[block id=”bo-sung-1″]

1. Lời mở đầu
Khái quát
Tài liệu này tóm lược việc đánh giá những tác động về mặt môi trường của Dự án đường
cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (DQEP) tại Việt Nam, nêu bật những vấn đề chính và kết
luận của báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) và Kế hoạch Quản lý Môi trường
(EMP) của dự án Theo luật và quy định của nhà nước Việt Nam về Đánh giá Tác động
Môi trường và Chính sách tác nghiệp của Ngân hàng Thế giới (NHTG) về Đánh giá môi
trường (O.P 4.01), dự án đề xuất thuộc nhóm A với mục đích đánh giá môi trường do
phạm vi và tầm quan trọng của những tác động tiềm tàng về mặt môi trường và xã hội
cũng như tính nhạy cảm của những khu vực thuộc dự án Do đó, yêu cầu đặt ra là phải có
một báo cáo đánh giá tổng thể về mặt môi trường.

tom_tat_danh_gia_tac_dong_moi_truong_du_an_duong_cao_toc

 

pdf32 trang | Chia sẻ: thanhlinh222 | Ngày: 07/03/2018 | Lượt xem: 743 | Lượt tải: 1download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tóm tắt đánh giá tác động môi trường Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

BÁO CÁO TÓM TẮT
ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG
(Bản dự thảo dành cho công bố thông tin, đang chờ thẩm định từ Ngân hàng thế giới)
2010
Bộ Giao Thông Vận Tải
Tổng Công Ty Đầu Tư Phát
Triển Đường Cao Tốc Việt Nam
DỰ ÁN
ĐƯỜNG CAO TỐC ĐÀ NẴNG – QUẢNG NGÃI
THÁNG 12 – 2010
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Pu
bl
ic
Di
sc
lo
su
re
A
ut
ho
riz
ed
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
i
MỤC LỤC
1. Lời mở đầu ……………………………………………………………………………………………………………………………….1
Khái quát ………………………………………………………………………………………………………………………………………1
Mục tiêu phát triển dự án ………………………………………………………………………………………………………….1
Quy trình đánh giá môi trường và Khung pháp lý ………………………………………………………………..1
Mô tả dự án ………………………………………………………………………………………………………………………………….3
2. Phân tích các phương án ……………………………………………………………………………………………………….4
Không đề xuất dự án …………………………………………………………………………………………………………………..4
Dựa trên dự án đề xuất ………………………………………………………………………………………………………………5
Phân tích phương án ở tầm vĩ mô …………………………………………………………………………………………..5
Phân tích phương án ở tầm vi mô ……………………………………………………………………………………………8
3. Đặc điểm môi trường ……………………………………………………………………………………………………………..9
Điều kiện tự nhiên ………………………………………………………………………………………………………………………9
Khu vực nhạy cảm quanh tuyến DQEP ……………………………………………………………………………………9
Đối tượng nhạy cảm …………………………………………………………………………………………………………………..9
Hệ sinh thái ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10
Chất lượng không khí ……………………………………………………………………………………………………………… 10
Tiếng ồn …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 10
Chất lượng nguồn nước …………………………………………………………………………………………………………. 11
Xói mòn đất ………………………………………………………………………………………………………………………………. 11
Đặc điểm kinh tế xã hội ………………………………………………………………………………………………………….. 11
Di sản văn hóa ………………………………………………………………………………………………………………………….. 13
4. Đánh giá tác động môi trường và giảm thiểu tác động …………………………………………………. 13
Ngang qua các khu vực nhạy cảm ………………………………………………………………………………………… 14
Tác động đối với hệ sinh thái nông nghiệp …………………………………………………………………………. 14
Tác động không khí …………………………………………………………………………………………………………………. 14
Tác động tiếng ồn ……………………………………………………………………………………………………………………. 15
Tác động lên nước mặt …………………………………………………………………………………………………………… 15
Tác động đến thoát lũ……………………………………………………………………………………………………………… 16
Xói mòn đất ………………………………………………………………………………………………………………………………. 17
Tác động đến kinh tế – xã hội ………………………………………………………………………………………………… 17
Tái định cư và di dời ……………………………………………………………………………………………………………….. 18
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
ii
Di tích văn hóa …………………………………………………………………………………………………………………………. 18
Các biện pháp giảm nhẹ …………………………………………………………………………………………………………. 19
Giai đoạn vận hành ………………………………………………………………………………………………………………….. 20
5. Kế hoạch quản lý môi trường ……………………………………………………………………………………………. 22
Việc tổ chức quản lý và trách nhiệm ……………………………………………………………………………………. 23
Quan trắc môi trường …………………………………………………………………………………………………………….. 24
Giám sát hiện trường ……………………………………………………………………………………………………………… 24
Tư vấn Giám sát Môi trường Độc lập (IEMC) ……………………………………………………………………… 24
Ngân sách EMP ………………………………………………………………………………………………………………………… 25
6. Tham vấn cộng đồng và công bố thông tin ……………………………………………………………………… 26
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
iii
MỤC LỤC HÌNH
H nh 1 Mặt cắt ngang tại khu vực dự án…………………………………………………………………………………….5
H nh 2 Vị trí hướng tuyến mô tả theo biểu đồ và những rào cản chính hiện có là núi và
đường bờ biển …………………………………………………………………………………………………………………………………7
H nh 3 Hướng tuyến cập nhật của NIPPON KOEI so với hướng tuyến của TEDI-JETRO ….8
H nh 4 Vị trí các khu vực nhạy cảm với tiếng ồn ………………………………………………………………….. 12
H nh 5 H nh ảnh khu di tích Gò Lồi …………………………………………………………………………………………. 19
H nh 6 Cơ cấu tổ chức quản lý môi trường trong quá trình xây dựng ……………………………… 23
MỤC LỤC BẢNG
a ng 1 Ch nh sa ch an toa n mo i trường của Ngân hàng thế giới ……………………………………………2
a ng 2 Ca c tho ng số chính của dự án …………………………………………………………………………………………3
a ng 3 Ca c biện pháp giảm nhẹ ……………………………………………………………………………………………….. 21
a ng 4 Chi ph ước tính dành cho việc bảo vệ môi trường trong giai đoạn xây dựng …… 25
a ng 5 Chi ph mo i trường hàng năm ước tính trong suốt giai đoạn vận hành ………………. 26
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
iv
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
DONREs Sở Tài nguyên và Môi trường
DQEP Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi
ECO Cán bộ kiểm soát môi trường
EIA Đánh giá Tác động Môi trường
EMP Kế hoạch Quản lý Môi trường
FS Nghiên cứu khả thi
GTVT Giao thông vận tải
IEMC Tư vấn giám sát môi trường độc lập
NHTG hoặc WB Ngân hàng thế giới
MONRE Bộ Tài nguyên và Môi trường
PMU Ban quản lý dự án
VEC Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
1
1. Lời mở đầu
Khái quát
Tài liệu này tóm lược việc đánh giá những tác động về mặt môi trường của Dự án đường
cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (DQEP) tại Việt Nam, nêu bật những vấn đề chính và kết
luận của báo cáo Đánh giá Tác động Môi trường (EIA) và Kế hoạch Quản lý Môi trường
(EMP) của dự án Theo luật và quy định của nhà nước Việt Nam về Đánh giá Tác động
Môi trường và Chính sách tác nghiệp của Ngân hàng Thế giới (NHTG) về Đánh giá môi
trường (O.P 4.01), dự án đề xuất thuộc nhóm A với mục đích đánh giá môi trường do
phạm vi và tầm quan trọng của những tác động tiềm tàng về mặt môi trường và xã hội
cũng như tính nhạy cảm của những khu vực thuộc dự án Do đó, yêu cầu đặt ra là phải có
một báo cáo đánh giá tổng thể về mặt môi trường.
áo cáo EIA và EMP đã mô tả tóm tắt dự án DQEP, bao gồm tuyến đường, khu vực dịch
vụ, các trạm thu phí và toàn bộ công trình có liên quan đến hạ tầng cơ sở như đường thi
công, lán trại công nhân, mỏ vật liệu và bãi phế liệu. Tất cả các báo cáo EIA, EMP và
khung chính sách EIA phù hợp với hướng dẫn của Ngân hàng về các vấn đề môi trường,
xã hội và đã được trình lên NHTG để xem xét Toàn bộ những báo cáo này có thể được
tiếp cận dễ dàng tại Việt Nam và tại Trung tâm thông tin công cộng (INFOSHOP) của
NHTG.
Những bố trí về mặt tổ chức hiện nay của Bộ GTVT về mạng lưới đường cao tốc chủ yếu
tập trung vào Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thành lập
vào tháng 10 năm 2004 Nhiệm vụ của VEC bao gồm đầu tư vào công trình đường cao
tốc, quản lý, bảo trì, thu phí, xây dựng, vận hành các tiện ích công cộng liên quan, quy
hoạch, đánh giá, thiết kế và giám sát công trình
Theo thiết kế, dự án (i) kết hợp với việc phân tích hiệu quả các khả năng và giải pháp kỹ
thuật để tối đa hóa lợi ích cho dự án đồng thời hạn chế đến mức thấp nhất những tác
động tiêu cực có thể xảy ra; (ii) không gây bất lợi hoặc làm thay đổi môi trường sống tự
nhiên; (ii) không gây bất lợi cho các nguồn tài nguyên có giá trị văn hóa cao; (iii) hạn chế
tối đa nhu cầu tái định cư đồng thời bồi thường và phục hồi thu nhập đầy đủ, thích đáng
cho người dân bị ảnh hưởng; và (iv) bao gồm một phương án quản lý để giải quyết các
vấn đề về mặt môi trường, xã hội trong quá trình thi công công trình và thực hiện dự án
Mục tiêu phát triển dự án
Mục tiêu phát triển dự án bao gồm (1) nâng cao hiệu quả và an toàn giao thông giữa khu
vực Quảng Ngãi và Đà Nẵng, (2) hỗ trợ Việt Nam trong việc phát triển hệ thống đường
cao tốc thông qua việc thực hiện cơ cấu tổ chức hợp lý.
Quy trình đánh giá môi trường và Khung pháp lý
Tiến hành đánh giá môi trường tổng thể (EA) theo quy định của luật pháp Việt Nam về
đánh giá môi trường và chính sách an toàn môi trường của NHTG. Trong số mười chính
sách an toàn môi trường của NHTG thì những chính sách sau đây đóng vai trò tiên
phong (1) Đánh giá môi trường; (2) Tái định cư bắt buộc; và (3) Di sản văn hóa vật thể.
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
2
Đối với chính sách Khu cư trú tự nhiên (OP4.04, 2001), dự án không liên quan đế các khu
cư trú tự nhiên quan trọng như được xác định trong OP4 04, 2001 Tuy nhiên, dự án
cũng phải xem xét kỹ lưỡng một số khu bảo tồn động vật hoang dã, do đó nguyên tắc
chung của chính sách này sẽ được áp dụng đối với EIA.
Việc tuân thủ các chính sách này và chính sách Tiết lộ thông tin của NHTG được tóm lược
trong Bảng 1. Dự án cũng theo đúng với chính sách, quy định về môi trường và chỉ dẫn
kỹ thuật quy định tại Việt Nam.
Bảng 1. Chính sách an toàn môi trường của Ngân hàng thế giới
Chính sách an toàn Hành động
Đánh giá môi trường
(OP/BP 4.01)
Dự án nhóm A
Việc đánh giá tác động môi trường (EIA) và Kế hoạch quản lý
môi trường (EMP) một cách tổng thể được chuẩn bị cho Hợp
phần A
Khu cư trú tự nhiên
(OP/BP 4.04)
Không thực hiện chính sách này. Dự án không tác động lên
bất cứ khu vực bảo tồn nào cũng như không tác động đến các
loại động thực vật đóng vai trò thiết yếu/có nguy cơ bị tuyệt
chủng hoặc khu đa dạng sinh học có giá trị cao Không yêu cầu
thực hiện theo chính sách này
Di sản văn hóa vật thể (OP/BP 4.11)
Tiến hành khảo sát thực trạng di sản văn hóa dọc theo toàn bộ
khu vực có sự tham gia của chính quyền quản lý di sản trong
địa phương đó Thực hiện việc đào đất thử nghiệm và đào đất
tại hai khu đất trước khi tiến hành thi công Đồng thời phải
nghiêm túc tuân theo “Phương pháp tìm kiếm cơ hội”
Dân tộc thiểu số
(OP/BP 4.10)
Không thực hiện chính sách này. Dự án không gây ảnh
hưởng tiêu cực đến người dân bản địa ở khu vực dự án
An toàn Đập
(OP/BP 4.37)
Không thực hiện chính sách này. Khu vực dự án không chứa
bất cứ con đập nào.
Tái định cư bắt buộc
(OP/BP 4.12)
Chuẩn bị kế hoạch tiến hành tái định cư
Các dự án đường thủy quốc tế
(OP/BP 7.50)
Không thực hiện chính sách này. Khu vực dự án không bao
gồm bất kỳ đường thủy quốc tế nào
Bảo vệ rừng
(OP/BP 4.36)
Không thực hiện chính sách này. Dự án không tài trợ cho
bất kỳ hoạt động nào liên quan đến việc biến đổi hoặc làm
thoái hóa rừng hoặc khu cư trú tự nhiên quan trọng có liên
quan theo quy định của chính sách này Không yêu cầu thực
hiện theo chính sách này
Các dự án ở vùng tranh chấp
(OP/BP 7.60)
Không thực hiện chính sách này. Khu vực dự án không bao
gồm bất cứ khu vực tranh chấp nào
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
3
Mô tả dự án
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (DQEP) có tổng chiều dài toàn tuyến
139,5km, bao gồm 131,5 km đường cao tốc và 8 km đường nối với Quốc lộ 1A Đường
nối này nối liền Đà Nẵng với Quảng Ngãi trên hướng tuyến mới chia đôi 20 quốc lộ và
tỉnh lộ chính
Hướng tuyến mới của dự án bắt đầu từ ngã tư giao cắt với quốc lộ 14B (NH14B) tại Km
23+908 thuộc thị trấn Túy Loan, Huyện Hòa Vang, Thành phố Đà Nẵng và kết thúc tại
thôn Dien An, xã Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi DQEP được nối với quốc lộ 1A (Km
1063+750) thuộc xã Nghĩa Thương, huyện Từ Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi xuyên qua đường
vành đai của thành phố Quảng Ngãi Đường cao tốc chạy qua toàn bộ khu vực phía tây
của Quốc lộ 1A và đường sắt Bắc – Nam.
Dự án sẽ do Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) thực hiện.
Tổng mức đầu tư dự kiến là 26,578 nghìn tỉ đồng (tương đương 1,363 tỷ USD). Việc giám
sát thi công, các tiện ích công cộng dành cho đường cao tốc và trang thiết bị cũng được
tài trợ từ Hợp phần này Theo đề xuất, dự án cũng sẽ được đồng tài trợ bởi NHTG, Tổ
chức Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và chính phủ.
DQEP được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cao tốc với quy mô 6 làn xe (4 làn xe sẽ được
xây dựng trong giai đoạn đầu), vận tốc thiết kế 120km/h và chiều rộng nền đường 26m.
Đường đã giới hạn lối vào tại các nút giao thông Tại Bảng 2 dưới đây là thông số kỹ thuật
chủ yếu dành cho tuyến đường:
Bảng 2. Các thông số chính của dự án
Hạng mục Đơn vị Mô tả
Loại đường
Đường cao tốc 4 làn xe (Tương lai sẽ mở rộng
thành đường cao tốc 6 làn xe)
Tốc độ lưu thông Km/h 120
án kính góc lượn nhỏ nhất m 1000
Độ dốc dọc lớn nhất % 8
Chiều rộng nền
đường
Kiểu ghép m 26
Kiểu tách m 13
Mặt đường ê tông asphan
Tần suất lũ Cầu đặc biệt: 1/1000
Tải trọng của cầu
HL-93 theo tiêu chuẩn về thiết kế cầu của Việt Nam 22TCN272-
01
Nguồn: Báo cáo nghiên cứu tính khả thi của Dự án Đà Nẵng – Quảng Ngãi; TEDI, 04/2010
Đường cao tốc theo đề xuất sẽ bao gồm 132 cầu kéo dài 15,5km, trong đó những cầu
chính sẽ bắc ngang 4 con sông lớn là Kỳ Lam, Chiêm Sơn, Trà ồng và Trà Khúc 128 cầu
khác bắc ngang những con sông nhỏ, kênh tưới tiêu và mương thoát nước. Dự án đường
cao tốc theo đề xuất có 26 cầu cạn tại khu vực xảy ra lũ hàng năm, 23 cầu vượt bắc ngang
các đường dân sinh và nút giao thông cùng mức, và 1 đường hầm (2 ống) với chiều dài
540m Ngoài ra còn có 107 máng thoát nước đường chui, 492 cống tròn thoát nước trên
Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi Tóm tắt đánh giá tác động môi trường
4
đường cao tốc, và các cống trên đường nối với Quốc lộ 1A Thêm vào đó, trong dự án
cũng được đề xuất thêm 9 nút giao thông, 4 bãi đỗ xe và 1 trung tâm quản lý Đường cao
tốc sẽ được trang bị một Hệ thống Truyền tải Thông minh (ITS) tạo thuận lợi cho việc
quản lý và thu phí giao thông Việc vận hành, quản lý và bảo trì đường cao tốc sẽ do trung
tâm điều khiển và trung tâm bảo dưỡng chịu trách nhiệm thực hiện; dự án cũng cung cấp
các trang thiết bị và tiện ích cần thiết cho việc bảo trì đường cao tốc. Hợp phần cũng bao
gồm cả việc thu hồi đất đai và tái định cư cần thiết để tiến hành thi công công trình
đường cao tốc.
2. Phân tích các phương án
Việc phân tích hướng tuyến thay thế đã được tiến hành kỹ lưỡng trong quá trình nghiên
cứu tính khả thi và chuẩn bị EA. Hướng tuyến thay thế cũng đã được nghiên cứu tổng thể
để chọn ra phương án tối ưu xét về mặt tác động môi trường, xã hội, tính khả thi về mặt
kỹ thuật và lợi ích kinh tế tài chính Có ba công ty lớn là TEDI, JETRO và NIPPON KOEI đã
được ký kết để đưa ra quyết định cuối cùng về hướng tuyến của dự án. Tiến hành tham
khảo ý kiến các chính quyền địa phương và cơ quan liên đới phụ trách những khu vực
nhạy cảm về mặt môi trường và chỗ giao cắt của các khu đô thị rồi hợp thành quy trình
chọn lựa tuyến thay thế Dưới đây là hai nhóm phương án đã được khảo sát và đánh giá
cho dự án này
1. Nhóm phương án không dựa trên dự án đề xuất: bao gồm các hoạt động bảo trì
ngắn hạn thứ yếu duy trì hoạt động liên tục của (các) tuyến đường hiện có và các
dự án cam kết khác trong mạng lưới (chẳng hạn đường liền kề).
2. Nhóm phương án dựa trên dự án đề xuất: bao gồm việc xây mới một tuyến đường
cao tốc được thiết kế mang tính hệ thống và được chọn lựa từ các phương án xây
dựng đường bộ đề xuất ở tầm vĩ mô và vi mô
Không đề xuất dự án
Theo điều tra của JETRO (04/2008), năm 2007 tổng lưu lượng giao thông trên Quốc lộ
1A (NH1A) là 9 965 xe/ngày, trong đó 3,944 xe/ngày thuộc về khu vực Đà Nẵng – Quảng
Ngãi Lưu lượng giao thông tại Quốc lộ 1A đang tăng lên hàng năm Quốc lộ này đã được
tái thiết theo tiêu chuẩn loại III dành cho đường thuộc khu vực châu thổ, tuy nhiên tần
suất lũ theo dự tính và theo thiết kế tại những đoạn đường bị ngập lụt trên Quốc lộ 1A
chỉ là P=10% thay vì P=2% như theo đề xuất. Toàn bộ những đoạn đường bị ngập lụt
trên Quốc lộ 1A với độ sâu thấp đã được sửa lại bằng cách nâng nền đường đồng thời mở
rộng khẩu độ của đường ống tháo nước và cầu Tuy nhiên, hiện tại do chiều rộng đường
còn hẹp, nền đường xấu, bán kính đường cong nhỏ,

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tóm tắt đánh giá tác động môi trường Dự án đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *