tích cực và liên tục.
2.2. ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG:
Như chúng ta đã biết kinh doanh là một nghề khó, kết quả hoạt động kinh
doanh phụ thuộc vào tài năng, trí tuệ, sự nhạy bén, năng động, táo bạo của nhà
kinh doanh trước những diễn biến của nhu cầu thị trường.
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 9
Trong khi đó nhu cầu và thị hiếu của con người luôn luôn biến đổi không
ngừng. Nếu doanh nghiệp đưa ra thị trường những sản phẩm dịch vụ không phù
hợp với sở thích của người tiêu dùng thì sẽ không bán được,hoặc bán với giá rẻ
dẫn đến kinh doanh trì trệ thua lỗ.
Thị trường là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của
bất cứ doanh nghiệp nào. Nó vừa là điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển, nó
vừa loại bỏ đào thải những doanh nghiệp làm ăn không có hiệu quả. Một doanh
nghiệp để có thể tồn tại và phát triển thì sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp phải
được thị trường chấp nhận, đáp ứng nhu cầu của khách hàng, bán chạy và có lãi.
Để làm được điều này đòi hỏi các doanh nghiệp phải đầu tư thường xuyên
cho việc nghiên cứu thị trường, phân tích những biến động của thị trường về giá
cả, về cung cầu và những công nghệ mới để xem người tiêu dùng thích sản phẩm
gì với những yêu cầu về chất lượng như thế nào, giá cả ra sao, hơn thế có thể
nghiên cứu để tạo ra cũng như là kích thích nhu cầu mới đối với những sản phẩm
dịch vụ mới của doanh nghiệp. Khả năng sẽ tiêu thụ là bao nhiêu… và phải tiến
hành nghiên cứu thị trường một cách thường xuyên liên tục. Muốn vậy mỗi doanh
nghiệp phải tổ chức một bộ phận riêng chuyên môn nghiên cứu thị trường, nhằm
phản ánh lại những sản phẩm của doanh nghiệp, để đưa ra thị trường những sản
phẩm thích ứng với thị hiếu của người tiêu dùng hơn. Đây cũng là một trong
nhiều phương pháp nâng cao lợi nhuận giảm chi phí cho doanh nghiệp.
2.3. PHẢI TIẾT KIỆM CHI PHÍ MỘT CÁCH HỢP LÝ:
 Trước hết doanh nghiệp phải mở rộng được quy mô kinh doanh đồng thời
dựa vào các dự toán định mức và dự toán chi phí được xây dựng để thực hành tiết
kiệm. Việc tiết kiệm phải được thực hiện ở mọi khâu, mọi bộ phận kinh doanh
trên tất cả các yếu tố của quá trình sản xuất kinh doanh như: lao động vật tư, tiền
vốn…
 Tổ chức lao động một cách khoa học và hợp lý vì đây là điều kiện quan
trọng nhằm tăng năng suất lao động, tăng chất lượng và hiệu quả kinh doanh cho
doanh nghiệp KS – DL .
Áp dụng phương thức phục vụ thích hợp, cải thiện phương tiện và điều
kiện làm việc, cho phép giảm lượng lao động dư thừa và giảm nhẹ hao phí sức lao
động cho người lao động, giảm lao động gián tiếp, tăng lao động trực tiếp. Trên
cơ sở đó là điều kiện cho việc giảm tổng quỹ lương vì thế vì thế sẽ làm tổng mức
chi phí chung giảm xuống. Nhưng giảm tổng quỹ lương không có nghĩa là giảm
tiền lương của cán bộ công nhân viên, mà phải làm cho tiền lương của cán bộ
TiÓu luËn Ph¹m ThÞ HuyÒn Trang
Kinh tÕ kh¸ch s¹n du lÞch 10
công nhân viên tăng lên nhưng tốc độ tăng này phải nhỏ hơn tốc độ tăng năng
suất lao động mà họ đạt được.
 Nhưng điều quan trọng và có ý nghĩa to lớn hơn trong việc tổ chức quản lý
lao động của một doanh nghiệp để nâng cao năng suất lao động là ở chỗ biết sử
dụng yếu tố con người, biết khơi dậy tiềm năng trong mỗi con người làm cho họ
gắn bó và cống hiến tài năng cho doanh nghiệp. Vì vậy daonh nghiệp phải thường
xuyên chăm lo đến đời sống vật chất tinh thần cho người lao động, không ngừng
nâng cao tay nghề, nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ kỹ thuật bằng cách mở
các lớp đào tạo, cử đi học, đi thực tế ở các công ty khác… Bên cạnh đó doanh
nghiệp cần có cơ chế tuyển dụng lao động phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh
doanh của doanh nghiệp.
 Lựa chọn và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn: vốn là một trong những
yếu tố cơ bản, quan trọng đối với bất kỳ một doanh nghiệp nào đặc biệt là doanh
nghiệp KS – DL vì trong kinh doanh KS – DL đòi hỏi số lượng vốn đầu tư ban
đầu vào cơ sở vật chất rất lớn. Và hơn nữa trong điều kiện hiện nay yếu tố vốn
càng trở nên quan trọng hơn, nó là nhân tố đầu tiên. Vì nếu doanh nghiệp có
nguồn vốn dồi dào thì có thể mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, tạo được
nhiều ưu thế trên thị trường.
 Ngày nay với sự cạnh tranh gay gắt giữa các doanh nghiệp thì quy mô kinh
doanh luôn cần phải mở rộng và để chiếm được thị phần lớn doanh nghiệp dù lớn
đến đâu cũng không thể tránh khỏi việc huy động vốn từ bên ngoài. Để giảm bớt
chi phí do huy động vốn, doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác huy động tập trung
vốn bằng cách huy động tạm thời nguồn vốn nhàn rỗi của cán bộ công nhân viên
trong doanh nghiệp.
 Để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định doanh nghiệp KS – DL tiến hành
một số biện pháp sau:
– Bố t

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tiểu luận Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí kinh doanh khách sạn du lịch và các biện pháp tiết kiệm chi phí trong caccs doanh nghiệp khách sạn du lịch ở nước ta hiện nay

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *