[block id=”bo-sung-1″]

1.1. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước. Hay quản lý hành chính nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan trong hệ thống chính phủ từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thể hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước nhằm duy trì và phát triển cao các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thỏa mãn các yêu cầu hượp pháp của con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước
– Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của nhà nước.
– Có chương trình, có kế hoạch để thực hiện mục tiêu.
– Có tính chủ động sáng tạo và linh hoạt (theo sự phân công, phân cấp, theo đúng thẩm quyền và theo nguyên tắc tập trung dân chủ).
– Có tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
– Có tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao: đây không chỉ được coi là một nghề mà còn được coi là một nghề tổng hợp và phức tạp, sáng tạo nhất; cán bộ công chức không chỉ có chuyên môn sâu mà còn phải có kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực.
– Có tính thứ bậc chặt chẽ: là hệ thống thông suốt từ trên xuống dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên và chịu sự kiểm tra chỉ đạo thường xuyên của cấp trên.
– Không có sự tách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý và người bị quản lý: con người vừa là chủ để vừa là đối tượng bị quản lý; trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân là chủ thể quản lý đất nước.
– Không vụ lợi: do quản lý hành chính nhà nước không có mục đích tư nhân. Nó tồn tại vì xã hội, có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công cộng và lợi ích nhân dân.

tieu_luan_tim_hieu_ve_quan_ly_hanh_chinh_ve_dat_dai_o_viet

Tải Tiểu luận Tìm hiểu về quản lý hành chính về đất đai ở Việt Nam mới nhất

download1 google drive

Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiểu luận Tìm hiểu về quản lý hành chính về đất đai ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM
KHOA QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
Tiểu Luận: TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ HÀNH CHÍNH VỀ ĐẤT ĐAI Ở VIỆT NAM
Người thực hiện:
Mã sinh viên:
Lớp:
Khoa: Quản lý đất đai
Hà Nội 2014
Mục lục
1.Tìm hiểu chung về quản lý hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước
1.2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước
1.3. Nội dung quản lý hành chính Nhà nước
1.4. Chủ thể và khách thể của quản lý hành chính Nhà nước
1.5. Hình thức quản lý quản lý hành chính Nhà nước
1.5.
1. Hình thức pháp lý
1.5.2. Hình thức không pháp lý
1.6. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước
1.6.1. Nhóm các phương pháp của khoa học quản lý
1.6.2. Nhóm phương pháp khoa học khác
2. Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước
2.1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước
2.2. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước
2.3. Nguyên tắc tập trung dân chủ
2.4. Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc
2.5. Nguyên tắc pháp chế Xã Hội Chủ Nghĩa
2.6. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo lãnh thổ
2.7. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo chức năng
3. Công cụ quản lý hành chính
4. Quyết định hành chính
5. Văn bản quản lý hành chính
5.1. Khái niệm
5.2. Chức năng của Văn bản quản lý hành chính nhà nước
5.3. Phân loại văn bản quản lý hành chính nhà nước
5.4. Bố cục và thể thức văn bản
5.4.1. Phần mở đầu
5.4.2. Phần khai triển
5.4.3. Phần kết
6. Công chức quản lý hành chính
7. Cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý hành chính
8.Tài liệu tham khảo
Đề tài: Tìm hiểu quản lý hành chính nhà nước ở Việt Nam
1.Tìm hiểu chung về quản lý hành chính nhà nước
1.1. Khái niệm về quản lý hành chính nhà nước
Quản lý hành chính nhà nước là hoạt động thực thi quyền hành pháp của nhà nước. Hay quản lý hành chính nhà nước là một dạng quản lý xã hội đặc biệt, là sự tác động có tổ chức và điều chỉnh bằng quyền lực pháp luật đối với các quá trình xã hội và hành vi hoạt động của con người do các cơ quan trong hệ thống chính phủ từ trung ương đến cơ sở tiến hành để thể hiện những chức năng và nhiệm vụ của nhà nước nhằm duy trì và phát triển cao các mối quan hệ xã hội và trật tự pháp luật, thỏa mãn các yêu cầu hượp pháp của con người trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
1.2. Đặc điểm của quản lý hành chính nhà nước
Mang tính quyền lực đặc biệt, tính tổ chức cao và tính mệnh lệnh đơn phương của nhà nước.
Có chương trình, có kế hoạch để thực hiện mục tiêu.
Có tính chủ động sáng tạo và linh hoạt (theo sự phân công, phân cấp, theo đúng thẩm quyền và theo nguyên tắc tập trung dân chủ).
Có tính liên tục và ổn định trong tổ chức và hoạt động quản lý hành chính nhà nước.
Có tính chuyên môn hóa và nghề nghiệp cao: đây không chỉ được coi là một nghề mà còn được coi là một nghề tổng hợp và phức tạp, sáng tạo nhất; cán bộ công chức không chỉ có chuyên môn sâu mà còn phải có kiến thức rộng trên nhiều lĩnh vực.
Có tính thứ bậc chặt chẽ: là hệ thống thông suốt từ trên xuống dưới, cấp dưới phục tùng cấp trên và chịu sự kiểm tra chỉ đạo thường xuyên của cấp trên.
Không có sự tách biệt tuyệt đối về mặt xã hội giữa người quản lý và người bị quản lý: con người vừa là chủ để vừa là đối tượng bị quản lý; trong chủ nghĩa xã hội, nhân dân là chủ thể quản lý đất nước.
Không vụ lợi: do quản lý hành chính nhà nước không có mục đích tư nhân. Nó tồn tại vì xã hội, có nhiệm vụ phục vụ lợi ích công cộng và lợi ích nhân dân.
Mang tính nhân đạo: hoạt động của nền hành chính nhà nước đều có mục tiêu phục vụ con người, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, lấy đó làm xuất phát điểm của hệ thống luật, thể chế, quy tắc và thủ tục hành chính.
1.3. Nội dung quản lý hành chính Nhà nước
Nội dung của hoạt động quản lý hành chính nhà nước được cụ thể hóa thông qua các mục tiêu, nhiệm vụ , chức năng hoạt động cụ thể của từng cơ quan hành chính nhà nước, từng cấp, từng ngành và toàn hệ thống hành chính nhà nước. Nội dung quản lý hành chính nhà nước được thể hiện trong hành động trên các lĩnh vực và các mặt sau:
Quản lý hành chính nhà nước về kinh tế (kinh tế, kỹ thuật, dịch vụ), văn hóa, xã hội, ngoại giao, an ninh, quốc phòng.
Quản lý hành chính nhà nước về tài chính, ngân sách nhà nước, kế toán, kiểm toán, thống kê, chứng khoán, ngân hàng – tín dụng, bảo hiểm, …
Quản lý hành chính nhà nước về khoa học, công nghệ, tài nguyên thiên nhiên và môi trường.
Quản lý hành chính nhà nước về nguồn nhân lực (công chức nhà nước).
Quản lý hành chính nhà nước về tổ chức bộ máy hành chính.
1.4. Chủ thể và khách thể của quản lý hành chính Nhà nước
Chủ thể của quản lý nhà nước là các cá nhân hay tổ chức của con người mang quyền lực nhà nước trong quá trình tác động tới đối tượng quản lý.
Chủ thể quản lý hành chính nhà nước là các cơ quan hành chính nhà nước, cán bộ nhà nước có thẩm quyền, các cơ quan kiểm sát, xét xử và các tổ chức xã hội, cá nhân được nhà nước trao quyền quản lý hành chính trong một số trường hợp cụ thể.
Khách thể của quản lý nhà nước là trật tự quản lý nhà nước. Khách thể của quản lý hành chính nhà nước là trật tự quản lý hành chính tức là trật tự trong lĩnh vực chấp hành, điều hành. Trật tự quản lý hành chính nhà nước là một dạng cụ thể của trật tự quản lý nhà nước được quy định trong các quy phạm hành chính.
1.5. Hình thức quản lý quản lý hành chính Nhà nước
Hình thức hoạt động quản lý hành chính Nhà nước được hiểu là hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của tổ chức. Hình thức quản lý hành chính nhà nước được phân thành 2 dạng: hình thức pháp lý và hình thức không pháp lý.
1.5.1. Hình thức pháp lý:
Đây là hình thức quản lý quan trọng, là hoạt động ban hành các văn bản quản lý hành chính nhà nước bao gồm:
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật: thông qua các văn bản này, các cơ quan hành chính nhà nước quy định những hình thức xử sự chung trong lĩnh vực quản lý (nhiệm vụ quyền hạn, nghĩa vụ cụ thể của các bên tham gia hoạt động quản lý hành chính, thẩm quyền và thủ tục tiến hành hoạt động của đối tượng bị quản lý).
Ban hành văn bản áp dụng pháp luật: áp dụng một hay nhiều quy phạm pháp luật vào từng trường hợp cụ thể, trong từng điều kiện cụ thể. Việc ban hành văn bản áp dụng pháp luật làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt những quan hệ pháp luật hành chính cụ thể.
Các hoạt động mang tính chất pháp lý khác: được tiến hành khi phát sinh những điều kiện tương ứng được định trước trong quy phạm pháp luật nhưng không cần ban hành văn bản áp dụng pháp luật (kiểm tra giấy phép lái xe, kiểm tra việc đăng ký tạm trú tạm vắng, đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, công chứng,…).
1.5.2. Hình thức không pháp lý
Là hình thức hoạt động không thuộc phạm vi chức năng, thẩm quyền (hình thức hội nghị ở cơ quan quản lý thẩm quyền riêng hoạt động theo hình thức thủ trưởng). Hình thưc hoạt động này thể hiện qua việc không ban hành quyết định có tính chất quyền lực.
1.6. Phương pháp quản lý hành chính nhà nước
Phương pháp quản lý hành chính nhà nước là các biện pháp điều hành đê đảm bảo việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ và thẩm quyền của các cơ quan trong hệ thống cơ quan quản lý hành chính nhà nước. Các phương pháp quản lý hành chính Nhà nước được chia thành hai nhóm: nhóm các phương pháp của khoa học quản lý và nhóm các phương pháp khoa học khác.
1.6.1. Nhóm các phương pháp của khoa học quản lý
– Phương pháp tổ chức: là biện pháp đưa con người vào khuôn khổ, kỷ luật, kỷ cương. Để thực hiện các biện pháp này nhất thiết phải có quy chế, quy trình, nội dung hoạt động cho cơ quan bộ phận, cá nhân đông thời phải cương quyết thực hiện.
– Phương pháp hành chính: là phương pháp quản lý cách ra mệnh lệnh hành chính dứt khoát bắt buộc đối tượng quản lý. Phương pháp tác động trực tiếp lên đối tượng bằng cách quy định đơn phương nhiệm vụ và phương án hành động của đối tượng quản lý. Đây là phương án thể hiện tính chất quyền lực của hoạt động quản lý.
– Phương pháp kinh tế: là phương pháp tác động gián tiếp đến hành vi của đối tượng quản lý thông qua lợi ích để làm cho các khách thể quản lý suy nghĩ đến lợi ích của mình tự giác thực hiện bổn phận và trách nhiệm của mình một cách tốt nhất mà không phải nhắc nhở nhiều về mặt hành chính mệnh lệnh của chủ thể quản lý.
thực hiện phương pháp này cần phải biết kết hợp một cách đúng đắn giữa lợi ích cua người lao động, của tập thể và của Nhà nước. Trong đó lợi ích của người lao động là trực tiếp, lợi ích của nhà nước là tối cao.
– Phương pháp giáo dục tư tưởng đạo đức: Đây là biện pháp tác động về tư tưởng và tính thần đối với con người để họ giác ngộ lý tưởng, ý thức chính trị và pháp luật. Ý thức đúng thì hành động tốt. Trên cơ sở đó sẽ có trách nhiệm có kỷ luật, có lương tâm không vi phạm pháp luật, hăng hái lao động.
Giáo dục tư tưởng đạo đức không phải hô hào bằng khẩu hiệu chính trị, động viên lòng nhiệt tình, hăng hái chung bằng tuyên truyền tình cảm mà phải là những công việc cụ thể, có kế hoạch thực hiện rõ ràng cho từng giai đoạn phát triển nhất định đảm bảo trang bị cho người lao động đủ kiến thức đủ lòng nhiệt tình đảm đương công việc đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
1.6.2. Nhóm phương pháp khoa học khác
– Phương pháp kế hoạch hóa: Đây là cách tổ chức và lãnh đạo công việc theo một kế hoạch. Phương pháp này được dùng để xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội, lập quy hoạch tổng thể và chuyên ngành, dự báo xu thế phát triển, đặt chương trình mục tiêu và kế hoạch xây dựng cho từng thời kỳ. Phương pháp này sử dụng để tính toán các chỉ tiêu kế hoạch, tổ chức thực hiện, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch, các biện pháp cân đối.
– Phương pháp thống kê: được các cơ quan hành chính sử dụng để tiến hành điểu tra khảo sát, phân bố sử dụng các phương pháp tính toán để phân tích tình hình và nguyên nhân của hiện tượng quản lý, làm căn cứ khoa học cho việc ra quyết định quản lý.
– Phương pháp tâm lý xã hội: nhằm tác động vào tâm tư, tình cảm của người lao động, tạo cho họ không chỉ hồ hởi, yêu thích công việc, gắn bó với tập thể lao động, hăng say làm việc, giải quyết cho họ những vướng mắc trong công tác, động viên, giúp đỡ họ vượt qua khó khăn trong cuộc sống.
– Phương pháp sinh lý học: trên cơ sở phương pháp này các cơ quan hành chính nhà nước tiến hành bố trí nơi làm việc phù hợp với sinh lý của con người, tạo ra sự thoải mái trong làm việc.
2. Nguyên tắc quản lý hành chính nhà nước
2.1. Nguyên tắc Đảng lãnh đạo trong quản lý hành chính nhà nước
Đây là nguyên tắc được đặt lên hàng đầu trong quản lý hành chính nhà nước. Điều 4 Hiến pháp 1992 khẳng định: “ Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc, theo chủ nghĩa Mác –Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội…”
Sự lãnh đạo của Đảng giữ vai trò quyết định đối với việc xác định phương hướng hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa, là nhân tố quyết định đối với việc quản lý của nhà nước và tạo điều kiện để nhân dân tham gia đông đảo vào hoạt động quản lý nhà nước. Sự lãnh đạo của Đảng là hạt nhân cho mọi thắng lợi của cách mạng nước ta. Đảng lãnh đạo toàn diện về mọi mặt nhưng không can thiệp vào hoạt động nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước mà chủ yếu là lãnh đạo tư tưởng đường lối, quan điểm giai cấp, về phương châm, chính sách và về tổ chức trên lĩnh vực chuyên môn.
Đảng đề xuất về đường lối, tiến cử về cán bộ, cả đảng viên và không đảng viên, nhân dân và các cơ quan nhà nước lựa chọn và quyết định theo quy định của pháp luật. Trí tuệ lãnh đạo, soi đường chỉ lối của Đảng cùng với trí tuệ lựa chọn quyết định trực tiếp của nhân dân và các cơ quan nhà nước là một cơ chế cần thiết và tối ưu trong điều kiện một đảng duy nhất lãnh đạo để đảm bảo lòng Dân ý Đảng là một, trong đó lòng Dân là gốc.
2.2. Nguyên tắc nhân dân lao động tham gia đông đảo vào quản lý hành chính nhà nước
Nguyên tắc này nói nên mối quan hệ hữu cơ giữa nhân dân lao động với nhà nước. Nhà nước do chính những người lao động lập ra để thực hiện quyền lực của nhân dân. Nguyên tắc này cũng khẳng định vai trò to lớn của nhân dan lao động và xác định rõ hoạt động của nhà nước xã hội chủ nghĩa cần phải tạo ra khả năng và điều kiện để nhân dân lao động phát huy tài năng, sức lực của mình tham gia gánh vác các công việc của nhà nước. Nguyên tắc này thể hiện qua:
– Nhân dân lao động tham gia vào hoạt động của bộ máy quản lý nhà nước.
“ Nhân dân lao động sử dụng quyền lực nhà nước thông qua Quốc Hội và hội đồng nhân là những cơ quan đại diện cho ý trí và nguyện vọng của nhân dân, do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân” (Điều 6 Hiến pháp 1992)
– Nhân dân lao động tham gia vào hoạt động tự quản ở cơ sở (Điều 11- Hiến pháp 1992)
– Nhân dân lao động trực tiếp thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân. Cụ thể là “ Tham gia quản lý nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận các vấn đề chung của cả nước và địa phương, kiến nghị với cơ quan nhà nước, biểu quyết khi nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân” (Điều 53 – Hiến pháp 1992)
2.3. Nguyên tắc tập trung dân chủ
– Đây là nguyên tắc cơ bản về tổ chức và hoạt động của nhà nước ta và được quy định cụ thể trong Hiến Pháp: “Quốc hội, hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan khác của nhà nước đều tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tập trung dân chủ”
– Nguyên tắc này bao hàm sự kết hợp giữa hai yếu tố: tập trung và dân chủ. Tập trung là thâu tóm quyền lực nhà nước vào chủ thể quản lý để điều hành, chỉ đạo việc thực hiện pháp luật. Dân chủ là việc mở rộng quyền cho đối tượng quản lý nhằm phát huy trí tuệ tập thể vào hoạt động quản lý, phát huy hết khả năng tiềm tàng của đối tượng quản lý trong quá trình thực hiện pháp luật, thực hiện mệnh lệnh của cấp trên.
– Nếu chỉ có sự lãnh đạo tập trung mà không mở rộng dân chủ thì sẽ tạo điều kienj cho các hành vi vi phạm quyền của công dân, cho các tệ quan liêu, hách dịch, cường quyền, tham nhũng phát triển. Không có sự lãnh đạo tập trung thống nhất, sự phát triển của xã hội sẽ trở thành tự phát. Lực lượng dân chủ sẽ bị phân tán, không đủ sức chống lại các thế lực phản động, phản dân chủ. Tập trung và dân chủ là hai yếu tố có sự kết hợp chặt chẽ với nhau, có mối quan hệ qua lại phụ thuộc và thúc đẩy nhau cùng phát triển trong quản lý hành chính nhà nước
– Nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý hành chính nhà nước thể hiện qua:
+ Sự phụ thuộc của cơ quan hành chính nhà nước vào cơ quan quyền lực nhà nước cùng cấp.
+ Sự phụ thuộc của cấp dưới với cấp trên, địa phương với trung ương.
+ Sự phâ cấp quản lý.
+ Sự hướng về cơ sở: Cơ sở – là nơi trực tiếp tạo ra của cải vật chất của xã hội, trực tiếp phục vụ đời sống vạt chất và tinh thần của nhân dân. Được nhà nước bảo hộ về quyền sở hữu các tài sản hợp pháp, quyền tự chủ trong sản xuất kinh doanh, được nhà nước hướng dẫn, quản lý và giúp đỡ về vật chất, tinh thần.
+ Sự phụ thuộc hai chiều của cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Các cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương đều được tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc phụ thuộc hai chiều (dọc và ngang). Mối phụ thuộc dọc giúp cho cấp trên có thể tập trung quyền lực nhà nước để chỉ đạo hoạt động với cấp dưới tạo nên một hoạt động chung thống nhất. Mối phụ thuộc ngang tạo điều kiện cần thiết cho cấp dưới có thể mở rộng dân chủ, phát huy thế mạnh của địa phương để hoàn thành nhiệm vụ mà cấp trên giao phó. Nguyên tắc này đảm bảo sự thống nhất giữa các lợi ích.
2.4. Nguyên tắc bình đẳng giữa các dân tộc
Trong quản lý hành chính nguyên tắc bình đẵng giữa các dân tộc thể hiện qua:
– Đồng bào các dân tộc ít người có một tỷ lệ nhất định trong cơ quan quyền lực nhà nước và cơ quan nhà nước khác ở vùng dân tộc ít người.
– Nhà nước có chính sách ưu tiên đối với con em các dân tộc ít người trong quá trình giáo dục, đào tạo, có sự giúp đỡ về vật chất và sự khuyến khích về tinh thần.
– Có chính sách đúng đắn giữa những người lao động đi xây dựng vùng kinh tế mới, phân bố lại lao động một cách hợp lý nhằm tạo điều kện thuận lợi để các dân tộc ít người nâng cao trình độ về mọi mặt.
– Chú ý đầu tư xây dựng các công trình quan trọng về mặt kinh tế, quốc phòng ở vùng các dân tộc thiểu số để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các dân tộc ít người.
2.5. Nguyên tắc pháp chế Xã Hội Chủ Nghĩa
Đây là biện pháp quan trọng nhằm tăng cường chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, động viên tổ chức nhân dân hoàn thành nhiệm vụ cách mạng. Pháp chế XHCN thể hiện:
– Trong xây dựng pháp luật: Các cơ quan nhà nước trong quá trình thực hiện chức năng chấp hành và điều hành có thể ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhưng phải tôn trọng vị trí tối cao của Hiến pháp và pháp luật. Các văn bản dưới luật phải có nội dung phù hợp với luật.
– Trong lĩnh vực thực hiện pháp luật (hành pháp): Những quyết định áp dụng quy phạm pháp luật phải triệt để tôn trọng pháp chế về nội dung, thẩm quyền ban hành và triệt để tôn trọng những văn bản quy phạm pháp luật do chính những cơ quan ấy ban hành.
– Trong lĩnh vực tổ chức bộ máy: Để đảm bảo pháp chế XHCN, bộ máy hành chính phải có sự thống nhất về tổ chức, gọn nhẹ, quy củ, hoạt động có hiệu quả cao. Phải phân định rõ chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của từng cá nhân, từng bộ phận và mối quan hệ giữa chúng.
2.6. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo lãnh thổ
Quản lý theo ngành là lien hiệp hoặc hợp nhất các đơn vị kinh tế, văn hóa, xã hội cùng một cơ cấu kinh tế kỹ thuật (sản xuất ra cùng loại sản phẩmnhoặc cùng một mục đích giống nhau): đứng đầu là Bộ hoặc cơ quan ngang Bộ. Quản lý theo lãnh thổ là quản lý trên một địa bàn nhất định: tỉnh, huyện, xã.
– Quản lý theo ngành kết hợp quản lý theo lãnh thổ là sự phối hợp chặt chẽ giữa quản lý theo chiều dọc của các Bộ với quản lý theo chiều ngang của chính quyền địa phương theo sự phân công phân cấp quản lý giữa các ngành, các cấp nhằm đảm bảo sự phát triển toàn diện trên phạm vi toàn quốc cũng như ở từng địa phương.
2.7. Nguyên tắc quản lý theo ngành kết hợp với quản lý theo chức năng
Quản lý theo chức năng là quản lý theo từng lĩnh vực chuyên môn nhất định: kế toán, tài chính, lao động, tiền lương…Nguyên tắc này đảm bảo những vấn đề chung cho toàn hệ thống cơ quan hành chính nhà nước, đảm bảo phát triển mối quan hệ liên ngành đúng đắn giữa các cơ quan hành chính nhà nước, làm cho toàn bộ hệ thống ngành được phối hợp chặt chẽ tạo điều kiện cho các ngành hoạt động hiệu quả.
3. Công cụ quản lý hành chính
– Một cơ quan hành chính được thành lập, để thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, phải có các công cụ (hoặc còn gọi là phương tiện)cơ bản sau đây: công sở, công vụ, công chức và quyết định quản lý hành chính nhà nước.
+ Công sở: Là trụ sở làm việc của cơ quan hành chính nhà nước, là nơi lãnh đạo công chức và nhân viên thực thi công vụ, giao tiếp đối nội và đối ngoại, tiếp nhận các thông tin đầu vào và ban hành các quyết định để giải quyết, xử lý công việc hàng ngày để điều chỉnh các quan hệ xã hội và hành vi hoạt động của công dân.
+ Công vụ và công chức của cơ quan quản lý hành chính nhà nước được xác định từ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan.
Công vụ là một dạng lao động xã hội của những người làm việc trong cơ quan hành chính nhà nước (công sở).
Công chức là thực hiện công vụ, được bổ nhiệm hoặc tuyển dụng, được hưởng lương và phụ cấp theo công việc được giao từ ngân sách nàh nước.
Công sản là ngân sách, là vốn, là kinh phí và các điều kiện, phương tiện vật chất để cơ quan hoạt động.
– Quyết định quản lý hành chính nhà nước:
+ Trong quản lí hành chính nhà nước,người ra quyết định được nhân danh nhà nước, có tính ý chí quyền lực nhà nước của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
+ Quy trình ra quyết định này gồm 4 bước:
Bước 1: Phải dựa vào một cơ sở để ra quyết định có nghĩa là quyết định này dựa vào căn cứ nào, nguồn thông tin nào?
Bước 2: Bảo đảm năm  yêu cầu của quyết định:
Yêu cầu bảo đảm tính chính trị, tính hợp pháp và tính hợp lí.
Yêu cầu bảo đảm tính quần chúng.
Yêu cầu bảo đảm tính khoa học.
Yêu cầu bảo đảm tín

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tiểu luận Tìm hiểu về quản lý hành chính về đất đai ở Việt Nam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *