[block id=”bo-sung-1″]

Trong tiến trình phát triển của loài ngƣời, việc sử dụng năng lƣợng đã đánh
dấu một cột mốc quan trọng. Từ đó đến nay, loài ngƣời sử dụng năng lƣợng ngày
càng nhiều, nhất là trong vài thế kỷ gần đây. Trong cơ cấu năng lƣợng hiện nay,
chiếm phần chủ yếu là năng lƣợng hóa thạch nhƣ: than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên.
Tiếp theo là năng lƣợng từ nƣớc (thủy điện), năng lƣợng hạt nhân, năng lƣợng
sinh khối (bio gas, ), năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời chỉ chiếm một
phần rất nhỏ. Xã hội loài ngƣời sẽ không phát triển nếu nhƣ không có năng
lƣợng.
Ngày nay, năng lƣợng hóa thạch hay có thể gọi là năng lƣợng không tái
sinh ngày càng cạn kiệt. Nhƣ chúng ta đã thấy, giá nhiên liệu đặc biệt là dầu mỏ
tăng từng ngày, điều đó gây ảnh hƣởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế – xã hội
và môi trƣờng sống. Tìm kiếm nguồn năng lƣợng mới, năng lƣợng thay thế đang
là nhu cầu cấp thiết. Nguồn năng lƣợng thay thế đó phải sạch, thân thiện với môi
trƣờng, chi phí thấp, không cạn kiệt hay nói cách khác là có thể tái sinh và dễ sử
dụng.

tong_quan_cac_bo_bien_doi_dung_trong_luoi_p_di_sau_xay_dung

pdf56 trang | Chia sẻ: thuychi21 | Ngày: 12/12/2015 | Lượt xem: 1151 | Lượt tải: 3download

Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tổng quan các bộ biến đổi dùng trong lưới P – Đi sâu xây dựng bộ biến đổi 12V sang 48V, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU ………………………………………………………………………………………… 1
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI ……………………………………………………………………………………………. 3
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG. …………………………………………………………………….. 3
1.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƢỢNG MẶT
TRỜI. ……………………………………………………………………………………………………… 7
1.3. CẤU HÌNH CỦA MỘT HỆ THỐNG NĂNG LƢỢNG MẶT TRỜI VÀ
ỨNG DỤNG. ………………………………………………………………………………………….. 7
1.3.1. Cấu hình của hệ thống năng lƣợng mặt trời. …………………………….. 7
1.3.2. Ứng dụng …………………………………………………………………………… 14
CHƯƠNG 2. HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI BIẾN TẦN NỐI
TIẾP …………………………………………………………………………………………………….. 18
2.1. SƠ ĐỒ HỆ THỐNG. ……………………………………………………………………… 18
2.1.1. Hình ảnh và cấu trúc của bộ Inverter …………………………………….. 19
2.1.2. Loại Inverter ………………………………………………………………………. 19
2.1.3. Cấu trúc. ……………………………………………………………………………. 20
2.2. HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ INVERTER TRONG HỆ THỐNG. …………….. 22
2.2.1. Mở đầu. …………………………………………………………………………….. 22
2.2.2. Bộ nghịch lƣu làm việc trong hệ thống pin mặt trời làm việc độc
lập. …………………………………………………………………………………………. 22
2.2.3. Hệ thống pin mặt trời nối với lƣới điện. ………………………………… 29
CHƯƠNG 3. HỆ THỐNG TỐI ƯU HÓA CÔNG SUẤT ……………………….. 33
3.1. GIỚI THIỆU CHUNG. …………………………………………………………………… 33
3.2. CẤU TRÚC NỐI TẦNG BỘ BIẾN ĐỔI PV DC – DC [4]. ………………… 35
3.2.1. Cấu trúc, hoạt động, nguyên lý hoạt động. …………………………….. 35
3.2.2. Đồng bộ hóa MPPT cho tất cả các nguồn điện PV. …………………. 37
3.3. ĐỀ SUẤT THUẬT TOÁN KIỂM SOÁT CHO TỐI ƢU HÓA NĂNG
LƢỢNG CHUNG. …………………………………………………………………………………. 41
3.4. MÔ PHỎNG SỐ. …………………………………………………………………………… 45
3.4.1. Trƣờng hợp nối tiếp với bộ giám sát. …………………………………….. 45
3.4.2. So sánh với cấu hình song song ……………………………………………. 48
KẾT LUẬN ………………………………………………………………………………………….. 53
TÀI LIỆU THAM KHẢO …………………………………………………………………….. 54
Lời mở đầu
1
LỜI MỞ ĐẦU
Trong tiến trình phát triển của loài ngƣời, việc sử dụng năng lƣợng đã đánh
dấu một cột mốc quan trọng. Từ đó đến nay, loài ngƣời sử dụng năng lƣợng ngày
càng nhiều, nhất là trong vài thế kỷ gần đây. Trong cơ cấu năng lƣợng hiện nay,
chiếm phần chủ yếu là năng lƣợng hóa thạch nhƣ: than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên.
Tiếp theo là năng lƣợng từ nƣớc (thủy điện), năng lƣợng hạt nhân, năng lƣợng
sinh khối (bio gas,), năng lƣợng gió và năng lƣợng mặt trời chỉ chiếm một
phần rất nhỏ. Xã hội loài ngƣời sẽ không phát triển nếu nhƣ không có năng
lƣợng.
Ngày nay, năng lƣợng hóa thạch hay có thể gọi là năng lƣợng không tái
sinh ngày càng cạn kiệt. Nhƣ chúng ta đã thấy, giá nhiên liệu đặc biệt là dầu mỏ
tăng từng ngày, điều đó gây ảnh hƣởng rất lớn tới sự phát triển kinh tế – xã hội
và môi trƣờng sống. Tìm kiếm nguồn năng lƣợng mới, năng lƣợng thay thế đang
là nhu cầu cấp thiết. Nguồn năng lƣợng thay thế đó phải sạch, thân thiện với môi
trƣờng, chi phí thấp, không cạn kiệt hay nói cách khác là có thể tái sinh và dễ sử
dụng.
Nhƣ chúng ta đã biết, năng lƣợng mặt trời là nguồn năng lƣợng đƣợc nhắc
tới rất nhiều trong vài thập niên gần đây. Nguồn năng lƣợng này gần nhƣ vô tận,
đáp ứng đƣợc hầu hết các tiêu chí nói trên. Nhiều công trình nghiên cứu đã đƣợc
thực hiện, năng lƣợng mặt trời giờ là năng lƣợng của hiện tại và tƣơng laic ho sự
phát triển của loài ngƣời.
Ứng dụng công nghệ năng lƣợng mặt trời là một bƣớc tiến mới của loài
ngƣời. Chúng ta có thể ứng dụng công nghệ này cho chính gia đình mỗi chúng
ta, ở trƣờng học, bệnh viện, hay là ứng dụng cho các hệ thống năng lƣợng mặt
trời nối lƣới. Và khi đã ứng dụng và đạt kết quả chúng ta có thể cải tiến nâng cao
Lời mở đầu
2
hiệu suất và giảm chi phí tùy theo sự năng lƣợng và tính sáng tạo trong việc sử
dụng năng lƣợng của mỗi chúng ta.
Trên cơ sở đó tôi đã thực hiện nghiên cứu đề tài: “Tổng quan các bộ biến
đổi dùng trong lưới PV. Đi sâu xây dựng bộ biến đổi 12V sang 48V”. Nôi
dung nhƣ sau:
Chƣơng 1: Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
Chƣơng 2: Hệ thống năng lƣợng mặt trời biến tần nối tiếp
Chƣơng 3: Hệ thống tối ƣu hóa công suất
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
3
CHƯƠNG 1.
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI
1.1. GIỚI THIỆU CHUNG.
Dƣới đây là một số sơ đồ tổng quát của hệ thống năng lƣợng mặt trời sử
dụng cho hộ gia đình.
Hình 1.1. Sơ đồ hệ thống năng lượng mặt trời ứng dụng cho hộ gia đình
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
4
Trong cuộc sống hang ngày, chúng ta sử dụng khối lƣợng năng lƣợng
khổng lồ. Cuộc sống của chúng ta xoay quanh việc tiêu thụ các tài nguyên thiên
nhiên và tiêu thụ năng lƣợng.
Phần lớn trong tỷ lệ tiêu thụ năng lƣợng đƣợc dùng cho sƣởi ấm, một phần
trong số này có thể cung cấp từ năng lƣợng mặt trời. Sau đó là phục vụ cho các
hoạt động sinh hoạt hàng ngày. Ta có thể sử dụng năng lƣợng mặt trời để thay
thế
Theo nhƣ cơ quan năng lƣợng quốc tế dự báo về việc khai thác năng lƣợng
thì trữ lƣợng dầu mỏ đang ngày càng giảm. Không chỉ có dầu mỏ, hiện nay than
đá, khí tự nhiêncũng đang dần cạn kiệt. Tất cả các nguồn tài nguyên đều có
giới hạn, không thể khai thác mãi. Để tái tạo lại các nguồn năng lƣợng đó phải
mất hàng triệu năm, trong khi đó nhu cầu sử dụng ngày càng tăng. Do đó việc
tìm kiếm các nguồn năng lƣợng thay thế đang là một yêu cầu cần thiết cho ngành
năng lƣợng. Các nguồn năng lƣợng mới có thể thay thế cho các nguồn năng
lƣợng cổ điển và có những lợi ích về sinh thái, môi trƣờng. Hiện nay con ngƣời
đã tìm ra một số nguồn năng lƣợng thay thế nhƣ: năng lƣợng gió, năng lƣợng
mặt trời, năng lƣợng sinh học,
Tƣơng tự nguồn năng lƣợng đến từ gió, công nghệ từ ánh sáng (solar
technologies) sử dụng nguồn năng lƣợng mặt trời để biến thành nhiệt năng, điện
năng và ngay cả cung cấp năng lƣợng cho cả hệ thống làm lạnh.
Đối với các quốc gia có bờ biển dài, hay thuộc vùng nhiệt đới nhƣ ở Việt
Nam thì hệ thống năng lƣợng này sẽ có tiềm năng lớn để giải quyết nhu cầu thiếu
hụt năng lƣợng cho tƣơng lai.
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
5
1.1.1. Lợi ích trong việc sử dụng năng lượng mặt trời.
Cùng với sự thay đổi về khí hậu trên trái đất hiện nay và sự cạn kiện của các
nguồn năng lƣợng truyền thống thì hệ thống năng lƣợng mặt trời cho ta các các
ƣu điểm sau:
1.1.1.1. Tiết kiệm.
– Thời kỳ hoàn vốn cho đầu tƣ ban đầu này có thể rất ngắn tùy thuộc vào số
lƣợng hộ gia đình sử dụng điện.
– Sau khi đầu tƣ ban đầu đã đƣợc thu hồi, năng lƣợng từ mặt trời là thiết
thực, miễn phí.
– Ƣu đãi tài chính có hình thức chính phủ sẽ giảm chi phí ban đầu.
– Năng lƣợng mặt trời là nguồn năng lƣợng vô tận, không đòi hỏi nhiên liệu.
– Không bị ảnh hƣởng bởi việc cung cấp và nhu cầu nhiên liệu và do đó
không phải chịu mức giá ngày càng tăng của xăng dầu.
1.1.1.2. Thân thiện với môi trường.
– Năng lƣợng mặt trời sạch, tái tạo và bền vững, góp phần bảo vệ môi
trƣờng.
– Không gây ô nhiễm môi trƣờng do không sản sinh ra các chất nhƣ: khí
carbon dioxit, oxit nitor, khí lƣu huỳnh hoặc thủy ngân bay vào khí quyển giống
nhƣ các hình thức sản xuất điện truyền thống.
– Do đó năng lƣợng mặt trời không tạo ra hiệu ứng nhà kính, đảm bảo cho
môi trƣờng an toàn.
– Không sử dụng nhiên liệu nên năng lƣợng mặt trời không mất thêm các
chi phí cho việc vận chuyển, thu hồi các nhiên liệu hoặc lƣu trữ chất thải phóng
xạ.
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
6
1.1.1.3. Độc lập, bán độc lập.
– Năng lƣợng mặt trời có thể đƣợc sử dụng để bù đắp năng lƣợng tiêu thụ,
cung cấp tiện ích. Nó không chỉ giúp giảm hóa đơn điện hang tháng, vẫn có thể
tiếp tục cung cấp điện trong trƣờng hợp mất điện.
– Một hệ thống năng lƣợng mặt trời có thể hoạt động hoàn toàn độc lập,
không đòi hỏi một kết nối đến một mạng lƣới điện hoặc khí.
– Việc sử dụng năng lƣợng mặt trời làm giảm sự phụ thuộc vào các nguồn
năng lƣợng khác, tập trung năng lƣợng, ảnh hƣởng do thiên tai, các sự kiện quốc
tế, do đó góp phần cho một tƣơng lai bền vững.
– Năng lƣợng mặt trời hỗ trợ việc làm cho địa phƣơng, thúc đẩy kinh tế địa
phƣơng.
– Các hệ thống năng lƣợng mặt trời hầu nhƣ bảo dƣỡng miễn phí và sẽ kéo
dài trong nhiều thập kỷ (tuổi thọ trung bình của pin mặt trời là khoảng 30 năm).
– Sau khi lắp đặt không có chi phí định kỳ.
– Hoạt động êm, không tiếng ồn, không gây ra mùi khó chịu và không cần
nhiên liệu.
– Có thể mở rộng hệ thống dễ dàng khi nhu cầu sử dụng tăng.
1.1.2. Nhược điểm.
– Chi phí ban đầu là bất lợi chính của việc lắp đặt một hệ thống năng lƣợng
mặt trời, phần lớn là vì chi phí cao của các vật liệu bán dẫn đƣợc sử dụng trong
việc chế tạo pin mặt trời.
– Đòi hỏi một diện tích lớn để lắp đặt các tấm pin mặt trời.
– Hiệu quả của hệ thống phụ thuộc vào vị trí của mặt trời, mặc dù vấn đề
này có thể đƣợc khắc phục bằng việc lắp đặt các phần tử hỗ trợ, tuy nhiên giá
thành sẽ tăng.
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
7
– Việc sản xuất điện mặt trời bị ảnh hƣởng bởi sự ảnh hƣởng của các đám
mây.
– Năng lƣợng mặt trời không sản xuất đƣợc trong ban đêm.
1.2. NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG
MẶT TRỜI.
Từ giàn pin mặt trời, ánh sáng đƣợc chuyển đổi thành điện năng, tạo ra
dòng điện một chiều (DC). Dòng điện này đƣợc dẫn tới bộ điều khiển là một
thiết bị điện tử có chức năng điều hòa tự động quá trình phóng nạp ắc-quy ra các
thiết bị một chiều. Trƣờng hợp công suất giàn đủ lớn, trong mạch điện sẽ đƣợc
lắp thêm bộ biến đổi điện để chuyển đổi dòng điện 1 chiều thành dòng xoay
chiều, chạy đƣợc thêm nhiều thiết bị điện gia dụng.
1.3. CẤU HÌNH CỦA MỘT HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI
VÀ ỨNG DỤNG.
1.3.1. Cấu hình của hệ thống năng lượng mặt trời.
Dƣới đây là cấu hình cơ bản của một hệ thống năng lƣợng mặt trời.
Hình 1.1. Cấu trúc hệ thống năng lượng mặt trời
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
8
Một hệ thống năng lƣợng mặt trời bao gồm các thiết bị chính sau:
– Solar cell: pin mặt trời
– Battery: bình sạc
– Charge controller: bộ điều khiển sạc
– Inverter
1.3.1.1. Solar cell panel.
Hình 1.2. Pin mặt trời
Là các tấm pin mặt trời. Biến đổi quang năng hấp thụ từ mặt trời để biến
thành điện năng. Bảng nhật năng đƣợc cấu tạo bởi những phân tử, phân tử đƣợc
gắn nối tiếp hay song song với nhau, với vật liệu bán dẫn. Năng lƣợng mặt trời
đƣợc gắn nối tiếp hay song song với nhau với vật liệu bán dẫn. Công suất đƣợc
phát ra từ bảng nhật năng là sự tổ hợp của mỗi phân tử bán dẫn, cƣờng độ
(ampere) và điện thế (voltage) của bảng nhật năng bằng cƣờng độ (ampere) và
điện thế (voltage) của mỗi phần tử bán dẫn. Mỗi phân tử bán dẫn cung cấp cƣờng
độ từ 2 tới 5 (ampere) và điện thế 0.5 (volts).
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
9
Các phân tử bán dẫn trong bảng nhật năng đƣợc sắp xếp để cung cấp các
điện thế 12, 24, 36 (volts). Công suất đợn vị là watt, công thức của công suất
gồm thành phần của điện thế và cƣờng độ.
P(watt) = V(volts). I(ampere)
Cũng nhƣ các thành phần phân tử bán dẫn, bảng nhật năng cũng đƣợc cung
cấp năng lƣợng muốn có. Các bảng nhật năng cung cấp năng lƣợng cần thiết
theo nhu cầu tiêu thụ đòi hỏi.
Một số thông tin cơ bản về tấm pin mặt trời:
Hiệu suất: Từ 15% – 18%
Công suất: 25Wp – 175Wp
Số lƣợng cells trên mỗi tấm pin: 72 cells
Kích thƣớc cells: 5 – 6 inchs
Loại cells: monocrystaline và polycrystalline
Tuổi thọ trung bình của tấm pin: 30 năm
Có khả năng kết nối thành các trạm điện mặt trời công suất không hạn chế,
có thể hòa lƣới hoặc hoạt động độc lập.
Trong một ngày nắng, mặt trời cung cấp khoảng 1KW/1m2 đến mặt đất (khi
mặt trời đứng bóng và quang mây, ở mực nƣớc biển). Công suất và điện áp của
một hệ thống sẽ phụ thuộc vào cách ghép nối các tấm pin mặt trời lại với nhau.
Các tấm pin mặt trời đƣợc lắp đặt ở ngoài trời để có thể hứng đƣợc ánh nắng tốt
nhất từ mặt trời nên đƣợc thiết kế với những tính năng và chất liệu đặc biệt, có
thể chịu đƣợc sự khắc nhiệt của thời tiết, khí hậu, nhiệt độ
1.3.1.2. Bộ điều khiển sạc.
Dƣới đây là một số hình ảnh về bộ điều khiển sạc đƣợc thể hiện ở hình 1.3.
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
10
Hình 1.3. Bộ điều khiển sạc cho hệ thống năng lượng mặt trời
Là thiết bị thực hiện chức năng điều tiết sạc cho acquy, bảo vệ cho acquy
chống nạp quá tải và xả quá sâu nhằm nâng cao tuổi thọ của bình ắc-quy, giúp hệ
thống pin mặt trời hoạt động hiệu quả và lâu dài.
Bộ điều khiển còn cho biết tình trạng nạp điện của panel mặt trời vào ắc-
quy giúp cho ngƣời sử dụng kiểm soát đƣợc các phụ tải.
– Bộ điều khiển sạc dùng trong hệ thống năng lƣợng mặt trời đƣợc dùng để
điều hành và kiểm soát dòng điện một chiều từ bảng nhật năng mặt trời, cung
cấp cho bình tụ điện. Nếu hệ thống năng lƣợng mặt trời đƣợc thiết kế từ bảng
năng lƣợng mặt trời cho đến bình tụ điện không có bộ điều khiển sạc cho dòng
điện một chiều (12V DC), bình tụ điện sẽ bị hỏng do quá tải hay điện thế quá
thấp.
– Bộ điều khiển sạc hay còn gọi là bộ điều hòa dòng điện một chiều. Nếu bộ
điều khiển sạc có cƣờng độ là 20 amps, chỉ đƣợc thiết kế cho bảng năng lƣợng
mặt trời cung cấp 20 amps không hơn không kém.
– Nếu cho dòng điện một chiều xuống quá thấp hay lên quá cao, bộ điều
khiển sạc sẽ ngƣng hoạt động ngay tức khắc để bảo vệ bình tụ điện không bị hƣ
hao.
– Nhiệt độ cũng là một yếu tố cần thiết cho bình tụ điện đƣợc hoạt động lâu
dài, không thay đổi nhiều ở nhiệt độ 240C (750F).
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
11
Bộ điều khiển sạc còn thực hiện bảo vệ nạp quá điện thế(> 13,8 V) hoặc
điện thế thấp (< 10,5 V). Mạch bảo vệ của bộ điều khiển sẽ thực hiện việc ngắt
mạch khi bộ điều khiển xác nhận bình ắc-quy đã đƣợc nạp đầy hoặc điện áp bình
quá thấp.
1.3.1.3. Inverter (đƣợc thể hiện ở hình 1.4).
Là một bộ phận chuyển dòng điện một chiều trong bình tụ điện (battery) ra
dòng điện xoay chiều (ac) 120V/240V. Phần lớn hệ thống năng lƣợng mặt trời
cung cấp dòng điện một chiều đều chứa trong bình tụ điện (battery). Hầu hết các
thiết bị đồ dùng trong nhà nhƣ neon, tủ lạnh, máy lạnh, ti viđều dùng điện
xoay chiều, do đó cần một bộ biến điện để chuyển dòng điện một chiều (12V)
trong bình tụ điện ra dòng điện xoay chiều sử dụng theo tiêu chuẩn thông thƣờng
(120V, 60Hz hoặc 220V, 50Hz). Thông thƣờng bộ biến điện có công suất đủ
cung cấp cho các ứng dụng tiêu dùng và không phí phạm công suất. Bộ phận này
là bộ phận có cấu tạo điện tử, nhận dòng điện một chiều (12V DC) trong bình tụ
điện (battery) ra dòng điện xoay chiều (120V/240V – AC).
Phần lớn bộ biến điện (Inverter) cung cấp dòng điện xoay chiều 120V AC,
nhƣng tùy theo vùng điện thế đòi hỏi, bộ biến điện (Inverter) đƣợc sắp đặt nối
tiếp hay song song để cung cấp dòng điện xoay chiều cho cả 120VAC/ 220VAC.
Nếu là dòng điện xoay chiều 120VAC cũng có thể dùng bộ biến đổi
(transformer) để cung cấp 220V AC.
Sự thất thoát hiệu năng công suất của năng lƣợng mặt trời có thể từ 10% –
20% nếu không có kinh nghiệm về thiết kế mạch điện điện tử và nguyên lý hệ
thống năng lƣợng mặt trời.
– Đƣợc thiết kế với nhiều cấp công suất từ 0,3KVA-10KVA.
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
12
– Inverter có nhiều loại và cách phân biệt chúng bằng dạng sóng của điện áp
đầu ra: dạng sóng hình sin, giả sin, sóng vuông, sóng bậc thang
Hình 1.4. Inverter cho hệ thống năng lượng mặt trời
1.3.1.4. Batery (ắc-quy): đƣợc thể hiện ở hình 1.5.
Hình 1.5. Battery
Là thiết bị lƣu trữ điện điện để sử dụng vào ban đêm hay lúc trời ít hoặc
không có nắng.
Đƣợc dùng để chứa điện năng một chiều thông thƣờng là 12V DC. Bình tụ
điện đƣợc thiết kế nhận điện năng và cung cấp điện năng nhiều lần trong hệ
thống năng lƣợng mặt trời. Bình tụ điện có đơn vị là cƣờng độ giờ (Amp hour
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
13
hay ah), thƣờng là 20 giờ hay 100 giờ. Cƣờng độ giờ (ah) của bình tụ điện đƣợc
cung cấp bởi bình tụ điện trong một thời gian hạn định. Ví dụ, cƣờng độ 350 (ah)
của bình tụ điện cung cấp liên tục cƣờng độ 17.5 ah trong 20 giờ hay cung cấp
liên tục cƣờng độ 35 ah trong 10 giờ. Theo công thức P=V.I, với bình tụ điện
điện thế 6V, cƣờng độ 360 ah, sẽ cho công suất là 6.360=2160 Watts hay 2.16
KWh. Cũng nhƣ bảng nhật năng bình tụ điện đƣợc ghép nối tiếp hay song song
để cung cấp nhu cầu điện thế đòi hỏi. Bình tụ điện phải có đủ cƣờng độ để cung
cấp hiệu quả điện thế trong thời gian không có nắng cho hệ thống năng lƣợng
mặt trời hay cho những ngày nhiều mây. Bình tụ điện là vật liệu dễ tiêu hao nên
đƣợc chế tạo sử dụng lâu dài cho hệ thống năng lƣợng mặt trời và không cần bảo
trì.
Ắc-quy có nhiều loại, kích thƣớc và dung lƣợng khác nhau, tùy thuộc vào
công suất và đặc điểm của hệ thống pin panel mặt trời. Hệ thống có công suất
càng lớn thì cần sử dụng ắc-quy có dung lƣợng lớn hoặc dùng nhiều bình ắc-quy
kết nối lại với nhau.
1.3.1.5. Khung giá và dây cáp
Để đảm bảo cho hệ thống pin panel mặt trời đặt đúng vị trí tốt nhất (nắng
nhiều nhất và lâu nhất) và hiệu suất sử dụng hệ thống luôn đƣợc ổn định lâu dài,
chúng ta cần đến bộ khung gá và dây cáp chuyên dụng.
Để tối đa hóa hiệu suất của hệ thống, các tấm pin panel mặt trời cần đƣợc
lắp đặt theo một góc nghiêng và một hƣớng nhất định (tùy thuộc từng vị trí lắp
đặt cụ thể).
Lƣu ý rằng khi lắp đặt tránh những vùng có khả năng bị che, khuất nắng,
nên lựa chọn những vị trí có thể hứng đƣợc nắng tốt nhất cho cả ngày.
Chƣơng 1. Giới thiệu chung về hệ thống năng lƣợng mặt trời
14
Các phụ kiện kèm theo: ống, công tắc, bảng điện, Vaseline, domino, ổ
cắmđể lắp hoàn chỉnh hệ thống điện mặt trời.
1.3.2. Ứng dụng
Hệ thống năng lƣợng mặt trời ngày càng đƣợc ứng dụng rộng rãi. Ứng dụng
trong các hộ gia đình hay các khu chung cƣ Ngoài ra hệ thống năng lƣợng mặt
trời còn đƣợc áp dụng cho các nhà máy điện năng lƣợng mặt trời.
Pin mặt trời là phƣơng pháp sản xuất điện trực tiếp từ năng lƣợng mặt trời
qua thiết bị biến đổi quang điện. Pin mặt trời có ƣu điểm là gọn nhẹ, có thể lắp
đặt ở bất kỳ đâu có ánh sáng mặt trời, đặc biệt là trong lĩnh vực tàu vũ trụ. Ứng
dụng năng lƣợng mặt trời ở dạng này đƣợc phát triển rất nhanh, nhất là ở các
nƣớc phát triển. Ngày nay ứng dụng năng lƣợng mặt trời để chạy xe thay thế dần
năng lƣợng truyền thống. Tuy nhiên giá thành thiết bị pin mặt trời còn khá cao,
trung bình hiện nay khoảng 5-10 USD/Wp, nên ở những nƣớc đang phát triển
pin mặt trời chỉ có khả năng duy nhất là cung cấp năng lƣợng điện sử dụng cho
các vùng sâu vúng xa, nơi đƣờng

[block id=”bo-sung”]

Từ khóa: Tổng quan các bộ biến đổi dùng trong lưới P – Đi sâu xây dựng bộ biến đổi 12V sang 48V

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *